На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Реферати > Економічні теми > Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Всі члени організації повністю підпорядковуються виконан­ню їх фінансових зобов'язань і мають право одного представниць­кого голосу.

Чисельність представників визначається за кількістю внесків від голови служби МКА згідно з правилами, встановленими Генеральною Асамблеєю, за умови, що жоден член організації або група членів організації з однієї країни не повинен мати менше як 20 представницьких голосів, за винятком Президента МКА.

Генеральна Асамблея може обирати з-поміж членів пред­ставників Аудиту і Контрольного Комітету, які складають не мен­ше трьох і не більше п'яти членів.

На розгляд конгресу було подано також доповідь «Коопера­тивні цінності в світі, що змінюється». В резолюції з цього питан­ня, зокрема, підкреслювалося, що процес перегляду кооператив­них вартостей здобув широке визнання серед організацій-членів МКА. Зазначалося, що в основу кооперативної концепції покла­дено три фундаментальні ціннісні складові: рівність і справедли­вість, добровільна й взаємна самодопомога, економічний і соціаль­ний прогрес. Наголошувалося також, що підгрунтя кооперації становлять її члени, чиї інтереси й потреби завжди мають відоб­ражатися в завданнях і діяльності кооперативних організацій. Маючи на увазі цей аспект, конгрес визнав, що кооперативи по­винні проявляти свої фундаментальні цінності через економічну діяльність для задоволення потреб членів, через демократію участі, розвиток людських ресурсів, соціальну відповідальність, національне й міжнародне співробітництво.

З 1921 по 1966 р. діяла Міжнародна кооперативна жіноча гільдія, яка в 1921 р. об'єднала 27 млн. жінок-кооператорів з 20 країн. Ця жіноча кооперативна організація була самостійною й незалежною: вона скликала свої конгреси й мала свої керівні органи. Між­народна кооперативна жіноча гільдія провела велику роботу щодо підвищення громадського становища жінок, розширення їх освіти, досягнення їх політичної та економічної рівності, поліпшення життя їх родин тощо. Через фінансові труднощі в 1963 р. гільдія зупинила роботу на три роки, а в 1966 р. ввійшла до МКА як Жі­ноча кооперативна консультативна рада (ЖККР), що об'єднує жінок-кооператорів з багатьох країн світу.

ЖККР консультувала МКА з проблем жіночого кооператив­ного руху, провадила освітню й дослідницьку діяльність, вста­новлювала контакти з жінками-кооператорами та національними жіночими організаціями, вела боротьбу за рівні права жінок та чоловіків в освіті, професійному навчанні, оплаті праці, в висуван­ні на керівні посади, а також співпрацювала з ООН та її спеціалі­зованими установами, іншими міжнародними організаціями.

В 1974 р. Центральний комітет МКА ухвалив рішення нада­ти представнику Жіночої кооперативної консультативної ради повний статус. Того ж року ЖККР було реорганізовано в Комі­тет жінок-кооператорів, відтак вона отримала статус допоміжного комітету. Комітет жінок-кооператорів об'єднує представників спо­живчих, сільськогосподарських, виробничих і житлових коопера­тивів. Комітет має свій Виконком, який збирається в разі потреби.

Головним завданням Комітету жінок-кооператорів є залучен­ня жінок до кооперативного руху. Обмін інформацією між коопе­ративними організаціями, яку провів Комітет, показав, що жінки почали частіше обіймати відповідальні посади, а кооперативні ор­ганізації — надавати більше уваги освіті жінок та їх фаховій під­готовці. Комітет жінок-кооператорів проводить велику роботу в країнах, що розвиваються.

В зв'язку з Міжнародним роком дитини (1979) Комітет жінок-кооператорів виступив ініціатором кампанії «Відро води», метою якої стало будівництво криниць у посушливих районах країн, що розвиваються. В 1980 р. відбулася конференція жінок-кооперато­рів на тему «Жінки і праця в кооперативному рухові».

За час існування МКА перетворився на велику міжнародну організацію. МКА має статус «А» першої категорії в Економічних і Соціальних радах, в ЮНЕСКО та деяких інших міжнародних організаціях.

За повоєнний період помітно збільшилися авторитет і вплив МКА на міжнародній арені. Альянс почав активно підтримувати й захищати інтереси широких мас населення, брати участь у за­ходах, що проводяться ООН та її спеціалізованими органами, підтримувати акції демократичних і миролюбних сил. Розширили­ся діяльність МКА щодо надання допомоги кооперативам країн, що розвиваються, зросла його роль у розвитку міжнародної спів­праці, міжнародної кооперативної торгівлі, туризму, страхуван­ня, захисту прав споживачів тощо. Альянс виступив організато­ром деяких заходів, спрямованих на залучення до кооперативного руху жінок і молоді. Серйозну увагу МКА надає проблемам ко­оперативної демократії,"зміцненню єдності лав міжнародного ко­оперативного руху. Щораз більшого значення для МКА набирає проблема захисту кооператорів від натиску монополій, які нас­тирливо втручаються в традиційні сфери діяльності кооперативів. Глибокі зміни, що відбулися в економічному й суспільному житті, спричинили постання проблеми кооперативної демократії, яка глибоко хвилює мільйонні маси людей. Рівень розвитку коопера­тивної демократії залежить від рівня розвитку демократії в тій чи іншій країні.

Проблема залучення молоді до кооперації є однією з актуаль­них у міжнародному кооперативному рухові. Цій темі МКА надає велику увагу.

Раніше при МКА діяли Міжнародна федерація молодих ко­операторів і робоча група «Молодь і кооперація». Але ці органі­зації існували недовго. Починаючи від 1969 р., МКА проводить міжнародні конференції молоді, на яких обговорюються пробле­ми, пов'язані з членством і працею молоді в кооперативах, а та­кож питання щодо ознайомлення молоді з кооперативними прин­ципами, залучення молодих кооперативних спеціалістів до участі в наданні допомоги кооперативам країн, що розвиваються. МКА ухвалив декілька резолюцій з проблем залучення молоді до ко­операції. Важливого значення набирає кооперативне співробіт­ництво Альянсу й національних кооперативних організацій з Все­світньою федерацією демократичної молоді та Міжнародною спіл­кою студентів, з молодіжними комісіями й відділами ЮНЕСКО та МОП.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат