На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

Реферати > Макроекономіка > Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

Загальний рівень безробіття в Україні приблизно відповідає параметрам таких країн, як Іспанія, Італія, Франція. Проте, специфічним проявом безробіття в Україні є ви­сока частка людей, які вимушено працюють в режимі неповної зайнятості, тривалий час перебувають в неоплачуваних відпуст­ках або не отримують заробітної плати протягом кількох місяців.

В Україні — як і в ряді інших країн перехідної еко­номіки — спостерігається протилежна ситуація. На відміну від зареєстрованого безробіття, де і досі домінують жінки, хоча їх питома вага в порівнянні з початком реєстрації значно знизи­лась, рівні жіночого безробіття, визначеного за методологією МОП, в Україні стабільно нижчі, ніж чоловічого.

У вивченні явища і проблем безробіття велика увага при­діляється аналізу його видів. Є такі основні види безробіття:

- структурне,

- фрикційне

- циклічне безробіття.

Структурне безробіття виникає при масштабних структурних зрушеннях економіки, швидкій зміні структури потреби в ро­бочій силі. Неминучість цих процесів обумовлює те, що цілий ряд дослідників вважає і технологічне, і структурне безробіття фор­мою природного.

Структурне безробіття на практиці проявляється в якісній невідповідності попиту на робочу силу її пропозиції поза за­лежністю від співвідношення суто кількісних параметрів. Це при­зводить до принципово різних рівнів безробіття серед різних соціодемографічних і професійних груп.

Фрикційне безробіття, яке ще називають без­робіттям руху, пов'язане з тим, що встановлення рівноваги між пропозицією робочої сили і попитом на неї потребує певного ча­су, зокрема на пошук робочого місця, яке відповідає вимогам без­робітного та його кваліфікації. І чим більше розрізняються ва­кантні робочі місця за своїми умовами, платнею тощо, тим біль­ше різноманітних варіантів вибору постає перед пошукувачем ро­боти і тим більшим (за інших рівних умов) буде термін пошуку.

Головною ознакою фрикційного безробіття є його короткостроковість: за звичай тривалість фрикційного безробіття не пе­ревищує 4-5 тижнів. В США, наприклад, наприкінці 80-х років при загальному рівні безробіття 5,5-6,5% (біля 7 млн. осіб) при­близно половина була без роботи менше 5 тижнів.

В Україні фрикційне безробіття відіграє відносно незначну роль у формуванні загальних масштабів незайнятості. Тільки 2,6% безробітних (за методологією МОП) мали пере­рву в роботі менше 1 місяця. Істотно відрізняються тільки особи до 20 років — частка тих, хто має перерву в роботі до 1 місяця. Частка безробітних до 1 місяця є дещо вищою серед жінок, оскільки вони, як правило, ма­ють менші вимоги до оплати праці, престижності тощо і відпо­відно скоріше погоджуються на запропоноване робоче місце.

Високий рівень фрикційного безробіття, як правило, не при­зводить до зубожіння охоплених ним і відповідно до суттєвої соціальної напруги в суспільстві, не викликає необхідності змінювати звичний спосіб життя. Перш за все, фрикційне без­робіття відбиває як швидкі зрушення в попиті на робочу силу (насамперед, якісні), так і в її пропозиції, тобто, є ознакою ди­намічності ринку праці.

Циклічне безробіття – безробіття, викликане спадом виробництва. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, а безробіття росте;

Також до видів безробіття відносять ще такі види:

- Природнє безробіття

- Інституційне безробіття

- Вимушене безробіття

- Технологічне безробіття

- Регіональне безробіття

- Застійне безробіття

Природне безробіття функціонування ринкової економічної системи, що спи­рається на принципи вільного вибору і носіїв (власників робочої сили) і її споживачів, як свідчить аналіз, виявляється найбільш ефективним в умовах існування певного резерву трудоактивного населення. Масштаби такого резерву визначаються конкретними економічними і соціально-демографічними особливостями регіо­ну. Але штучна підтримка високого, економічно невиправданого рівня зайнятості неминуче супроводжуються низькою ефективністю виробництва, інфляцією попиту. Навпаки, надмірно високий рівень безробіття викликає посилення економічного роз­шарування суспільства, зубожіння окремих груп населення, тиск на державний бюджет, покликаний необхідністю забезпечення не-маєтних, нарешті, практично неминучі соціальні конфлікти.

Природне безробіття складається із фрикційного, пов'язаного зі зміною місця роботи, і інституційного,що породжується сис­темою організації регіональної економіки, насамперед правовою системою.

Інституційне безробіття, або безробіття очікування, безпо­середньо пов'язане з державною політикою ринку праці, зайня­тості, з системою оподаткування, гарантованим мінімумом опла­ти праці, системою соціального забезпечення, розмірами і поряд­ком надання допомоги по безробіттю, поінформованістю насе­лення щодо наявних вакансій і можливостей. Можна вважати, що Інституційне безробіття стрімко зростає з поширенням соціального компоненту в ринковій економічній системі.

Слід підкреслити, що на відміну від інших видів, Інституційне безробіття існує тільки в зареєстрованій формі, оскільки воно так чи інакше пов'язане з виплатами соціальної допомоги.

Окремою частиною інституційного безробіття є реєстрація в службах зайнятості осіб, які реально не пропонують свою робо­чу силу на ринку праці і не потребують допомоги в працевлашту­ванні, але потребують відповідної довідки для отримання інших видів соціальної допомоги. Це може бути допомога на дітей, на оплату різних послуг (житлово-комунальних, медичних, на­вчальних тощо).

Вимушене безробіттяНа відміну від природного безробіття, що як правило, є пев­ною мірою добровільним і не призводить до суттєвих негативних наслідків, вимушене є довготривалим, викликає необхідність по­вних або часткових змін способу життя В складі вимушеного безробіття розрізняють технологічне, структурне І регіональне.

Технологічне безробіття.Технологічне безробіття формується внаслідок запроваджен­ня нових технологій, головним чином на тих виробництвах і опе­раціях, де заміна працівника машиною найбільш вигідна. Однак запровадження нових технологій не лише призводить до вивільнення робочих, а й створює нові робочі місця. Тобто мас­штаби технологічного безробіття, як правило, нижчі за скоро­чення попиту на робочу силу внаслідок технологічного прогресу. Так, нині в США на кожні 160 тис. Скорочених робочих місць припадає 140 тис. знов створених.

Регіональне безробіття.Регіональне безробіття обумовлене переважно концент­рацією в окремих територіальних одиницях таких галузей еко­номіки, для яких характерне найбільше скорочення потреби в ро­бочій силі. В Україні найвищі рівні безробіття (за методологією МОП) спостерігаються на Буковині (19,2%), найнижчі — на Вінниччині (8,2%). І хоча усталеного критерію кваліфікації безробіття як регіонального не існує, в практиці застосовується 20-25%-вий поріг. Таким чином, можна вважати регіональним безробіття тільки в Чернівецькій області.[14]

Застійне безробіттяБезробіття є особливо небезпечним, якщо триває достатньо довгий час. За результатами досліджень американських соціо­логів після річної вимушеної перерви в роботі людина практич­но не може адаптуватися до нормальної трудової діяльності, навіть якщо вдається знайти робоче місце. Щодо молоді, то цей період зменшується вдвічі. Статистика виділяє тих, хто не має роботи довгий період часу: понад 6 місяців (так зване тривале безробіття) і понад 12 місяців (застійне безробіття).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат