На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферати > Маркетинг > Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Таблиця 4. Зміст маркетингових досліджень мікросередовища (факторів внутрішнього середовища підприємства)

Напрями

Результати

Організація діяльності й орг-структура

Виробництво

Фінанси

Маркетинговий зріз внут-рішнього середовища підриє-мства

Персонал

Внутрішній клімат

Організаційна культура

Імідж

Визначення сильних і слабких сторін та ефективності діяльності підприємства

Виявлення компетенції підприємства

Визначення маркетингової ефективності діяльності в розрізі елементів комплексу маркетингу

Товар:

Ø відповідність законо-давчим нормам;

Ø життєвий цикл;

Ø конкурентоспроможність;

Ø позиція товару на ринку;

Ø дизайн упакування;

Ø новизна

Визначення асортименту товарів відповідно до потреб покупців і законодавчих норм

Оцінка конкурентоспроможності товарів

Визначення товарної політики залежно від різних стадій життєвого циклу товарів

Розробка політики нововведень. Вибір методів позиціювання товарів

Вдосконалення дизайну упакування товарів; вироблення фірмового стилю

Сприйняття товару покупцями

Ціна:

Ø світові ціни;

Ø реакція споживачів на ціни;

Ø ціни національного рин-ку;

Ø чинники ціноутворення;

Ø цінова політика конкурентів

Визначення найефективніших співвідношень: витрати – ціна (внутрішні умови, витрати виробництва) і ціна – прибуток (зовнішні умови)

Дослідження факторів ціноутворення і ступеня впливу їх

Розрахунок коефіцієнтів еластичності цін

Визначення цінової чутливості покупців

Вивчення цін конкурентів

Розподіл і збут:

Ø канали;

Ø посередники;

Ø продавці;

Ø форми і методи продажу, структура продажу;

Ø витрати обігу;

Ø товарні запаси

Визначення ефективності каналів розподілу

Вибір каналів розподілу

Оптимізація товарних запасів

Розробка прийомів прямого маркетингу

Мерчендайзинг  

Стимулювання збуту і реклама:

Ø поведінка постачальни-ків, посередників, покуп-ців;

Ø ефективність реклами та інших комунікацій;

Ø відносини з громадськіс-тю;

Ø контакти з покупцями

Формування політики публік рилейшнз (взаємини з публікою). Створення сприятливого відношення до підприємства, його товарів (формування іміджу)

Визначення методів стимулювання збуту і формування попиту населення

Розробка заходів впливу на постачальників і посередників

Розробка заходів для підвищення ефективності комунікаційних зв’язків (реклама) тощо

Відповідальність:

Ø інформування спожива-чів;

Ø вплив на навколишнє се-редовище;

Ø суспільні цінності і проб-леми соціальної політики

Ø законодавчі обмеження в області реклами і стиму-лювання

Визначення ступеня впливу на навколишнє середовище

Виявлення проблем інформування покупців

Вивчення законодавчих обмежень у сфері реклами і стимулювання

Завершальною окремою системою МІС є система „Уніфікований інформаційний банк”. Вона призначена для збереження і надання обернених в інформацію даних з урахуванням орієнтації на метру і завдання діяльності підприємства при маркетинговій орієнтації й охоплює банк накопичувальних масивів інформації і банк інформації про стан маркетингового середовища. Банк накопичувальних масивів інформації включає джерела інформації, а також методи і моделі дослідження. До банку інформації про стан маркетингового середовища входять:

  1. Макросередовище:

1.1. PEST – чинники: політико – правові, економічні, соціальні, технологічні;

1.2. Потенційні загрози: потенційні можливості.

  1. Мікросередовище:

2.1. Фактори безпосереднього оточення:

Ø Споживачі;

Ø Конкуренти;

Ø Постачальники;

Ø Маркетингові посередники;

Ø Контактні аудиторії ( засоби масової інформації, банки, біржі, інвестори, податкові служби, адміністрація, поліція, державна інспекція з контролем за цінами, управління і товариства у справах захисту прав споживачів і т. ін.)

2.2 Чинники внутрішнього середовища, які охоплюють маркетинговий потенціал підприємства.

Маркетинговий потенціал підприємства включає: організацію управління, маркетингові дослідження і розробки, технологію, персонал, фінанси, організаційну культуру й імідж.

2.3. Сильні сторони підприємства.

2.4. Слабкі сторони підприємства.

3. Конкурентні переваги. Підсистеми маркетингової інформаційної системи взаємозалежні, тому необхідне комплексне використання їх.

Таким чином, МІС забезпечує збір даних, обробку їх, перетворення в інформацію, маркетингові дослідження, накопичення уніфікованої інформації, поширення її в потрібний час для обґрунтування та прийняття з боку менеджерів управлінських рішень. Причому масиви інформації, надані МІС, необхідність вчасного отримання їх в належний час потребують створення комп’ютеризованої МІС на рівні фірм, країн, співтовариств, а на рівнях країн і співтовариств – навіть стандартизованих МІС.

Розділ 2: Аналітична частина.

Інформаційну базу для ефективного управління діяльністю банку в умовах конкуренції формують систематичні дослідження ринку банківських послуг, які допомагають визначити і нейтралізувати банківські ризики та дозволяють оперативно реагувати на ринкові зміни за допомогою розробки і здійснення конкретних заходів щодо вивчення і розвитку ринку, підготовки альтернативних та гнучких рішень і, зрештою, досягти кінцевої мети діяльності – прибуткового і довгострокового функціонування банку. Необхідною умовою успішної маркетингової діяльності банку є здійснення багатофакторного аналізу зовнішнього середовища, оцінка внутрішніх ресурсів банку та безперервність процесу проведення маркетингових досліджень. Швидкість та адекватність реакцій на зміни факторів зовнішнього середовища, ефективне керівництво діяльністю банку в умовах конкурентної боротьби та розробка стратегії поведінки на ринку банківських послуг залежать від знань конкретної ситуації, що склалася на ринку, джерелом яких є маркетингові дослідження. Стратегія проведення маркетингових досліджень базується на зборі, опрацюванні різноманітної інформації (внутрішньої і зовнішньої), її структуруванні та приведенні до вигляду зручного для прийняття управлінських рішень. Об’єктами маркетингових досліджень є ринок банківських послуг, банківські послуги, споживачі (клієнти), внутрішнє та зовнішнє середовище, конкуренція. Найпоширенішим методом маркетингових досліджень є опитування, яке використовують приблизно у 90% досліджень. Під час підготовки опитування дуже важливо правильно визначити вибірку респондентів. Адже на підставі відповідей цих людей дослідники робитимуть висновки про ставлення до досліджуваної проблеми всіх потенційних споживачів або окремих їх груп (ринкових сегментів). При плануванні вибірки необхідно прийняти такі рішення:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат