На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Північно-Східний соціально-економічний район України

Реферати > Географія > Північно-Східний соціально-економічний район України

Північно-Східний соціально-економічний район належить до найбільш індустріально розвинене них районів України, характеризується вигідним економіко-географічним положенням, розташований на важливих шляхах сполучення з сусідньою Російською Федерацією, поблизу металургійних баз Донбасу та Придніпров’я. На сході район межує з Донецьким соціально-економічним районом, на півдні – з Придніпровським соціально-економічним районом, на північному заході – з Столичним соціально-економічним районом; з сходу район має безпосередній вихід до Курської та Білгородської губерній Російської Федерації.

У районі склався потужній індустріально-аграрний господарський комплекс. На промисловість припадає 75% валового продукту. За рівнем розвитку промислового виробництва, вартістю основних виробничих фондів і чисельністю промислово-виробничого персоналу район посідає третє місце в Україні після Донбасу та Придніпров’я. У ньому зосереджено 20% машинобудування України. Висока територіальна концентрація промисловості визначає значні показники обсягів товарної продукції з розрахунку на одного жителя, особливо це стосується Харківської області. В районі виробляється понад 13% продукції сільського господарства України.

Географічне положення

Спільність географічного положення пов’язане з крайнім північно-східним положенням у довготно витягнутому просторі України. З одного боку це тісний зв’язок з Росією, а з іншого – чітка природна межа – Дніпро. Велике значення має близькість Донецького соціально-економічного району на півдні і Столичного (Київського) соціально-економічного району на заході.

Самобутність території пов’язана з фізико-географічними особливостями території – розташування в межах трьох природних зон, субмеридіальним простяганням річок; етнічними – значна частка компактно проживаючих росіян; соціально-економічними – формування цілісної функціонально-компонентної та галузевої структури.

Особливу роль відіграє економіко-географічне положення, яке має декілька аспектів. Головне – це близькість до паливно-металургійної бази України – Придніпров’я та Донбасу і нагромадження тут ЛЕП і трубопроводів, що мають міждержавне та міжрайонне значення. Такі риси економіко-географічного положення Північно-Східного соціально-економічного району дають змогу здійснювати різноманітні економічні та культурні зв’язки з іншими районами України і сусідніми державами, розвиваючи внутрішньорайонне, міжрайонне і міждержавне співробітництво.

Історико-географічні передумови

формування ринків

Державницькі традиції характерні для території району з IX ст. Так, територія Сумщини на той час входила до складу Переяславського та Чернігівського князівств.

Пізніше, в ХVІІ ст., на території Північно-Східного соціально-економічного району формується історико-географічна земля Слобожанщина (сучасна Харківщина, що активно почала заселятись козаками, що засновували за царським указом в кінці ХYІІІ ст. “слободи” – вільні поселення, що певний час були самоуправними і звільнялись від оподаткування. Також велику територію охоплювала Наддніпрянщина, давня козацька територія з полковими містами Чернігів, Стародуб, Ніжин, Конотоп, Прилуки, Миргород, Полтава.

Як і все Лівобережжя після Андрусівського перемир’я територія в значній мірі була під впливом Росії. У ХІХ ст. культурним осередком не лише Харківщина, але й всієї України став Харківський університет, де ректором був відомий державний діяч, учений, освітянин Василь Каразін. З кінця ХІХ ст. почали прискорено розвиватись міста – Харків, Суми, Кременчук, Миргород Конотоп Шостка. Надалі територія розвивалась у складі єдиних державних утворень – Російської імперії, СРСР, що безумовно було позитивним фактором.

Після Другої світової війни на території Північно-Східного соціально-економічного району сформувався потужній соціально-економічний комплекс, в якому провідним стали машинобудування, легка, харчова промисловість, багатогалузеве сільське господарство.

Населення і працересурсний потенціал

На 1.01.203 року в Північно-Східному соціально-економічному районі проживало 5,9 млн. осіб, з них понад 2,9 млн. осіб проживало в Харківській області (37,7% від населення району). Питома вага населення Північно-Східного соціально-економічного району в населення України становить майже 12%.

Традиційно для сучасної України, спостерігається від’ємний природний приріст та загальне скорочення населення. Для району характерним є високий рівень смертності (16,7 о/оо), що перевищує пересічноукраїнський (14,8о/оо). Природно, що це породжує високі показники скорочення населення – природній приріст – 9,7% і практично однаковим він є в усіх адміністративних областях.

В статевій структурі населення переважають жінки – 54% (в Сумській області 57,3%).

Розміщується населення нерівномірно по території району, що відображається в неоднаковій щільності. Середні її показники складають 69,7 осіб/км2 ; тобто загалом нижче від пересічноукраїнського. Найбільша густота населення в Харківській області – 95,0 осіб/ км . Тут склалась велика Харківська міська агломерація з ядром у Харкові (1500 тис. осіб). У складі агломерації міста Чугуєв, Мерефа, Старий Салтів, Дергачі, Люботин та низка селищ міського типу.

А загалом в Північно-Східному районі налічується 47 міст та 101 селище міського типу. Рівень урбанізації в районі складає 68%. Для більшості міст характерним є скорочення населення. Так за 1990-2000 р. чисельність мешканців Харкова зменшилась на 110 тис. осіб, Шостки – на 3 тис. осіб, Полтава – на 2 тис. осіб. Поки що на стабільному рівні тримається населення таких міст як Кременчук, Суми, Ромни.

Для району характерною рисою є достатня забезпеченість трудовими ресурсами при тому переважно це висококваліфіковані кадри. Загальна їх чисельність складає 3590,3 тис. осіб; найкраще забезпечена ними Харківська область. Рівень зайнятості досягає 55%. Переважна більшість населення зайнята у матеріальному виробництві.

Природні умови і ресурси

Північно-Східний район розташований у наступних природних зонах: східна частина зони мішаних лісів, Лісостепова зона та північна частина Степової зони. Зональність впливає на територіальну різноманітність розміщення сільського і лісового господарства, будівництва, транспорту, економічну ефективність галузей господарства.

Рельєф району характеризується пониженням абсолютних висот у південно-східному напрямку. Так, відроги Середньоросійської височин переходять у акумулятивну плесову Полтавську рівнину і в Придніпровську низовину. Для території притаманною є яружно-балкова система з глибоко розчленованими долинами річок.

За агрокліматичним районуванням район входить до складу недостатньо вологої теплої зони. Клімат характеризується ознаками континентальності. Його відміни проявляються у розрізі природних зон.

Східне Полісся (Сумщина) відрізняється більш континентальним кліматом у порівнянні з іншими поліськими областями. Зими тут холодні, період з стійким сніговим покривом триває 110-115 днів, безморозний період – 150-160 днів, період активної вегетації – 145-160 днів, сума активних температур – 2300-2600°С. Кількість опадів складає 600 мм.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат