На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

Реферати > Фінанси > Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

З М І С Т

  1. Склад та структура оборотних коштів. .3

  1. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства. 8

3. Задача 11

4. Перелік використаних джерел .12

1. Склад та структура оборотних коштів.

Діяльність суб’єктів господарювання зі створення та реалізації продукції здій-снюється в процесі поєднання основних виробничих фондів, оборотних фондів і праці.

Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує пос-тійного інвестування коштів у ці елементи для їх розширеного відтворення.

На відміну від основних виробничих фондів, оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі, і їхня вартість цілком переноситься на вартість виготов-леної продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживчу вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (наприклад паливо).

Отже за умов товарно – грошових відносин запаси предметів праці є, з одного боку, сукупність матеріальних цінностей, а з другого – втіленням затрат суспільної праці у вартості фондів: оборотних, виробничих і фондів обігу.

В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності обо-ротних коштів. Дехто з економістів спрощено трактує їх як „предмети праці”, „мате-ріальні активи”, „гроші, що перебувають в обігу”. Найчастіше можна натрапити на два визначення оборотних коштів:

Оборотні кошти – це грошові ресурси, що їх вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції;

Оборотні кошти – це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені в гроші. Деякі автори таке саме визначення дають терміну „оборотний капітал”. Дехто вважає, що оборотний капі-тал – це кошти, котрі вкладено в оборотні активи підприємства і які використо-вуються або призначаються для використання у виробництві. Це свідчить про іден-тичність понять – оборотні кошти та оборотний капітал.

У зарубіжній економічній літературі певні автори характеризують оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов’язань. У такий спосіб дається визначення і власного оборотного капіталу.

Узагалі поняття „капітал” виступає в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. Найширше, найзагальніше поняття капіталу відповідає його грошовій фор-мі. В економічній теорії грошовий капітал розглядається як вартісна форма всього капіталу, а не тільки як певна сума грошей, що спрямовується в процесі господарко- підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і предметів праці.

Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу, й товарну. На першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й нагромаджування необхідних запасів.

У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю (заробітна плата та пов’язані з нею витрати). Вироб-нича стадія кругообігу оборотного капіталу завершується випуском готової про-дукції, після чого настає стадія реалізації, яка триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством вартості і про відтворення авансованих у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на товарній стадії кругообігу, водночас є і початковою стадією наступного створення нової вартості. Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою:

Г – Т . В . Т` - Г`

Де Г – гроші, що авансуються;

Т – предмети праці (товар);

В – виробництво;

Т` - готова продукція (товар);

Г` - гроші, отримані від реалізації створеної продукції.

Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г` = Г + ∆Г, тобто коли відбудеться приріст грошей проти авансованої суми.

Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає різних форм. Що менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі ( грошовий, виробничий, товар-ній), то вища ефективність його використання, і навпаки. Оборотний капітал бере участь у створені нової вартості не прямо, а через оборотні фонди.

Склад і розміщення оборотного капіталу залежить від того, в якій сфері він функціонує: виробничій, торгово – посередницький, сфері послуг (у тим числі фіна-нсових). У виробничий сфері оборотний капітал (оборотні кошти) авансується в оборотні виробничі фонди і фонди обігу( рис.1.).

Отже, оборотний капітал (оборотні кошти) – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку. Співвідношення оборотних коштів, що перебувають у сфері виробництва й у сфері обігу, є неоднаковим у різних галузях народного господарства. Поясняється це особливостями організації виробництва, постачання, збуту, а також системи розрахунків. Для забезпечення безперервності процесу виробництва й реалізації продукції конче треба досягти оптимального співвідношення оборотних коштів у сфері виробництва й обігу. При цьому підприємство заінтересоване у зменшенні оборотних коштів у сфері обігу за рахунок удосконалення системи постачання, раціональніших форм розрахунків. У цілому в народному господарстві України матеріальні оборотні кошти 2001 року становили 23,1%, фонди обігу – 71,9%, у промисловості відповідно – 27,1% та 67,0%.

Склад оборотних коштів – це сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Склад оборотних коштів у різних галузях господарства може мати певні особливості. Так, у виробничий сфері основні статті оборотних коштів – це сировина, основні матеріали, незавершене виробництво, готова продукція. В окремих галузях промисловості є статті оборотних коштів, що характерні тільки для них.

Оборотні виробничі фонди (сфера виробництва)

Фонди обігу (сфера обігу)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат