На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Реферати > Економічні теми > Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

У 1976 р. відбулася ще одна важлива подія з історії МКА: бу­ло впроваджено єдине членство для всіх кооперативних організацій-членів. Делегат кожної організації міг мати лише один го­лос, незалежно від кількості внесених паїв-внесків. Отже, МКА здійснив важливий крок до розширення демократії в міжнарод­ному кооперативному рухові. 27-30 жовтня 1992 р. в Токіо відбув­ся XXX конгрес МКА, в якому брала участь і делегація спожив­чої кооперації України. ХХХІ конгрес вирішили провести в 1995 р. в Англії, в Манчестері. Цей форум присвячуватиметься століттю МКА. \

Серед найважливіших питань, що виносилися на обговорен­ня XXX конгресу, був звіт про діяльність МКА. Доповіді з цьо­го питання зробили Президент конгресу Ларс Маркус та дирек­тор конгресу Брюс Тордарсон.

На форумі обговорили й прийняли новий Статут, структуру МКА, а також Правила, Процедури й Положення МКА. Далі по­даємо короткий виклад змісту основних документів, ухвалених XXX конгресом Міжнародного кооперативного Альянсу.

МКА, зазначалося в Правилах Альянсу, — всесвітній пред­ставник кооперативних організацій усіх видів і висуває такі цілі:

а) сприяти світовому кооперативному рухові, обопільній до­помозі та демократії;

б) заохочувати і захищати кооперативні цінності та принципи;

в) сприяти розвитку економіки ти інших взаємно вигідних стосунків між членами організації;

г) просувати вперед економіку та соціальний прогрес людей, таким чином сприяти міжнародному мирові та безпеці.

МКА не пов'язує себе з політичними й релігійними організа­ціями та підтримує таку ж незалежність у всіх відносинах.

Методи МКА. МКА намагається домогтися своїх цілей:

а) збиранням кворуму для обміну досвідом, як джерелом ін­формації про кооперативний розвиток, дослідження й статистику;

б) надаючи технічне сприяння кооперативному розвитку;

в) створюючи міжнародні спеціальні організації в різних сек­торах кооперативної економіки та здійснюючи соціальні (громад­ські) заходи;

г) кооперуючись із Організацією Об'єднаних Націй, з іншими неурядовими міжнародними та національними організаціями, які дотримуються цілей, важливих для кооперації;

д) іншими належними способами.

Кооперативні принципи. Будь-яка кооперація, що об’єднує людей, або організація визначається як кооперативне товарист­во. Щоб підтвердити це, вона ставить завдання захистити еконо­мічно та соціально своїх членів за допомогою підприємств, зас­нованих на взаємній допомозі, яка відповідає кооперативним принципам, що їх встановили рочдельські піонери та реформа 1966 р. на XXIII конгресі МКА:

а) членство кооперативного товариства є добровільне і вигід­не, без штучних обмежень чи будь-яких соціальних, політичних, расових або релігійних дискримінацій, всі особи якого можуть користуватися обслуговуванням і згідні виконувати обов'язки членства;

б) кооперативні організації є демократичними організаціями, їх справами керують люди, обрані або призначені за методом, уз­годженим з їх членами, і підзвітні їм. Члени первинного товари­ства користуються рівними правами під час голосування (один член — один голос) і в ухваленні рішень, що стосуються їх това­риств. В інших первинних товариствах керівництво здійснюєть­ся на демократичних засадах у прийнятній формі;

в) капітал бере участь тільки в строго обмежених формах за­цікавленості;

г) економічним результатом є результат операцій товарист­ва, який розподіляється за таким принципом: якщо один позбу­вається заробітку, то це означає, що його втрачають і інші. Це мо­же бути зроблено, за рішенням членів, такими способами:

— забезпеченням розвитку справи кооперації;

— забезпеченням загального обслуговування або розподілом між членами пропорційно до їх справ у товаристві;

— коли всі кооперативні товариства забезпечують своїх чле­нів, службовців та урядовців, а також громадськість за принци­пами й методами кооперації — як економічними, так і демокра­тичними;

— коли всі кооперативні організації якомога більше служать інтересам їх членів та їх об'єднань, що активно співпрацюють практично в кожній галузі з іншими кооперативами на обласно­му, національному й міжнародному рівнях, ставлять собі за мету досягнути єдності дій кооператорів у всьому світі.

Організації, що здійснюють на практиці кооперативні прин­ципи й дотримуються цілей МКА, можуть бути обраними в член­ство МКА.

Типи асоціацій, які можуть бути прийнятими в членство, є такі:

а) національні спілки або федерації кооперативних товариств;

б) національні конфедерації кооперативних спілок;

в) національні кооперативні ділові організації, такі як товари­ства гуртової торгівлі, банки, страхові товариства, нафтові това­риства тощо;

г) міжнародні кооперативні товариства. Доход МКА отримує від:

а) внесків організацій-філій;

б) продажу друку й заохочення статей;

в) фондів забезпечення через згоду з урядовими органами;

г) грошових пожертв;

г) інших джерел, що узгоджені з Генеральною Асамблеєю за рекомендацією міністерства. Внески МКА:

а) кожен член організації сплачує повний внесок пропорцій­но до економічної діяльності й відповідно до формули, встанов­леної Генеральною Асамблею для різних кооперативних секторів;

б) будь-яка кооперативна асоціація — філія МКА. яка не зайнята в економічній діяльності, сплачує повний внесок на під­ставі загальної ділової діяльності її членів, включно з первинними членами;

в) за рекомендацією Міністерства, Генеральна Асамблея пе­реглядає формулу принаймні кожних 4 роки, забезпечуючи аде­кватні ресурси для МКА, якщо такі розглядаються, визначає мі­німальні й максимальні рівні внесків;

г) щорічні внески є обов'язкові й підлягають сплаті в першій чверті календарного року і, разом з відповідною супровідною до­кументацією, відправляються в Центральний орган МКА до 31 березня. Непогодження з цією неодмінною умовою призводять до відмови в членських правах та до інших покарань за ухвалени­ми рішеннями Міністерства;

г) будь-які члени організацій, які через особливі обставини не можуть сплачувати свій внесок, мають право звертатися до Генерального Директора за підтримкою. Такі прохання .повинні до­ставлятися в Центральний Орган до 31 березня і супроводжува­тися повною документацією. Рішення можуть повідомлятися в Міністерство (Правління).

Органи управління і конгрес. Керівними органами МКА є: Генеральна Асамблея, Регіональна Асамблея, Міністерства, Ре­візійний і Контрольний Комітет, Президент.

Посадовою адміністративною особою МКА є Генеральний Ди­ректор.

Всесвітній кооперативний конгрес може скликатися МКА за участю членів і широкої кооперативної публіки.

Час, місце зібрання, порядок денний і методи проведення конгресу вирішує Генеральна Асамблея.

Генеральна Асамблея є вищою владою МКА, складається з представників, призначених на відповідну посаду в організації на 4-річний термін, а також з одного представника від кожної Спе­ціальної організації й Комітету.

Генеральна Асамблея збирається переважно кожних 2 роки. Екстраординарні збори Генеральної Асамблеї можуть бути скли­кані за рішенням Міністерства, або за бажанням 1/5 членів ор­ганізації, або 1/5 всіх представницьких голосів Генеральної Асам­блеї.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат