На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПРП та РПС Чернігівської області

Реферати > Розміщення продуктивних сил > ПРП та РПС Чернігівської області

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….2

Розділ 1. РОЛЬ ПРП В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ……………………………………………………………………4

1.1. Природні умови та ресурси, як основа формування ПРП……….4

1.2. ПРП, як основний чинник розвитку продуктивних сил Чернігівської області……………………………………………… 6

1.3. Кількісна і якісна оцінка ПРП……………………………………….7

Розділ 2. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ТА КОМПОНЕНТНА СТРУТУРА ПРП ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………….9

2.1. ЕГП Чернігівської області…………………………………………….9

2.2. Природні умови і ресурси Чернігівської області……………… …11

2.3. Компонентна структура ПРП Чернігівської області………………12

Розділ 3. ВПЛИВ ПРП НА ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………….14

3.1. Вплив ПРП на розвиток промислового виробництва……………14

3.2. ПРП і розвиток сільського господарства Чернігівської області…17

Розділ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ…20

Розділ 5. ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ………………………………………………………24

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….29

Література……………………………………………………………….31

ВСТУП

Людство нині вступило в якісно новий етап взаємодії з навколишнім природним середовищем, широкомасштабного використання його ресурсів. Тому при осмисленні таких глобальних і загально цивілізаційних проблем як гармонізація і раціоналізація відносин людини з природою, сталий та еколого безпечний соціально-економічний розвиток будь-якої країни світу, треба враховувати особливості функціонування суспільства на сучасному етапі, закономірності біосферних процесів і вплив на них інтенсивної виробничої діяльності, допустимі рівні антропотехногенних навантажень на навколишнє природне середовище та окремі його компоненти. Крім того, слід брати до уваги ряд наріжних і концептуальних положень, що стосуються органічної єдності та нерозривності функціонування суспільства, економіки і біосфери, зважаючи, звичайно, й на потенційні відтворювальні, відновлювальні та асиміляційні можливості останньої.

Стратегія гарантування ресурсо-екологічної безпеки соціально-економічного розвитку регіонів України, яка зрештою визначає їх економічну незалежність і суверенність, на сучасному етапі полягає в переході від здійснення окремих або навіть комплексних заходів щодо ресурсо- та природо збереження, відтворення й охорони природних ресурсів до розроблення і реалізації еколого-економічної концепції всебічної раціоналізації суспільного виробництва та забезпечення його сталого еколого-економічного функціонування. Виходячи із вищесказаного і випливає актуальність обраної теми.

Об'єктом дослідження даної роботи є ПРП і продуктивні сили Чернігівської області.

Предметом дослідження виступають еколого економічні проблеми розвитку та раціонального використання ПРП в господарському комплексі регіону та обгрунтування перспективних напрямків їх вирішення.

Метою даної роботи виступає вивчення сучасного еколого-економічного стану продуктивних сил та проблем їх розвитку на перспективу.

Мета роботи визначає її завдання, найважливішими серед яких є:

- дослідження сучасного стану продуктивних сил Чернігівської області;

- визначення актуальних еколого-економічних проблем розвитку економіки регіону та перспективних напрямків їх вирішення.

Мета і завдання роботи визначають її структуру. Структура роботи наступна: робота поділена на5 роздів, кожен з яких має свою ідею.

Розділ 1. РОЛЬ ПРП В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ.

1.1. Природні умови та ресурси, як основа формування ПРП.

Соціально-економічна сутність ПРП території розкривається в сукупній продуктивності її природних ресурсів, як засобів виробництва і предметів споживання. (В.П.Руденко 1999р.). ПРП – важливий фактор оптимізації процесів розміщення продуктивних сил, який включає природні умови і ресурси території.

Природні умови – це тіла і сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил, мають істотний вплив на виробничу і невиробничу діяльність, шляхом створення сприятливих (несприятливих) умов (рельєф, температури повітря тощо).

Природні ресурси – це тіла і сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил, можуть бути використані (використовуються) безпосередньо у вигляді сировини енергії, напівфабрикатів тощо, для задоволення виробничих потреб суспільства.

Будучи основою виробничої діяльності, природні умови та ресурси (їхній видовий склад, кількісні та якісні характеристики) визначають особливості виробничої спеціалізації регіону та в значнім ступені, соціально--економічну ефективність всього господарського комплексу. За різними ознаками природні умови і ресурси можна поділити:

1. За переважним використанням в галузях господарства:

· промислові природні умови та ресурси використовуються головним чином для промислового виробництва (корисні копалини, ліси тощо);

· сільськогосподарські використовуються переважно для потреб сільськогосподарського виробництва (грунтово-земельні, температура повітря, вода тощо);

· невиробничої сфери залучаються для потреб оздоровлення та відпочинку населення , а також в культурно-освтніх цілях (заповідники, природні парки, пляжі тощо).

2. За ознаками вичерпності та відновлюваності:

- вичерпні відновлювальні (ліс, грунт) природні ресурси , які після господарського використання здатні відновлювати природні властивості .

- вичерпні невідновлювальні (корисні копалини) після господарського освоєння в прирдному середовищі більше не поновлюється.

- невичерпні (вітер, сонячна енергія) обсяги запасів даних ресурсів практично необмежені, а тому їх використання природою практично необмежене.

3. За видовим (фізико-хімічні властивості) складом природні ресурси поділяють на:

- мінеральні (вугілля, нафта, газ, боксити, кіновар);

- земельні (сільськогосподарські угіддя, болота, тощо);

- водні (річки, ставки, озера тощо);

- кліматичні (вітер, опади, температура повітря);

- лісові (дерева, гриби, ягоди);

- фауністичні (звірі, птахи, комахи);

- рекреаційні (мінеральні води, лікувальні грязі);

- космічні (сонячна радіація, припливи і відпливи).

Отже природні умови та ресурси мають суттєвий вплив на розвиток екноміки, а тому важливою умовою дослідження продуктивних сил території є економічна оцінка інтегрального ПРП, що визначається , як сумарна продуктивність усіх природних ресурсів регіону.

1.2. ПРП, як основний чинник розвитку продуктивних сил Чернігівської області.

Природно-ресурсний потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних сил Чернігівської області, який включає природні ресурси і природні умови. Відповідно до найбільш по­ширеного трактування під природними ресурсами ро­зуміють тіла й сили природи, які за певного рівня роз­витку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства. Природні умови — це тіла й сили природи, які мають істотне зна­чення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій дія­льності людей. Такий поділ є до певної міри умовним, оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ре­сурси, і як умови. До основних характеристик природ­но-ресурсного потенціалу відносять: географічне поло­ження, кліматичні умови, особливості рельєфу та роз­міщення ресурсного потенціалу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат