На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Продовження табл. 3

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

затарених товарів та ін.) з ме­

тою запобігання виконанню

трудомістких робіт у процесі

аудиту

10

Аналіз інфор­

Розглядаються методичні

Дослідження фінансово-гос­

мації

прийоми дослідження

подарської діяльності ауди­

інформації про фінансо­

том провадиться на підставі

во-господарську діяль­

інформації за допомогою роз-

ність у процесі аудиту гос­

рахунково-аналітичних мето­

подарюючих суб'єктів

дичних прийомів. Норматив

сприяє поліпшенню аналізу

інформації та підвищує дос­

товірність висновків аудиту

11

Формування

Розкривається суть мето­

Формування нисіюнків ауди­

висновків ау­

дичних прийомів і про­

ту провадиться після групу­

диту

цедур узагальнення ре­

вання виявлених недоліків за

зультатів дослідження

періодами їх виникнення,

аудиту за формою, зміс­

змістом, матеріально відпові­

том, хронологією, доку­

дальними особами та ін. Нор­

ментування проміжних

матив узагальнює досвід фор­

результатів аудиту

мування висновків аудиту

12

Документаль­

Документальне оформ­

Аудиторський звіт і висно­

не оформлен­

лення аудиту складаєть­

вок повинні бути докумен­

ня аудиту

ся з двох видів докумен­

тально підтверджені, тому

тів: робочих та підсумко­

важливо нри цьому правиль­

вих. Норматив розкриває

но застосовувати робочу і

зміст цих документів та

підсумкову документацію.

регламентує їх застосу­

Норматив допомагає аудито­

вання в процесі аудиту

ру використати документи в

системі доказів негативних

явищ та запобігати їм у по­

дальшій діяльності суб'єкта

господарювання. Робочі до­

кументи - це різного роду

групування негативних даних

з господарювання за центра­

ми утворення і місцем від­

повідальності за них. Підсум­

кові — документи узагаль­

нення результатів аудиту

13

Аудиторсь­

Розроблено методичні ре­

Норматив унормовує скла­

кий висновок

комендації щодо складан­

дання аудиторського виснов­

ня аудиторського виснов­

ку узагальненням міжнарод­

ку на основі МИЛ та чин­

ного і національного досвіду

ного законодавства Укра­

аудиту. Це сприяє уніфікації

їни. Подано структуру

аудиторських висновків, під­

аудиторського висновку

вищенню їх обгрунтованості

та їх види (безумовно

та адресності

пор.

Найменування нормативу

Зміст нормативу

Призначення нормативу

позитивний, умовно-по­

зитивний із застережен­

нями)

14

Використан­

Наведено перелік матері­

За умов повної довіри до

ня матеріалів

алів, зібраних іншими

матеріалів інших аудиторів,

іншого ауди­

аудиторами, та даються

ревізорів, експертів нормати­

тора або екс­

рекомендації щодо вико­

вом регламентується вико­

перта

ристання їх при прове­

ристання їх в аудиті. Це мож­

денні аудиту

ливо лише за умови, іцо ці

матеріали зібрані на тому

самому суб'єкті господарю­

вання і пройшли апробацію

у замовника, правоохорон­

них, податкових та інших ор­

ганах

15

Відповідаль­

Унормовується форма

Застосовується при визна­

ність аудито­

відповідальності за скла­

ченні відповідальності ауди­

ра за висно­

дений висновок аудито­

тора. Аудитор може нести

вок

ром щодо чинного зако­

відповідальність за непра­

нодавства, договірних

вильний висновок,складений

умов та ін.

навмисно з власних корисли­

вих цілей або з інших при­

чин зловживання. Відпові­

дальність аудитора за висно­

вок може передбачатися уго­

дою із замовником аудиту

або чинним законодавством

і нормативно-ііравовими ак­