На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Відносини власності

Реферати > Макроекономіка > Відносини власності

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 Відносини власності, як основа економічної системи

1.1 Структура власності її походження і рух 5

1.2 Юридична форма власності 8

1.3 Відносини власності у змішаній економічній системі 11

РОЗДІЛ 2 Форми власності та їх трансформація

2.1 Типи, форми і види власності 16

2.2 Підприємство в економічній системі власності 19

2.3 Трансформація форм власності в Україні 23

РОЗДІЛ 3 Роздержавлення та приватизація в Україні

3.1 Приватизація державного майна в Україні 29

3.2 Основні напрями приватизації в Україні 34

ВИСНОВОК 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Під час переходу до ринкової економіки в України як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об'єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності.

Процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов'язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах.

Мета роботи - розкрити поняття власності, її економічний та юридичний зміст, розкрити форми власності в економіці на Україні та форми і механізми роздержавлення та приватизації.

Вивчення господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить еко­номічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї влади полягає в характері привласнення засобів вироб­ництва і його результатів. Тому, щоб з'ясувати природу та еко­номічну структуру того чи іншого суспільства, необхідно пере­дусім розкрити зміст існуючої системи відносин власності.

Відносини власності виникають між людьми з приводу при­власнення матеріальних і духовних благ. Привласнення означає відношення людей до певних речей, як до своїх.

Спочатку відносини власності виступали у формі певних істо­ричних звичаїв. З виникненням держави стали розроблятися юридичні закони, котрі визначали, за якими правовими нормами привласнюється і розподіляється суспільне багатство між різни­ми суб'єктами (окремими громадянами, соціальними групами, класами, державою). Правові відносини власності виражаються в закріпленні за різними суб'єктами прав володіння, користуван­ня і розпорядження. Стаття 2 Закону України «Про власність» так трактує право власності: «Право власності — це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном».

Отже, відносини власності втілюються насамперед у певних юридичних нормативних актах. Але власність — це не лише юри­дична, а й економічна категорія. Причому остання є визначаль­ною: саме економічні відносини власності детермінують їхню юридичну форму. Взаємозв'язок тут такий: економічні відноси­ни — базисні, юридичні — надбудовні. Власність в економічному сенсі являє собою складну систему господарських відносин, які існують у виробництві.

В своїй історії, як загальновідомо, суспільство пройшло кілька ступенів розвитку розподілу праці: первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і соціалістичний типи виробничих відносин. Кожному з перерахованих типів виробничих відносин відповідає відповідна форма власності: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична і соціалістична.

Першооснову усіх наведених форм власності становлять економічні відносини привласнення матеріальних благ у процесі виробництва. Тому власність у такому значенні є її економічним розумінням. Між тим економічні відносини власності, які існують в цілому помимо волі і свідомості людей, можуть бути об'єктом правового регулювання, одержуючи відповідне оформлення в нормах права. У такому разі проявляється юридичний зміст власності. Закріплення відносин власності правовими засобами здійснюється під впливом волі суспільних груп, які прийнято називати класами. Важливо, що суспільство не обмежується правовим закріпленням засобів виробництва і продуктів праці за конкретними особами чи їх колективами. Відносини власності одержують також, що не менш важливо, необхідну регламентацію і примусовий захист. У такому разі врегульовані правовими нормами економічні відносини власності набувають ознак якісно нових відносин - відносин прававласності.

Робота проведена при аналізі літературних джерел наступних авторів Чижової В.І. [8] , Румянцев С[14], Осауленка О.Г. [13]

РОЗДІЛ 1.Відносини власності, як основа економічної системи

1.1Структура власності її походження і рух

Власність - сукупність відносин окремих індивідів, груп людей і їх асоціацій до речей, як до своїх, і відносин між людьми з приводу приналежності речей. Власність як економічним явищем є сукупність неіснуючих поза зв'язком між собою таких елементів:

- об'єкти власності;

- суб'єкти власності;

- відносини власності;

Об'єкти (матеріально-речовий зміст) - привласнюванні речі, що знаходяться у розпорядженні людей: чинники виробництва життєвих благ. Суб'єкти або носії відносин власності - це люди, їх різні об'єднання і асоціації, що привласнюють, володіють і розпоряджаються об'єктами власності.

Відносини власності - сукупність відносин між людьми з приводу приналежності речей і інших об'єктів власності. Відносини власності беруть свій початок у виробництві. Виробництво - не тільки процес створення життєвих благ, це також процес їх привласнення людьми, відповідно до їх участі у виробництві. Власність не тільки результат і одна з істотних рис виробництва, а і у зв'язку з безперервністю виробничих процесів, вона є неодмінною передумовою виробництва. Виробниче привласнення - це первинна і початкова власність; подальший рух відносин власності здійснюється у формах відчуження і вторинного привласнення на стадіях розподілу і обміну. Відносини власності є системоствореним чинником у всій системі економічних відносин, а тому і основою існуючого ладу. У зв'язку з цим вони законодавчо закріпляются і захищаються державою. В результаті економічні відносини власності набувають юридичну форму, а їх суб'єкти наділяються правом власності. Економічні відносини власності первинні, фундаментальні, оскільки вони виникають в виробництві і розподілі об'єктів власності кінець кінцем визначається участю людей в виробничо - господарської діяльності. Право власності вторинне, похідно, проте за допомогою законодавства держава може активно впливати на розподіл матеріального багатства в країні. Функціонуванню власності властиво різноманіття її форм. По об'єктах власності розрізняють:

1) власність на чинники виробництва, зокрема на засоби виробництва, робочу силу.

2) власність на предмети споживання; 3) інтелектуальну власність. По суб'єктах розрізняються такі її соціальні форми: 1) індивідуальна; 2) колективна; 3) державна. У ряді випадків при аналізі економічних відносин виділяють дві соціальні форми власності: 1) приватну; 2) державну

На основі індивідуальної, колективної, державною власністю шляхом об'єднання майна виникають і функціонують різні змішані форми власності, зокрема за участю іноземних громадян і юридичних осіб. Власники засобів виробництва і іншого майна можуть створювати підприємства, організації, що є персонами, суб'єктами власності - юридичними особами. Статус юридичних осіб такий, що власники засновники не відповідають по зобов'язаннях юридичних осіб і навпаки. Специфічними державними об'єктами власності в Україні є: 1) надра землі, 2) повітряний простір, 3) водні і інші природні ресурси континентального шельфу і виняткової морської економічної зони. Земля може знаходитися у власності будь-якого суб'єкта власності. Фінансові ресурси, продукти інтелектуальної праці можуть бути об'єктами всіх, у тому числі і змішаних форм власності. Держава створює рівні умови і юридичний захист для всіх форм власності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат