На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ

Вступ 5

Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7

1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7

1.2. Політика управління активами підприємства 28

1.3. Завдання управління активами підприємства 51

Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56

2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56

2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60

2.3.Оцінка ліквідності активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 76

Розділ 3. Шляхи покращення управління активами підприємства 87

3.1.Нормування оптимізації управління активами підприємств 87

3.2.Шляхи підвищення ефективності управління активами 94

Висновки 99

Список використаної літератури 103

Додатки 106

Дипломна робота на тему “Управління активами підприємства і шляхи його покращання” виконана з використанням практичних матеріалів ТзОВ ВКФ “Пліт”.

Текстова частина включає вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури і додатки.

Обсяг роботи становить 112 сторінок, включаючи 14 таблиць, 18 рисунків і 7 додатків.

В першому розділі розкриваються теоретичні основи управління активами підприємства, політика управління активами підприємства, визначаються основні завдання управління активами.

В другому розділі розглянуто методики аналізу складу та структури активів підприємства, розраховано показники ліквідності ТзОВ ВКФ “Пліт”.

Третій розділ присвячений шляхам покращення управління активами підприємства.

На основі опрацювання теоретичного та практичного матеріалів зроблені відповідні узагальнення та висновки.

Ключові слова: активи, завдання управління активами, методика аналізу, ліквідність, політика управління активами.

ВСТУП

Питанням управління оборотними коштами в радянській спеціальній науковій літературі приділялося багато уваги. Проте методологія управління оборотними коштами носила в основному макроекономічний характер, що було зумовлено централізованим управлінням держави всіма суб’єктами і об’єктами господарської діяльності. Оборотні кошти підприємства розглядалися як окремі об’єкти і аналіз не ставив за мету створення ефективної інформаційної системи для внутрішнього управління фінансовими ресурсами підприємства. Це означає, що перед вітчизняною наукою питання управління оборотним капіталом, яке є невід’ємною частиною єдиного процесу управління підприємством, не ставилося, тому що в нашій країні всі складові процесу управління, такі як облік, аналіз, контроль та прогнозування, були і є предметами різних наук.

У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхід­ного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств оборотни­ми активами супроводжується низьким рівнем їх використан­ня. Тому сьогодні одним з найактуальніших завдань у забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств є суттєве вдосконалення управління їхніми оборотними активами.

Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вчені, як І.О. Бланк, С.В. Калабухова, М.Р. Ковбасюк, І.Д. Лученок та інші. Разом з тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей. До них слід віднести проблеми класифікації оборотних активів, оцінки ефективності їх використання,

вдосконалення контролю, системи обліку оборотних активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх формування.

У ринкових умовах господарювання особливої актуальності набуває об’єктивна оцінка управління активами підприємства, а, отже і дослідження методик проведення аналізу та розроблення шляхів його покращання. Звідси об’єктом дослідження в даній дипломній роботі є управління активами підприємства. Метою дослідження є вивчення теоретичних засад та досвіду управління оборотними активами для виявлення основних чинників, що призводять до кризової ситуації з оборотними активами на підприємствах та визначення шляхів підвищення ефективності управління ними в умовах переходу України до ринкової економіки.

Виходячи з поставленої мети, завданням дипломної роботи є:

- уточнення категоріальних понять “оборотні активи”, “необоротні активи”, визначення особливостей їх організації в сучасних умовах;

- практичне проведення аналізу окремих показників управління активами ТзОВ ВКФ “Пліт”;

- на основі аналізу управління активами підприємства з’ясувати причини низької ефективності управління ними;

- дослідити основні напрямки покращення якості управління активами з метою нейтралізації факторів, що негативно впливають на стан забезпеченості підприємств оборотними коштами;

- визначити шляхи подальшого вдосконалення управління активами підприємства і розробити відповідні пропозиції.

Інформаційною базою для проведення дослідження є теоретичні джерела та практичні матеріали ТзОВ ВКФ “Пліт”.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Активи як об’єкт фінансового управління, їх сутність та класифікація

Активи являють собою ресурси, які перебувають у розпорядженні підприємства і використання яких веде до збільшення економічних вигод у майбутньому. До них відносять усі існуючі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну дату.

Основні характеристики активів підприємства як об’єкта фінансового управління заключаються в наступному:

1. Активи являють собою економічні ресурси підприємства в різних видах, які використовуються в процесі здійснення господарської діяльності. Вони формуються для конкретних цілей здійснення цієї діяльності в відповідності до місій і стратегій економічного розвитку підприємства і в формі сукупних майнових цінностей характеризують основу його економічного потенціалу. Предметне поняття активів як економічних ресурсів проявляється перш за все в сфері економічних відносин, а більш конкретно – в економічній сфері діяльності підприємства. Відповідно, будучи носієм економічних характеристик, активи являються об’єктом економічного управління будь-яких макроекономічних господарюючих систем .

2. Активи являються майновими цінностями підприємства, які формуються за рахунок інвестованого в них капіталу. Вкладений в новий або бізнес, який розвивається, капітал матеріалізується в формі активів підприємства. Між категоріями капітал і активи існує тісний зв’язок: активи можуть розглядатись як об’єкт інвестування капіталу, а капітал – як економічний ресурс, призначений для інвестування в активи. Тільки шляхом інвестування в активи капітал як накопичена цінність включається в економічний процес.

При цьому, направлений на формування активів підприємства капітал може інвестуватись не тільки в грошовій (опосередкованій), але і в реальній (прямій) формі, наприклад, в формі конкретних капітальних товарів. Грошова форма інвестування капіталу опосередковує процес придбання конкретних видів активів підприємства.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат