На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Реферати > Маркетинг > Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

Аналізуючи це опитування ми побачили що основний принцип банківського маркетингу на сучасному етапі зводиться до наступної тези, в якій сконцентрована сутність банківської діяльності в умовах ринкової економіки – вивчати потреби своїх клієнтів і задовольняти їх краще, ніж конкуренти. Банки, дотримується цього принципу, орієнтуючись на досягнення не лише високих власних прибутків, а й збалансованого врахування інтересів банку, його клієнтів і суспільства в цілому. Незаперечним підтвердженням цього є постійна концентрація ресурсів банку на пріоритетних напрямах розвитку економіки України, фінансування виробництва та активізація інвестиційної діяльності. Важливе значення при проведенні дослідження ринку банківських послуг має з’ясування позиції банку на ринку банківських послуг – визначення його конкурентних переваг. На практиці конкурентні переваги банку можуть мати різноманітні форми: імідж банку; висока якість послуг; величина статутного капіталу та активів; кореспондентська мережа; система розрахунків і спектр послуг; розгалуженість мережі філій; ефективна реклама; грамотний менеджмент; накопичений досвід роботи тощо. Тенденції розвитку ринку банківських послуг свідчать про актуальність питання формування максимально наповненого, збалансованого відносно рентабельності та різноманітності портфелю послуг у межах кожного окремого банку та досягнення балансу між вже існуючими і новими банківськими послугами. Поряд з розширенням спектру банківських послуг, все більшого значення набувають такі чинники, як репутація банків, тривалість операційного дня, якість та оперативність надання послуг, географія філій тощо. Отже, уявлення про надійність банку базується не тільки на аналізі економічних даних, а й на узагальненні вже існуючих думок про банк. Поєднавши ці дві таблиці, банк може визначити, які види продуктів він буде пропонувати при виборі тієї або іншої категорії клієнтів у якості цільового ринку. З цим буде пов'язаний і вид маркетингової кампанії по продажу тих або інших видів продуктів та послуг. Банки , що відповідають всім критеріям, які висувають клієнти до сучасної фінансової установи, де вони бажали б обслуговуватися; банки відомі завдяки високому авторитету, фінансовій стабільності, виваженій кредитно-депозитній політиці, надійності збереження грошових заощаджень, широкому спектру послуг, швидкому та якісному обслуговуванню клієнтів – це банки які існують вже сьогодні. Аналіз ринку банківських послуг свідчить, що основне місце в банківській сфері займає тенденція до інноваційних проривів у створенні та впровадженні широкого спектра сучасних високотехнологічних банківських послуг. Посилення конкуренції змушує банки активно застосовувати і впроваджувати різноманітні способи залучення нових та утримання існуючих клієнтів. Очевидно, що безперечну перевагу над своїми конкурентами мають ті банки, які йдуть в ногу з часом, швидко адаптуються до вимог ринку і зростаючих потреб клієнтів. Конкурентних переваг та беззаперечного лідерства на ринку банківських послуг можна досягнути лише завдяки швидкій адаптації до змін зовнішнього середовища, вмінню задовольняти потреби клієнтів і створювати нові високотехнологічні банківські послуги, які будуть користуватись попитом. Отже, маркетинг в банку відіграє дуже важливу роль.

Розділ 3 : Удосконалення маркетингової системі комерційних банків.

Ефективним засобом, який дозволяє вчасно адаптуватись до змін ринкових умов та досягнути беззаперечних конкурентних переваг на ринку банківських послуг, є систематичні маркетингові дослідження. Для досягнення поставлених цілей розвитку банк повинен з допомогою маркетингових методів досліджувати й аналізувати оточуюче його маркетингове середовище і досягати балансу між зовнішнім середовищем, внутрішніми умовами і стратегією розвитку банку. Для проведення аналітичної роботи банки створюють певну систему маркетингової інформації: аналітичний апарат, методичні наробки, призначені для збору, оцінки та поширення конкретної і достовірної інформації. Для роботи з розширення ринку збуту створюється банк даних маркетингової інформації. Стратегія визначається на основі системи прогнозів та планів довго-строкового розвитку (для банків від 18 місяців до 5-10 років), політика - середньостроковими планами (1-5 років), а тактика - короткостроковими (до 1 року), оперативними, гнучкими планами (програмами). При цьому розробляється декілька їх варіантів. Основні риси інформації такі:* . вона не зникає після використання, а часто збагачується;* . вона одночасно передається користувачу і залишається в банку даних;* . вона неподільна, тому що її змістовне навантаження реальне тільки при наявності і передачі повного набору даних;* . вона накопичується незалежно від частоти її використання, і при цьому автоматично підвищується її якість.

Джерелами даних, що їми цікавиться банк, можуть бути публікації в ЗМІ, галузева література, рекламні проспекти, відкриті річні звіти банків, прямі контакти з клієнтами, особисті знайомства, купівля інформації. Дослідження ринку дозволяє визначити оптовий та роздрібний ринок, на якому працює банк, і перспективи його розвитку; з'ясувати стан конкуренції на ринку й її вплив на стратегію банку; прогнозувати загальні тенденції розвитку цільового ринку банківських послуг. Проблеми збуту банківських послуг дуже специфічні. Для збуту банківських послуг можливі наступні канали :1. Власні канали збуту: головне відділення банку в діловій частині міста; стаціонарні й пересувні відділення банку, філії; збут із використанням автоматизованих чи напівавтоматизованих філій, банкоматів; надання банківських послуг з допомогою телефонної мережі, через мережі передачі даних (T-Online, Internet).2. Невласні канали: збут за допомогою організації дочірніх фірм, участь у капіталі інших банків, страхових компаній, підприємств і т.д. Банківський продукт являє собою комплекс послуг банку по активних і пасивних операціях. Банківський продукт - це конкретний банківський документ (або посвідчення), що видається банком для обслуговування клієнта і проведення операції. Це може бути вексель, чек, банківський депозит, будь-який сертифікат (інвестиційний, ощадний, податковий) і т.д. Банківська послугаявляє собою банківські операції по обслуговуванню клієнта, які задовольняють його певні потреби. Подібність банківського продукту і банківської послуги в тому, що вони покликані задовольняти потреби клієнта і сприяти одержанню прибутку. Протее в більшості випадків банківський продукт носить первинний характер, а банківська послуга - вторинний. Банківським послугам властиві специфічні характеристики, які потрібно приймати до уваги при розробці стратегії маркетингу: 1) незримість послуг, їх абстрактний характер; 2) непостійність якості послуг та невіддільність послуг від кваліфікації людей, які їх надають; 3) неможливість зберігати банківські послуги. Важливе значення має зовнішнє оточення. Інтер'єр банку, освітлення, офісні меблі та стиль, квіти та інші зовнішні елементи створюють додаткову якість послугам, що їх надає банк. Особливостями банківського продукту є наступні: 1)надання банківських послуг пов'язано з використанням грошей у різноманітних формах (готівка,безготівкові гроші та розрахунки); 2) нематеріальні банківські послуги отримують зримі риси за допомогою майнових договірних відношень; 3)більшість банківських послуг характеризується плинністю в часі: угода, як правило, не обмежується одномоментним актом, встановлюються більш - менш тривалі зв'язки клієнта з банком. Це постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання та методичних прийомів збору, класифікації, аналізу, оцінки й поширення актуальної та достовірної інформації для оптимального вибору і здійснення маркетингових заходів. Зібрати інформацію про фінансове середовище країни, про можливості і становище на ринку інших банків і кредитно-фінансових організацій, про структуру й соціальний стан клієнтів досить складно. Але для того щоб починати будь яку справу необхідно усе підготувати. При організації служби маркетингу в банку тем більше стане питання необхідності проведення масових маркетингових дослідженнях. Розглянемо якими методами аналізу користуються банки в процесі проведення маркетингового дослідження, та які види маркетингової інформації можуть бути зібрані. Збір інформації потрібен для виявлення реального та потенційного ринків комерційного банку, вивчая потреби та перспективи цього ринку. Для оцінки ринку зазначається доля, яка належить банку, у тому числі доля ринку займів та депозитів, а також доля ринку окремих видів послуг; робиться зрівняння ринку потрібного комерційного банку з ринком конкуруючих банків. Проведенню цих досліджень дуже допомагає те, що по закону комерційні банки повинні публікувати у відкритій печаті економічні та фінансові звіти о господарственій діяльності за минулий рік. Використовуя цю інформацію, можливо оцінити долю ринку комерційного банку в зрівнянні з іншими банками. Банки у теперішній час використовують сучасні інформаційні технології для зберігання інформації та забезпечення її обороту в середині банку. Наявність едного стандарту для обміну інформацією в середині організації дозволяє мати единообразні архіви по різноманітним розділам. Так працівник відділу маркетингу може отримати вже зібрану статистичну інформацію про кількість клієнтів, видах замовлених іми послуг, середнім об’ємі угоди, середній величині депозиту, кількості угод в обмежений період часу та тому подібне. Дана уніфікація дозволяє маркетологу запобігти працеемкого процесу збору даних та обробити їх у зручний для аналізу облік. Наявність едного формату файлів, які містять маркетингову інформацію, дозволяє автоматизувати процес її обробки. Написана програмувальниками банку програма зможе автоматично отримувати по сітці файли, формувати його, прибирати зайві дані, а потім додавати отриману інформацію в едину базу даних, а також розраховувати різні коефіцієнти, індекси, будувати графіки. Подібний підхід до отримання маркетингової інформації значно прискорює весь процес маркетингового дослідження в банку. Між появою інформації та її обробкою минає значно менше часу, чим, як би цей процес минав за допомогою звичних методів. Така оперативність дозволяє банку бистріше реагувати на зміну зовнішньої середи, робити зміни в власній діяльності, розробляти нові послуги, котрі б повніше задовольняли потреби клієнтів. Приклад такої оперативності можливо вважати підвищення ставок по депозитам для фізичних осіб. Також банки реагуя на затримки заробітної платні на підприємствах, надали так названий „картковий зарплатний проект”, суть котрого в перерахуванні зарплатні працівників на кредитні карти с можливістю розрахунків в магазинах, підприємств у сфері послуг та т.п. Окрему роль для детального аналізу ринку має його сегментація. В основі сегментації ринку є характерність банківських послуг ( кредитні, операційні, інвестиційні та інші ), та клієнтська ознака ( юридичні та фізичні особи, корпорації, банки – кореспонденти, державні органи). На практиці використовується також географічна, демографічна, псіхокультурна та поведінчеська сегментації. В якості об’єктів географічної сегментації є економічні райони, адміністративні одиниці країни, міста та мікрорайони міст. Банк зазвичай концентрує свою увагу, в першу чергу, на ближчі ринки. Демографічна сегментація базується на соціально – професійному діленні населення. На діленні по зрілості, доходу, сімейному стану та т.п. Банк виявляє цікаві йому групи населення та робе з ними для максимального приваблення вкладів, оптимального розміщення кредитів. Поведінчеська сегментація проводиться на основі вивчення особистої справи, яка є у банку на кожного клієнта. При цьому визначається становище рахунку та характер операцій, здійснюючих банком. По своїй поведінці населення можна класифікувати наступним чином: особи, які живуть сьогоднішнім днем; авантюристи; реалісти; недостатньо активні, однак котрі ставляться з повагою к матеріальним цінностям; особи, які мріють про майбутнє; дуже обережні особи. Цю інформацію можливо отримати, аналізуючи обороти по розрахункам клієнтів. Також при аналізі дуже допомагає едина інформаційна система банку. Сегментація відкриває можливість: * більш точно оцінити цільовий ринок с точки зору потреб клієнтів;* Виявити переваги або недоліки банку в освоєнні конкретного ринку;* Більш чітко ставити ціль та прогнозувати реальність вдалого здійснення маркетингової програми; Після сегментації ринку банківських послуг банк проводе позиціювання своєї послуги в певному сегменті ринку. В результаті збору маркетингової інформації відділ маркетингу банка підготовляється до аналізу ситуації на ринку. Для проведення аналізу відділ маркетингу може використовувати самі сучасні средства дослідження ринку, котрі є в розпорядженні банку. Банки, котрі проводять на ринку активну політику, направлену на виживання, комплектують свої аналітичні відділи по останньому слову техніки.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат