На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

Реферати > Економіка підприємства > Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

З м і с т

стор

Вступ 3

1. Податкова політика у регулюванні економічного зростання держави 5

2. Види податків 12

2.1. Сутність податків .12

2.2 Функції податків .14

2.3 Пряме і непряме оподаткування 15

3. Міжнародний досвід оподаткування .17

Висновок 33

Список використаної літератури .34

Вступ

Необхідність встановлення власної податкової системи постала перед Україною як самостійною державою з ухваленням 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України. Новостворена на той час податкова система України виявилася неефективною і невідповідною одному з головних завдань України — переходу до ринкової економіки.

Із проголошенням незалежності Україна стала на шлях радикальних економічних реформ. Це був також період становлення податкової системи нашої держави, в основу якої було покладено класичну схему оподаткування, характерну для економічно розвинутих країн. Застосування такого шаблону в умовах перехідного періоду в Україні призвело до виникнення низки суттєвих проблем: збільшення кількості збиткових підприємств, зростання безробіття, ускладнення соціально-економічної ситуації в країні. Це зумовлене тим, що акцент у податковій політиці робиться на фіскальній функції, а її регулювальна та стимулювальна функції мінімізовані. Тому проблема оптимізації податкової політики залишається однією з найактуальніших у процесі становлення ринкових відносин і побудови фундаменту для економічного зростання України.

Податкова система — це сукупність різних видів податків, які справляються в державі. Побудова податкової система повинна спиратись на наукові основи, які передбачають застосування таких вимог, як системність, встановлення визначальної бази цієї системи, формування правової основи і вихідних принципів. Податкова система України встановлена Законом (Про систему оподаткування ) , який був прийнятий вперше у 1991р. У 1994р цей Закон був прийнятий у новій редакції з урахуванням змін та доповнень , які мали місце в 1992-1993рр. Нині діє редакція з доповненнями до закону , прийнята в 1997р . До нього включено як податки, та інші обов’язкові платежі, що справляються в Україні, з поділом їх на загальнодержавні та місцеві. Загальнодержавні податки та обов’язкові платежі включають чотири групи: прямі й непрямі податки, платежі за ресурси та інші обов’язкові платежі, внески у цільові фонди. До місцевих податків та зборів належать: податок з реклами, готельний збір, курортний збір, ринковий збір, та інші.

Податок - це фіксований обов'язковий безоплатний платіж юридичних і фізичних осіб до бюджету держави на основі чинного законодавства. Це плата суспільства за виконання державою своїх функцій. Він (податок) є відрахуванням частини вартості ВНП на загальносуспільні потреби. Але таке розуміння податку існувало не завжди. На певному етапі історичного розвитку людства податки взагалі не були основним доходом держави.

Наприклад у державах давньої Греції основними доходами були казенні промисли і монополії, доходи від оренди, від рабської праці, мито.

До XVII століття податки мали тимчасовий характер, вводилися час від часу на визначені цілі. Така ситуація зберігалась у більшості країн до останньої третини XIX століття. Оскільки основною функцією держави був захист від зовнішнього ворога, то причиною виникнення постійних податків було розширення масштабів воєнних дій, ускладнення зброї і в зв'язку з цим - утримання регулярної армії.

Ранні теоретики називали податок викупом, який феодали сплачували за звільнення їх від обов'язку захисту країни. Тому вважається, що податки породжені війною. З розширенням функції держави податки стягуються на внутрішній захист та соціальні потреби. З початку XX століття утверджується думка провідних теоретиків, згідно з якою фіскальна мета податку замінюється соціальною.

Як свідчить практика, сьогодні немає інших аспектів економіки, які б настільки серйозно критикувалися суб'єктами господарської діяльності. Відтак теоретично доведено, що податкові вилучення в розмірі 30—40% реальних доходів платника — це межа, при перевищенні якої починається процес скорочення його заощаджень та інвестицій в економіку. Якщо ж ставки податків і їхня кількість досягають такого рівня, що змушує платників віддавати понад 40% своїх доходів, то втрачається стимул до ефективнішої господарської діяльності і розширення виробництва.

1. Податкова політика у регулюванні економічного зростання держави.

Однією з найважливіших умов економічного зростання та соціально-політичної стабільності будь-якої країни є цілісність та збалансованість податкової системи.

У постсоціалістичних країнах, у тому числі й в Україні, формування податкових систем відбувається шляхом поєднання емпіричних та наукових засад та шляхом запозичення окремих елементів податкових систем різних країн. Характерною рисою формування податкових систем постсоціалістичних країн є їх орієнтація на досвід оподаткування в західноєвропейських країнах, запровадження його сучасних форм, копіювання не однієї з відомих моделей податкових систем, що є найбільш близькою до умов конкретної постсоціалістичної країни, а окремих елементів різних моделей оподаткування. Адаптація форм та механізму оподаткування до вимог життя відбувається частково методом проб і помилок, а частково — на основі наукового обґрунтування напрямків удосконалення податкової системи для забезпечення, насамперед, необхідних надходжень до бюджету.

У нинішніх історичних умовах податкова система України, яка формувалась без достатнього досвіду та в короткий термін, має багато недоліків. Система оподаткування виявилась із яскраво вираженою фіскальною функцією, що стало одним Із чинників кризових явищ в економіці. З одного боку, вона не забезпечує бюджет держави достатніми та надійними доходами, що породжує фінансові проблеми на макрорівні, а з другого, — підриває фінансову базу підприємницьких структур, чим зумовлює проблеми розвитку підприємництва в мікроекономічному середовищі.

Податкове законодавство в Україні сформоване на засадах успадкованої командно-адміністративної системи. Основи вітчизняної податкової політики розроблялися під пресингом обставин без відповідного наукового й аналітичного обґрунтування наслідків запровадження різних податків і розміру їхніх ставок.

Рис. 1. Динаміка надходжень прибуткового податку з громадян до бюджету за 1999-2004 роки

Проблема формування ефективної податкової політики - одна з найактуальніших у період становлення в Україні ринкових відносин та інтегрування української економіки у міжнародний ринок. Її розв'язання має здійснюватися шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як наявної в Україні законодавчої бази, так і здобутого у світі досвіду у сфері оподаткування, у напрямі запровадження такої податкової політики, яка гарантувала б або хоча б не гальмувала розвитку економіки.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат