На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

активів по відношенню до Внутрішні активи

підприємства діяльності

Зовнішні активи

Рис1.2. Класифікація активів підприємства за основними ознаками

- “ноу-хау” – сукупність технічних, технологічних, управлінських, комерційних і інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, опис накопиченого виробничого досвіду, які являються предметом інновацій, але не запатентовані;

- права на промислові зразки і моделі;

- товарний знак – емблема, малюнок або символ, які зареєстровані у встановленому порядку, потрібний для визначення відмінностей від інших аналогічних товарів;

- торгова марка – право на виключне використання фірм енного найменування юридичної особи;

- права на використання комп’ютерних програмних продуктів;

- “гудвіл” – різниця між ринковою вартістю підприємства як цілісного майнового комплексу і його балансовою вартістю, яка утворена в зв’язку з можливістю отримання більш високого рівня прибутку за рахунок використання більш ефективної системи управління;

- інші аналогічні види майнових цінностей підприємства.

- Фінансові активи характеризують майнові цінності підприємства в формі наявних грошових засобів, грошових і фінансових інструментів, які належать підприємству. До основних фінансових активів відносяться:

- грошові засоби в національній валюті;

- грошові засоби в іноземній валюті;

- еквіваленти грошових засобів;

- дебіторська заборгованість в всіх її формах;

- поточні фінансові інвестиції;

- довгострокові фінансові інвестиції.

За характером участі активів в господарському процесі з позицій особливостей їх обороту вони поділяються на два основних види – оборотні і необоротні.[6]

- Оборотні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточну виробничо-комерційну діяльність підприємства і повністю використовуваних в процесі одного операційного циклу. В практиці обліку до них відносяться майнові цінності всіх видів зі строком використання до одного року;

В складі оборотних активів підприємства виділяють наступні їх елементи:

- виробничі запаси сировини і напівфабрикатів;

- запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів;

- об’єм незавершеного виробництва;

- запаси готової продукції, призначеної для реалізації;

- поточна дебіторська заборгованість;

- грошові кошти в національній валюті;

- грошові кошти в іноземній валюті;

- еквіваленти грошових коштів;

- поточні фінансові інвестиції;

- Необоротні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово беруть участь в процесі окремих циклів господарської діяльності і переносять на продукцію використану вартість частково. В практиці обліку до них відносять майнові цінності всіх видів зі строком використання більше одного року.

До складу необоротних активів відносяться:

- основні засоби;

- нематеріальні активи;

- незавершене виробництво;

- довгострокові фінансові інвестиції;

- інші види необоротних активів.

За характером участі активів в різних видах діяльності підприємства вони поділяються на два основних види – операційні і інвестиційні.

- Операційні активи являють собою сукупність майнових цінностей, які використовуються в операційній діяльності підприємства з ціллю отримання операційного прибутку.

В склад операційних активів підприємства включаються:

- виробничі основні засоби;

- нематеріальні активи, які обслуговують операційний процес;

- оборотні активи (вся їх сукупність за мінусом короткострокових фінансових інвестицій).

- Інвестиційні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, пов’язаних з здійсненням його інвестиційної діяльності.

До складу інвестиційних активів відносяться:

- незавершене будівництво;

- довгострокові фінансові інвестиції;

- короткострокові фінансові інвестиції.

За характером фінансових джерел формування активів виділяють наступні їх види – валові і чисті.

- Валові активи являють собою всю сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих за рахунок власного і залученого капіталу, залученого для фінансування господарської діяльності.

- Чисті активи характеризують вартісну сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих за рахунок власного його капіталу.

За характером володіння активами підприємства вони поділяються на власні, орендовані і безповоротно використані.

- Власні активи характеризують майнові цінності підприємства, які належать йому на правах власності, які знаходяться в постійному його володінні і відображаються в складі його балансу.

- Орендовані активи характеризують майнові цінності підприємства, залучені ним для здійснення господарської діяльності на правах оренди.

- Безповоротно використані активи характеризують майнові цінності, передані підприємству для тимчасового господарського використання на безоплатній основі іншими суб’єктами господарювання.

За ступенем агрегованості активів як об’єкта управління вони поділяються на індивідуальні, окремі групи і сукупний їх комплекс.

- Індивідуальний актив характеризує вид майнових цінностей, який являється одиничним, мінімально деталізованим об’єктом господарського управління.

- Група активів характеризує частину майнових цінностей, які являються об’єктом комплексного функціонального управління, організованого на єдиних принципах і підпорядкованих єдиній фінансовій політиці.

- Сукупний комплекс активів підприємства характеризує загальний їх склад, який використовується підприємством. Така сукупність активів підприємства характеризується терміном “цілісний майновий комплекс” який визначається як господарський об’єкт з закінченим циклом виробництва і реалізації про-дукції, оцінка активів якого і управління ними здійснюється в комплексі. За ступенем ліквідності активи підприємства поділяються на:

- Активи в абсолютно ліквідній формі, які характеризують майнові цінності підприємства, які не потребують реалізації і представляють собою готові засоби платежу.

До складу активів такого виду входять:

- грошові засоби в національній валюті;

- грошові засоби в іноземній валюті.

Високоліквідні активи- це активи, які характеризують групу майнових цінностей підприємства, яка швидко може бути перетворена в грошову форму без відчутних втрат своєї поточної ринкової вартості з метою своєчасного забезпечення платежів по поточним фінансовим зобов’язанням.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат