На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Зміст трудового договору

Реферати > Трудове право України > Зміст трудового договору

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ I. Поняття трудового договорута його характеристика у сучасний період.

1.1. Види трудового договору…………………………………………………6

1.2. Контракт як особлива форма трудового договору…………………… .21

Розділ II. Зміст та сторони трудового договору

2.1. Укладення трудового договору…………………………………………….24

2.2. Реєстрація трудового договору…………………………………………….27

Розділ III. Поняття припинення трудового договору, підстави його припинення…………………………………………………………………… .29

Висновки……………………………………………………………………… .39

Список нормативних актів та літератури………………………………… 41

Вступ

Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини. Тому такі важливі права, як право на працю та інші тісно пов’язані з ним права (на підприємницьку діяльність, відпочинок, страйк, соціальний захист), закріплено в Конституції України.

Конституційні норми, що закріплюють право на працю, цілком відповідають нормам ст. 23 Загальної декларації прав людини, зокрема щодо вільного обрання праці або вільного погодження на неї. Це означає, що тільки конкретній людині належить виключне право розпоряджатися своїми здібностями до праці. Рівночасно право на працю означає, що людина має вільний вибір не тільки професії, роду заняття, а й право ігнорувати будь – яку трудову діяльність.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це проголошено ст. 43 Конституції України.

Право на працю реалізується різними шляхами. Одні громадяни займаються індивідуально – трудовою діяльністю, інші – створюють або влаштовуються в кооперативні чи акціонерні товариства. Переважно більшість громадян влаштовуються на роботу шляхом укладення трудового договору як наймані працівники на підприємства, незалежно від їх форм власності.

Трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб’єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору – не буде і трудового права.

Термін «договір» має багато значень, що передбачається різними нормами цивільного, трудового, земельного, міжнародного права. Кожна з цих та інших галузей права розглядає договір як різновид угод, що визначаються природою відносин, які становлять предмет регулювання цієї чи іншої галузі права.

Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, які спрямовуються його учасниками на виникнення, зміцнення або припинення правових відносин. Будь – який договір є угодою не менш як між двома сторонами. В той же час деякі договори можуть бути багатосторонніми угодами.

В остаточній редакції ст. 21 КЗпП України 1971 р. дає легальне визначення поняття трудового договору як угоди між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором або угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах.

Трудовий договір впливає на динаміку трудових відносин, породжуючи їх, змінюючи чи припиняючи. Він визначає і обсяг кореспондуючих прав та обов’язків сторін (виконувати роботу, виплачувати заробітну плату), регулює поведінку сторін при здійсненні трудових відносин (дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, забезпечувати належні умови праці). За допомогою погодженого з власником або уповноваженим ним органом волевиявлення і самозобов’язання працівника абстрактні права і обов’язки, що випливають з прав на працю, перетворюються у конкретні права і обов’язки з трудових відносин між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.

При написанні роботи були визначені наступні цілі та завдання:

1. Визначити поняття та види трудового договору.

2. Зясувати зміст, порядок укладення та реєстрація трудового договору.

3. визначити за класифікаційними ознаками припинення трудового договору.

Написання роботи передбачало опрацювання відповідних нормативних джерел, серед яких основними стали Конституція України 28 червня 1996 року, Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 року, Кодекс законів про працю України від 10.12.71 року, Кодекс законів про працю України від 10.12.71. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. - №1. – із змін. від 16.01.2003; 06.02.2003; 20.03.2003; 15.05.2003; 10.07.2003; 11.05.2004; 21.10.2004; 22.10.2004, Шведський закон «Про забезпечення зайнятості» від 24 лютого 1982 року, Указ Президії Верхової Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р. – відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. - №40. – ст. 662, Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленума Верховного Суду України від 06.11.92 №9. – Сборник постановлений Пленума ВСУ (1963 – 1997). – Симферополь «Таврия», 1998. – с. 711. – Із змін. від 25.05.98, Правові позиції ВСУ щодо розгляду судами окремих категорій цивільних прав // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №8. – с. 212, Закон України «Про державну службу» від

Структура і зміст курсової роботи побудований з урахуванням основних питань теми і передбачає поступове розкриття кожного питання плану. Робота включає вступ, основну частину, висновки та перелік використаних нормативно – правових та літературних джерел.

У першому розділі курсової роботи я розкрила понятття та види трудового договору

У другому розділі я розглянула зміст, сторони трудового договору, порядок його укладення та реєстрація.

У третьому розділі – порядок припинення трудового договору.

Розділ I. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

1.1. Види трудових договорів

Трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб’єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом.

Цей акт волевиявлення людини здати іншій людині свою здатність трудитися, який може здатися незначним на фоні інших соціальних явищ, насправді є тим непорушним початком цілої сфери суспільного життя.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат