На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

План

Вступ………………………………………………………………………….

1. Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами…………………

2. Нормативно-правове регулювання операцій з грошовими коштами……

3. Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику……….

4. Зміст програми аудиторської перевірки руху грошови в коштів касі і на розрахунковому рахунку в банку……………………………………

5. Збір аудиторських доказів та оформлення робочих документів…………

6. Типова кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів…………….

7. Аудиторський висновок за результатами перевірки…………………… .

Заключення…………………………………………………………………

Список літератури………………………………………………………… .

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів. Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Водночас тема грошових коштів являється дуже “тендітною” ділянкою при аналізі платоспроможності та подальшого існування кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю. Моя курсова робота більше охоплює аспекти зовнішнього контролю, який проводить незалежна аудиторська фірма (аудитор).

Метою роботи являється ознайомлення з методикою проведення аудиту грошових коштів, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та на допустити їх настання.

Дана робота містить вісім розділів, які почергово характеризують методику проведення аудиту. Так, перший розділ розкриває мету і завдання аудиту грошових коштів. Другий розділ показує якими нормативно-правовими актами повинен керуватись аудитор при здійснені перевірки. Оцінка системи внутрішнього контролю, яка потрібна аудитору для встановлення ступеню довіри до підприємства обговорюється в третьому розділі. Наступні розділи розкривають інформацію ,що стосується програми перевірки, збору аудиторських доказів, формування робочих документів та завершення аудиту складанням аудиторського висновку.

При написані курсової роботи були використані різноманітні джерела інформації, а саме: підручники з аудиту, автореферати на здобуття ступеню кандидата економічних наук, що стосуються аспектів аудиторської діяльності в Україні, монографії та періодичні видання.

1. Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами

Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій з коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків е дуже важливими.

Метою аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Основними завданнями аудиту операцій з коштами, стану розрахунків та інших активів є:

v перевірка стану збереження готівки в касі;

v вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових коштів;

v перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках;

v стану грошових коштів на рахунках на день проведення аудиту за даними виписок банку і за балансом підприємства;

v виявлення напрямів використання коштів, що зберігаються на банківських рахунках, оцінка правильності проведення взаємозаліків з кредитною установою;

v перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;

v перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами, та іншими активами і відображення цих операцій в обліку і звітності;

v перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов'язаних із рухом грошових коштів;

v оцінка стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі;

v встановлення методу організації аудиту;

v забезпечення порядку збереження чекових книжок, контроль за випискою чеків та отримання за ними грошей.

Джерелами інформації для аудиту грошових коштів є: .

1) Первинні документи з обліку грошових коштів.

2) Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших активів

3) Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

4) Головна книга.

5) Звітність

Таблиця 1. Документування операцій з грошовими коштами

№ п/п

Форма документу

Первинні документи

Призначення документу

1  

КО-1  

Прибутковий касовий ордер (ПКО)  

Надходження готівки в касу  

2  

КО-2  

Видатковий касовий ордер (ВКО)  

Видача готівки з каси  

3  

КО-3  

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів  

Для реєстрації в бухгалтерії ПКО, ВКО, чи документів, що їх замінюють  

4  

КО-4  

Касова книга  

Для обліку касиром операцій з готівкою  

5  

КО-5  

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей  

Для обліку руху коштів в касі  

6  

 

Грошовий чек  

Для одержання готівки з рахунку в банку  

7  

 

Об'ява на внесок готівки  

Для внесення готівки на рахунок в банку  

8  

 

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою  

Застосовується при здачі готівки інкасатору  

9  

ФКЧ-1  

Фіскальний касовий чек на товари (послуги)  

Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій (РРО) при проведенні розрахунків за продані товари(надані послуги)  

10  

ФКЧ-2  

Фіскальний касовий чек видачі коштів  

Розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, компенсації послуг, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї та в інших випадках  

11  

РК-1  

Розрахункова квитанція  

Використовується при реєстрації розрахунків за продані товари (надані послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, компенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках  

12  

П-53  

Платіжна відомість  

Виплата грошових коштів з каси декільком особам  

13  

П-49  

Розрахунково-платіжна відомість  

Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси  

14  

 

Платіжне доручення  

Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перераху­вання певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника  

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат