На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адміністративний процес

Реферати > Правознавство > Адміністративний процес

План 1. Сутність адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 3. Суб'єкти адміністративного процесу Література 1. Сутність адміністративного процесу У діяльності вико навчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру що до конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення зе мельних ділянок під будівництво, притягнення до дисцип лінарної або адміністративної відповідальності тощо. Такі питання прийнято називати індивідуальними управ лінськими справами або адміністративними справами. Для того, щоб правильно вирішити ту чи іншу адмініст ративну справу (конкретне, індивідуальне управлінське питання), необхідно реалізувати відповідну норму матері ального адміністративного права, тобто застосувати при писи, які вона містить, щодо конкретного індивідуального випадку. Реалізація здійснюється шляхом застосування органами державного управління матеріальних норм з додержанням певної процедури, тобто у визначеному порядку. Для різних категорій адміністративних справ існують відповідні процедури. Кожна з таких процедур являє со бою систему установлених державою обов'язкових правил. Ці правила закріплюються в нормативних актах і виступа ють як адміністративно-процесуальні норми. Отже, адміністративно-процесуальна норма — це вста новлені або санкціоновані державою обов'язкові правила, від повідно до яких регламентується порядок вирішення адмі ністративних справ, порядок реалізації матеріальних норм адміністративного права. Діяльність виконавчо-розпорядчих органів з вирішення адміністративних справ на підставі адміністративно-про цесуальних норм прийнято називати адміністративно-про цесуальною діяльністю. Треба зазначити, що адміністративно-процесуальна ді яльність не рівнозначна адміністративному процесу. Вона здійснюється виключно з конкретних справ, для реалізації конкретних матеріальних норм, на підставі конкретних ад міністративно-процесуальних норм. Наприклад, у разі порушення законодавства про рекла му адміністративні справи порушуються щодо конкретних порушників (юридичних осіб) на підставі порушень кон кретних норм матеріального права, які містяться в Законі "Про рекламу". Вирішення таких справ здійснюється за конкретними адміністративно-процесуальними нормами, які містяться в нормативному акті "Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу" (за тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р.). У разі звернення громадянина за субси дією відповідна адміністративна справа вирішується за процесуальними нормами, які містяться у Положенні про порядок призначення і виділення населенню субсидій (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 22 верес ня 1997 p.). Адміністративно-процесуальну діяльність, здійснену у рамках конкретної адміністративної справи прийнято нази вати провадженням у адміністративній справі або адмініст ративним провадженням. Однопорядкові групи проваджень утворюють види ад міністративних проваджень. Таким чином виділяються: адміністративні провадження за зверненнями громадян; провадження у справах про адміністративні правопору шення; провадження з ліквідації нерентабельних підпри ємств; провадження з надання громадянам пільг та інші. Отже, адміністративно-процесуальна діяльність кон кретизується і об'єктивується у рамках конкретних адмі ністративних проваджень. Усі існуючі адміністративні провадження органічно пов'язані між собою, перебувають у постійній взаємодії і взаємопроникненні, наділені багатьма загальними ознака ми, а їх сукупність має інтегративні якості і властивості ці лісної системи. Це правове явище (сукупність адміністра тивних проваджень) прийнято називати адміністративним процесом. До ознак, які дозволяють розглядати адмініст ративний процес як самостійне правове явище, слід від нести: • наявність чітко визначеної сфери виникнення, існу вання і припинення адміністративних справ (це сфера дер жавного управління); • особливі правила вирішення адміністративних справ, які закріплені в адміністративно-процесуальних нормах (нормативність адміністративного процесу); • обов'язкова участь у вирішенні таких справ органів державного управління або їх посадових осіб; • додержання принципів адміністративного процесу. Отже, адміністративний процес і адміністративне про вадження співвідносяться між собою як загальне і частко ве, як ціле і частина цілого. Між адміністративним проце сом (цілим) і будь-яким з адміністративних проваджень (частиною цього цілого) існують нерозривні взаємозумов-люючі і системоутворюючі зв'язки і відносини. До цього часу в адміністративно-правовій науці існує два підходи до розуміння адміністративного процесу, за лежно від яких визначається його обсяг і зміст. У теорії адміністративного права вони одержали назви: вузького підходу до розуміння адміністративного процесу; широкого підходу до розуміння адміністративного процесу. Вузьке розуміння адміністративного процесу пов'язано з його трактуванням як явища, що існує для вирішення су перечок і застосування заходів адміністративного примусу, тобто за аналогією із судовим процесом. У цьому випадку адміністративний процес ототожнюється з юрисдикцій-ним процесом органів управління. Широке розуміння ад міністративного процесу пов'язане з визнанням того, що ним охоплюється будь-яка діяльність виконавчо-розпо рядчих органів з реалізації матеріальних норм адміністра тивного права, тобто адміністративний процес виступає як порядок реалізації адміністративно-правових норм під час вирішення конкретних управлінських справ. Дослідження у цій галузі показали, що друга точка зору найповніше відповідає сучасним уявленням про адмініст ративний процес. Більш того, не можна не зважати на те, що в юридичній практиці склалися і з успіхом використо вуються поняття законодавчого, бюджетного, земельного, правозастосовчого процесів, які не вписуються в юрисдик-ційне розуміння цього явища. Тому наявність зазначених підходів слід розглядати як послідовні етапи у розвитку наукових знань про таке складне явище, як адміністративний процес. Найважливішими ознаками, які дозволяють розглядати адміністративний процес як ціле і самостійне правове яви ще, треба вважати наявність в специфічних адміністра тивно-процесуальних норм і відносин. Ця специфіка проявляється, насамперед, у з'ясуванні їх співвідношення з матеріальними адміністративно-правовими нормами і відносинами. Специфіка процесуальних норм полягає у такому: 1. Вони відрізняються від матеріальних норм своїм при значенням. Матеріальні норми регулюють права і обов'яз ки суб'єктів і відповідають на запитання "що робити?". Процесуальні норми регулюють порядок, процедуру реалі зації цих прав і обов'язків. Вони відповідають на запитан ня "як, яким чином робити?". Так, ст. 173 КпАП "Хуліганство дрібне": передбачає за дрібне хуліганство (нецензурна лайка в громадських міс цях, образливе чіпляння

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат