На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферати > Маркетинг > Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Методи вивчення і прогнозування ринку охоплюють:

  1. Економічні оцінки.

1.1. Оцінка перспектив розвитку кон’юктури на основі узагальнення думки керівного складу підприємства про перспективи розвитку ринку.

1.2. Оцінка перспектив розвитку кон’юктури на основі опитування споживачів відповідного товару.

1.3. Оцінка перспектив розвитку кон’юктури на основі статистичних даних.

  1. Економіко – математичні методи.

2.1. Динамічний метод аналізу і розробки прогнозу з використанням тенденцій розвитку ринків у минулому й обліком циклічних і нециклічних факторів.

2.2. Математичні методи прогнозування розвитку кон’юктури ринків із широким застосуванням ЕОМ.

До проблем маркетингу, які можна розв’язати шляхом математичного програмування, належать:

Ø Визначення вигіднішого асортименту;

Ø Раціональне розміщення складів;

Ø Оптимальний рівень запасів;

Ø Маршрути збутових агентів, періодичність відвідування замовників.

Найважливішою і складною є окрема система МІС – система маркетингових досліджень. Ця окрема система охоплює:

Ø Дослідження ринку;

Ø Моніторинг основних факторів мікросередовища;

Ø Діагностику мікросередовища – чинників безпосереднього оточення фірми і маркетинговий зріз внутрішнього середовища;

Ø Розробку зведеного профілю маркетингового середовища.

Зміст маркетингових досліджень залежить від об’єкта і завдань дослідження:

Ø Від ринку (таб.1.);

Ø Від макросередовища (таб.2.);

Ø Від мікросередовища (чинників безпосереднього оточення)(таб.3.);

Ø Від мікросередовища (чинників внутрішнього середовища)(таб.4.);

Таблиця 1. Зміст маркетингових досліджень ринку

Напрями

Результати

Ринковий потенціал

Місткість ринку, сегментація ринку

Характеристики ринку

Товарна структура, привабливість, ринкові тенденції

Кон’юктура

Стан і прогноз кон’юктури (сприятливе, несприятливе)

Конкуренція

Рівень конкуренції (виявлення ключових факторів успіху, визначення засобів ведення конкурентної політики на ринку і т. ін.)

Ринкові частки

Частка на ринку підприємств – конкурентів

Інфраструктура

Характеристики

Перспективи розвитку

Прогнози

Географічне положення

Сприятливе, несприятливе

Таблиця 2. Зміст маркетингових досліджень факторів макросередовища

Напрями

Результати

Політико – правові чинники:

Ø Політика;

Ø Законодавство;

Ø Право

Ø Стабільність політичної ситуації

Ø Стан законодавства, що регулює підприємницьку діяльність

Ø Правові норми

Ø Податкова політика

Економічні чинники:

Ø Економіка;

Ø Виробництво;

Ø Інфляція;

Ø Безробіття

Ø Рівень життя

Ø Рівень економічного розвитку

Ø Темпи виробництва

Ø Рівень інфляції

Ø Рівень безробіття

Ø Купівельна спроможність населення (рівень накопичень, поточні прибутки, рівень цін, можливість отримання кредитів)

Ø Динаміка і структура споживання

Ø Еластичність споживання

Соціально – демографічні і культурні чинники:

Ø Соціальне середовище;

Ø Демографія;

Ø Рівень культури

Ø Культурні цінності

Ø Рівень соціального розвитку

Ø Чисельність населення

Ø Територіальне розміщення

Ø Статевікова структура

Ø Народжуваність

Ø Смертність

Ø Етнічна і релігійна структура населення

Ø Рівень культурного розвитку, тенденції

Ø Прихильність до культурних цінностей

Ø Специфіка культурних і моральних цінностей груп споживачів  

Технологічні фактори:

Ø Науково – технічний прогрес;

Ø Інновації;

Ø Технологічні можливості одержання товарів відповідної якості

Ø Темпи НТП

Ø Тенденції технологічних змін

Ø Інтенсивність інновацій

Ø Стан, тенденцій і перспективи технологічних можливостей

Таблиця 3. Зміст маркетингових досліджень мікросередовища (чинників безпосереднього оточення)

Напрями

Результати

 

Визначення ступеня впливу, характеру впливу, темпів зміни факторів

Визначення можливих варіантів відповідних дій підприємства

Розробка профілю маркетингового середовища

Споживачі

Характеристики споживачів

Ставлення споживачів

Запити споживачів

Система цінностей

Поведінка споживачів

Типологія споживачів

Ставлення до підприємства

Споживчі переваги

Рівень задоволення запитів (очікувань споживачів)

Наміри споживачів

Моделювання поведінки споживачів на ринку

Мотивація споживачів

Вплив інновацій на потреби покупців

Конкуренти

Привабливість галузі і позиції в конкурентній боротьбі

Основні (пріоритетні кон-куренти)

Визначення:

Ø Рівня бар’єра входу в галузь;

Ø Загрози заміни товару новим;

Ø Сили позиції постачальників;

Ø Сили позиції покупців

Визначення:

Ø Основні конкуренти і сили їхньої позиції;

Ø Торгові марки конкурентів;

Ø Конкурентоспроможність товарів – конкурентів;

Ø Порівняльний аналіз ефективності маркетингової діяльності (товарна, цінова, збутова, розподільча, комунікаційна політика);

Ø Імідж;

Ø Поточні і перспективні стратегії конкурентів

Постачальники  

Вивчення потенційних постачальників:

Ø Розробка критеріїв оцінки потенціалу постачальників;

Ø Формування пакети вимог до постачальників;

Ø Добір постачальників, які відповідають пакету вимог (географія розміщення, конкурентоспроможність товарів, умови оплати, сервіс, комунікації, імідж)

Маркетингові посередники

Торговельні посередники (агенти, дистриб’ютори, ди-лери)

Транспортні організації

Організація діяльності:

Ø Збутова мережа;

Ø Кваліфікація персоналу;

Ø Рівень сервісу;

Ø Конкурентоспроможність товарів;

Ø Рівень цін, знижок;

Ø Умови оплати;

Ø Географія розміщення і транспортні можливості;

Ø імідж

вибір оптимальної схеми товароруху

Агенції з надання марке-тингових послуг

Рекламні агенції

Дослідницькі підприємства і под.

Вибір об’єкта механізму розробки і розміщення реклами

Вибір дослідницького підприємства

Контактні аудиторії

Ø кредитно – фінансові установи (банки, фон-дові біржі, інвестори і т. ін.);

Ø засоби масової ін-формації (газети, жур-нали, радіостанції, те-лецентри);

Ø контактні аудиторії державних і муніци-пальних установ (уря-дові організації, зако-нодавчі й адміністра-тивні органи, громад-ські організації, ауди-торські підприємства, підприємства зв’язку, місцеві і внутрішні контактні аудиторії)

Вибір відповідних установ для укладання договорів

Вибір засобів масової інформації для поширення відомостей, публікації статей, інтерв’ю, проведення прес – конференцій, роз-робка прес – релізів

Вивчення контактних аудиторій із метою встановлення відносин співробітництва

Виявлення потенційних можливостей і загроз для підриємства

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат