На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферати > Маркетинг > Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Найбільша популярність належить вибірковим обстеженням. Звичайно, суцільні обстеження дають повніші і точніші результати, але вони дорогі , потребують великих витрат часу і тому до них вдаються при невеликих контингентах опитуваних. Вибіркові обстеження мають широкий діапазон використання, тому що дозволяють досліджувати практично будь – яку проблему проблему. Конкретний метод позакабінетних вибіркових обстежень залежить від поставленої мети, способу встановлення контакту, контингенту опитуваних осіб, характеру необхідної інформації. Вибіркові обстеження можна проводити у формі опитування й експертних оцінок. Не торкаючись усієї класифікації опитувань, потрібно підкреслити, що вони можуть бути очні і заочні. Очні опитування можуть бути усними – у формі особистої бесіди і письмовими – шляхом анкетування. Заочні опитування можуть бути також усними та письмовими, відповідно у формі інтерв’ю по телефону і шляхом анкетування поштою. Контингентом опитуваних можуть бути: покупці, фахівці оптової, роздрібної торгівлі і промисловості, провідні вчені, викладачі ВНЗ і технікумів. Крім того, опитування можуть бути спорадичні ( проведені від випадку до випадку за різними програмами) і панельні (періодичні опитування однієї і тієї самої сукупності). Техніку і технологію інтерв’ювання й анкетування досить добре розроблено наукою і відпрацьовано практикою, тож фахівці підприємства з маркетингу мають добре володіти ними. Тільки при належній організації їх можна буде: вірогідно визначити ставлення покупців до товарів, до їхньої якості та споживчих властивостей, до реклами, упаковки; виявити чинники, що визначають споживчі переваги і вибір, наміри споживачів; досліджувати ефективність товаропровідної мережі.

Споживча панель – відносно постійна представницька сукупність колективних або індивідуальних споживачів, у якій систематично проводять обстеження економічного і соціального характеру, спостереження за експериментальною експлуатацією різноманітних виробів, перевіряють реалізацію купівельних намірів. Експертні оцінки є однією з різновидів інтуїтивних методів, основаних на інтуїтивній думці фахівців, котрі мають великий науково – практичний досвіт у досліджуваній галузі, що дозволяє розв’язати таку важливу для маркетингових досліджень проблему, як зменшення невизначеності майбутніх результатів діяльності підприємства. За своєю суттю вони є різновидом опитувань, який відрізняється контингентом опитуваних і технікою проведення опитувань. Вони також можуть бути очними і заочними. У нашій країні вони відомі як методи вивчення та прогнозування попиту і знайшли деяке застосування в практиці торгівлі, для економічного обґрунтування заявок і замовлень на виробництво товарів, у визначенні потреби в ресурсах товарів, для складання і коригування специфікацій до договорів на виробництво і постачання товарів, для оцінки відповідності планів виробництва і постачання товарів в асортиментному розрізі попиту населення, у розрахунках потенційних обсягів реалізації нових товарів, у визначенні розмірів незадоволеного попиту населення. При орієнтації на маркетинг діапазон використання експертних оцінок значно розширюється за рахунок застосування їх для вироблення маркетингових рішень.

Неабияка роль у системі збору даних належить підсистемі спостереження за зовнішнім середовищем. Група спостереження, використовуючи вторинні і первинні дані виявляє зміни в зовнішньому середовищі, тенденції цих змін за всіма чинниками макро – і мікросередовища безпосереднього оточення. Мета – вчасна адаптація підприємства до неконтрольованих факторів зовнішнього середовища.

Підсистема даних про внутрішнє середовище охоплює інформацію про стан і тенденції контрольованих факторів внутрішнього середовища. Цю інформацію можна отримати шляхом вивчення внутрішньої бухгалтерської звітності, даних оперативного обліку за всіма чинниками внутрішнього середовища: організація управління, виробництво, технологія, маркетинг, фінанси, персона, організаційна культура, імідж.

До системи обробки даних належить банк методів та моделей і процес здійснення аналітичних та прогнозних розрахунків. Методи зазначених розрахунків містять як традиційні, простіші, так і складні методи. Отже, маркетинг досить широко використовує сучасну методологію для розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних з ринковою діяльністю. Розглянемо спочатку зміст підсистеми банк методів і моделей, що охоплює загальнонаукові, аналітичні, прогностичні методи. Широко застосовуються такі загальнонаукові методи, як системний аналіз, програмно – цільовий підхід, комплексні дослідження і т. ін. Їх використовують для вивчення ринкових ситуацій, розробки маркетингової програми, вивчення взаємозв’язку витрат і результатів і под. Системний аналіз застосовують для вироблення оптимальних управлінських рішень. Він дозволяє вивчати проблеми великих систем на основі розчленування їх на складові елементи. Багато елементів системного підходу пристосовані для обробки на ЕОМ, тому що сьогодні вже є досить добре розроблений математичний апарат, що прискорює процес опрацювання складних проблем, які виникають у процесі здійснення комерційної діяльності, і вироблення на цій основі оптимальних рішень.

Аналітичні методи включають: лінійне програмування, теорію масового обслуговування, планування по мережах, моделювання, теорію зв’язку, дослідження операцій, теорію комунікативності, теорію ігор тощо. Аналітичні методи, що найбільш широко застосовуються для розв’язання проблем маркетингу, це:

Ø Лінійне програмування. До числа проблем маркетингу, які можна розв’язувати лінійним програмуванням, належать:

ü Розробка вигіднішого асортименту продукції при обмеженості ресурсів;

ü Визначення оптимального розміщення складів з метою мінімізації витрат на транспортування і доставку;

ü Розрахунок оптимального рівня товарних запасів;

ü Планування маршрутів збутових агентів і періодичності відвідування замовників, щоб максимально збільшити доходи і прибуток від продажу чи довести до мінімуму витрати з реалізації продукції.

Ø Метод ділових ігор застосовується з метою визначення найкращої стратегії чи знаходження виграшного варіанта „ходів” і „відповідей”.

Ø Теорію масового обслуговування використовують для визначення черговості обслуговування замовників, обробки замовлень, складання графіків постачань і регулювання товарних запасів.

Ø Моделювання застосовують:

ü Для аналізу комунікаційних та інформаційних потоків у господарських організаціях;

ü Для визначення оптимальних розмірів і співвідношень різноманітних витрат маркетингу;

ü Для визначення раціональнішої стратегії маркетингу;

ü Для аналізу деяких проблем промислової динаміки.

Ø Теорією зв’язку користуються для тих елементів маркетингу, регулювання яких піддається автоматизації: регулювання товарних запасів.

Ø Планування по мережах. Застосовують математичне програмування і статистичні прийоми для планування і регулювання послідовних і взаємозалежних видів робіт у рамках програми. Основним етапом є детальний аналіз програми шляхом розчленування її на окремі дрібні завдання і визначення часу для виконання кожного з них.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат