На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферати > Маркетинг > Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

У широкому розумінні до інформаційної інфраструктури належать система економічних і правових положень, які регулюють функціонування інформаційних структур та застосування інформаційних технологій, а також система формування інформаційних потреб ринку.

Для ухвалення відповідних управлінських рішень необхідно мати докладну достовірну інформацію, яка має вчасно надходити.

Потреба в інформації стала значно гострішою, ніж будь – коли.

Маркетингова інформаційна система – це сукупність маркетингових інформаційних процесів, що функціонує погоджено, а також методів і технологічних засобів, призначених для збору, обробку, аналізу, оцінки і вчасного поширення необхідної достовірної інформації для обґрунтування управлінських рішень.

Розділ 1 : Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення.

Інформація – властивість матерії відображати явища матеріального світу і сприяти збереженню та стійкості його структур у процесі розвитку.

Суть економічної інформації про ринок – це відображення взаємозв’язків, явищ і процесів у системі потреби суспільства – виробництво.

Суть інформації про ринок товарів – це відображення взаємозв’язків усіх елементів у системі потреби населення – попит населення – пропозиція товарів і послуг – обіг товару і послуг – споживання.

Щоб керувати цими процесами, потрібна інформаційна база як основа для ухвалення управ-ліньських рішень, тобто необхідне відповідне інформаційне забезпечення і державне регулювання інформаційної діяльності підприємств.

До інформаційного середовища ринку входить сукупність трьох компонентів : інформаційних технологій, інформаційних структур та інфраструктури.

Інформаційно технологія – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів із використанням засобів оргтехніки, систем зв’язку, систем обробки інформації і засобів доступу до інформації.

Розвиток інформаційних структур визначають як внутрішні закономірності інформаційного середовища ринку, так і, значною мірою, механізми розвитку суспільства загалом. Інтереси і потреби суспільства, які відображаються в динаміці розвитку цих структур, забезпечують цілеспрямований розвиток усього інформаційного середовища.

Інфраструктура – це інформаційно – організаційні структури, які забезпечують функціонування базових структур ринку: торгових фірм, баз, магазинів тощо.

Інформаційна система – це серцевина маркетингу. Її слід оснастити першорядною комп’ютерною і телекомунікаційною технікою, експертними системами, базами даних, дозволити приймати обґрунтовані управлінські рішення у сфері виробничої, торгової, інвестиційної, кредитно – фінансової діяльності й одержувати відповідні дивіденди. Таким чином, за допомогою маркетингу здійснюється інформаційний менеджмент.

Потреба в інформації значно зросла, що пояснюється трьома причинами .

По – перше систему маркетингу, орієнтовану на місцеві ринки, змінює система, орієнтована на ринок у масштабі всієї країни і на міжнародний ринок. Це означає, що маркетингова діяльність тепер багато в чому залежить від інформації, яка циркулює по різних каналах. По – друге, на зміну вивченню попиту прийшло вивчення потреб покупців і купівельних мотивів. По - третє, намітився перехід від конкуренції цін до конкуренції реклами, заходів із стимулювання збуту і надання відповідних послуг, що потребує одержання докладної інформації. Отже, розробка маркетингової інформаційної системи (МІС), здатної вчасно забезпечити керівництво фірми всіма необхідними даними, є насущним завданням сьогоднішнього дня.

Серед учених немає єдиного погляду на визначення поняття маркетингова інформаційна система.

Маркетингова інформаційна система - сукупність маркетингових інформаційних процесів, що функціонує погоджено, а також методів і технологічних засобів, призначених для збору, обробки, аналізу, оцінки і вчасно поширення необхідної достовірної інформації для обґрунтування управлінських рішень.

Склад маркетингової інформаційної системи подано на рис.1. Як видно з рисунка, маркетингова інформаційна система має чотири окремі системи:

Ø Систему збору даних (банк даних);

Ø Систему обробки даних (банк методів і моделей обґрунтування маркетингових рішень);

Ø Систему маркетингових досліджень;

Ø Систему уніфікованої маркетингової інформації.

З рис.1 бачимо, що потік маркетингових даних, надходячи від різних зовнішніх джерел у маркетингову інформаційну систему, перетворюється так на потік маркетингової інформації, який потрапляє до фахівців у галузі маркетингу.

Рис. 1 Маркетингова інформаційна система

На базі цієї інформації розробляють плани і програми, які у вигляді потоку зворотного зв’язку повертаються в зовнішнє середовище. Система збору даних, має дві підсистеми:

Ø Підсистему спостереження за зовнішнім середовищем;

Ø Підсистему даних про внутрішнє середовище.

Підсистема спостереження за зовнішнім середовищем є, по суті, маркетинговою розвідкою, або маркетинговим спостереженням, і охоплює також, як і підсистема даних про внутрішнє середовище, інформаційні потоки первинних і вторинних даних (рис.2).

Бухгалтерська звітність та інші внутрішні джерела інформації

Рис.2 Системи збору даних

Перелік джерел вторинних даних включає відомі джерела, які не потребують роз’яснень, тому, не даючи їхньої характеристики, підкреслимо, що МІС упорядковує потік інформації щодо підприємства, одержаної, як від внутрішніх, так і від зовнішніх джерел.

Первинні дані одержують за допомогою спеціальних спостережень, вибіркових обстежень та експериментів. Спеціальні спостереження є найпростішим методом збору первинної інформації. Однак цей метод має і недоліки, бо по – перше, його результати дуже залежать від рівня кваліфікації й об’єктивності спостерігача, його уміння вести спостереження, від психологічних особливостей, а по – друге, цей метод дозволяє лише спостерігати за процесами і не дозволяє виявити внутрішніх мотивів поведінки покупців, що зумовлюють їхні рішення про покупку. Перевагою експерименту є можливість контролю за його проведенням, що не роблять при спеціальних спостереженнях, котирування його умов у процесі проведення, а також повторення, у разі необхідності, на визначеному об’єкті чи на іншому аналогічному для одержання репрезентативних даних. Крім того, його відрізняє відносна дешевизна (порівняно з вибірковими обстеженнями). Для забезпечення ефективності експериментів їх необхідно проводити в природних умовах або здійснювати перманентні дослідження в лабораторних, а потім у природних умовах. Причому не достатньо проводити один експеримент, його варто проводити неодноразово доти, поки можна буде вивести середній репрезентативний результат. В обробці результатів експерименту слід використовувати метод багаточинникового аналізу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат