На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Продовження табл. 3

№. пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

4

Планування

Методичні рекомендації

Ритмічне завантаження робо­

аудиту

щодо планування діяль­

тою аудиторської фірми і ок­

ності аудиторської фірми

ремих аудиторів, контроль

і окремого аудитора,

виконання договірних зо­

спрямовані на якісне і

бов'язань з аудиторських ро­

своєчасне виконання ау­

біт за якістю і кількістю.

диторських робіт

Формування портфеля за­

мовлень

5

Оцінка ризи­

Рекомендації щодо оцін­

Різним формам ризику, який

ків та вплив

ки власного і контроль­

може бути у процесі аудиту,

їх на ауди­

ного ризику та вплив їх

можна запобігти при поєд­

торські про­

на застосування ауди­

нанні методичних прийомів

цедури

торських процедур

економічних і документаль­

них та притаманних їм про­

цедур

6

Оцінка систе­

Визначається зміст внут­

Використовується зовнішнім

ми внутріш­

рішнього контролю (ау­

аудитом для дослідження

нього конт­

диту) та його функції в

стану менеджменту, марке­

ролю

управлінні мікроскономі-

тингу та складання рекомен­

кою

дацій щодо поліпшення уп­

равління суб'єктами господа­

рювання

7

Критерії іс­

Розглядаються докази,

Застосовуються критерії оцін­

тотності дока­

які мають суттєнс значен­

ки доказів при виявленні не­

зів і достовір­

ня для достовірності вис­

доліків у суб'єктів господарю­

ності при зас­

новків аудиту

вання, виявлених аудитом;

тосуванні в

суттєві — враховуються, не­

аудиті

суттєві — відкидаються

8

Аудиторські

Аудиторські свідчення —

Аудиторські свідчення (об­

свідчення

цс відомості, одержані

грунтування висновків) ма­

аудитором у процесі пе­

ють бути переконливими,

ревірки діяльності суб'єк­

спиратися на різні види до­

та господарювання. Цс

казів. Норматив дає можли­

нова інформація, добута

вість класифікувати різні

аудитором у процесі дос­

види свідчень, взаємонереві-

лідження первинних до­

ряти одні докази іншими, зас­

кументів, облікових ре­

тосовуючи при цьому різні

гістрів, проведення інвен­

методичні прийоми і проце­

таризації цінностей та

дури, але вони мають бути

інших джерел

підтверджені первинними

документами

9

Ризик впливу

Подано методичні реко­

Репрезентативність статис­

конкретних

мендації щодо проведен­

тичного песуцільного спос­

факторів та

ня вибіркових спостере­

тереження при проведенні

аудиторських

жень у аудиторському

аудиту обумовлюється зміс­

вибіркових

контролі та можливий

том господарських операцій

спостережень

ризик у оцінці конкрет­

(перемірювання тканин, пе­

них факторів

реважування великих партій

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат