На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Якість продукції


І. Поняття якості продукції, її значення

У розвитку суспільного виробництва надзвичайно важливу роль відіграє якість тих матеріальних благ, що виробляються підприємством ми галуззю.

Якість продукції - це сукупність її споживчих властивостей, що здатні задовольняти потреби споживачів. Якісною вважається продукція, що відповідає вимогам стандартів і технічних умов і задовольняє потреби споживачів.

Значення підвищення якості продукції полягає в тому, що недостатній рівень якості мас негативні економічні, соціальні та екологічні наслідки. Економічні наслідки полягають у втратах матеріальних і трудових ресурсів, затрачених на виготовлення транспортування і збереження недоброякісної продукції, додаткові витрати на ремонт техніки; втрати у виробничій інфраструктурі (дороги, сховища, комунікації) тощо. Соціальні наслідклідки проявляються у зниженні темпів росту добробуту населення, падінні престижу вітчизняних товарів, зменшені прибутків підприємств та ім. Екологічні наслідки -— це додаткові втрати на очищення земельних ресурсів, водного і повітряного басейнів, на оздоровлення населення, втрати продуктивності сільськогосподарського виробництва через складну екологічну ситуацію і т. ін.

2. Показники якості продукції, їх характеристика

Продукція кожної галузі має ряд показників, якими

характеризується її якість. Основними показниками, що

характерезують якість поліграфічної продукції є її зміст, зовнішній

вигляд, поліграфічне виконання, якість основних матеріалів, а також

зручність і практичність у використанні.

У процесі господарської діяльності важливо не тільки правильновильно

оцінювати якість окремих виробів, але й визначити загальний

рівеннь якості прдукції підприємства. Для цього використовується

система загальних показників, основними з яких є :

- коефіцієнт оновлення асортименту; - частка сертифікованої продукції;

- частка продукції, призначеної для експорту;

- обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами; - коефіцієнт сортності;

- питома вага браку в загальному випуску товарної продукції. У тісному взаємозв'язку з якістю продукції перебуває її

конкурентоспроможність.

Конкурентоспроможність - це характеристика товару, що відображає її відмінність від товару-конкурента як за ступенем

задоволення конкретної потреби, так і за витратами на його забезпечення.

Основними чинниками забезпечення конкурентоспроможності

продукції є:

1) продукт — відображає рівень якості продукції, її стиль, унікальність, гарантії та рівень обслуговування, зручність у використанні;

2) ціна — рівень ціни порівняно з іншими конкурентами, систему знижок, форми оплати та можливість відстрочки у платежах

тощо;

3) канали збуту — характеризує форми збуту, стан ринку,

систему транспортування та складування;

4) реалізація— відображає ефективність діяльності маркетингових

служб, дієвість реклами, використання систем просування

товару на ринок тощо; .

5) рівень кадрового потенціалу та управлінських структур -

кваліфікаційний рівень персоналу підприємства, ефективність

використання кадрового потенціалу, прогресивність управлінської структури та її мобільність.

Основними шляхами підвищення якості та конкурентнороможності

продукції є:

- виробничо-технічні (вдосконалення проектування, використання

найсучаснішої техніки і технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації);

- організаційні (вдосконалення організації виробництва праці, методів технічного контролю, підвищення кваліфікації кадрів, дотримання технологічної і виробничої дисципліни, безпечення загальної культури виробництва);

- економічні (система прогнозування і планування якості встановлення прийнятних для виробника і споживача цін, економічне

стимулювання виробництва високоякісної продукції);

- соціальні (правильна кадрова політика, створення належних

умов праці і відпочинку, мотивація праці, активізація людського чинника).

Умови ринку вимагають комплексного використання перелічених

можливостей забезпечення виробництва якісної конкурентоспроможної

продукції.

ІІ.

І. Поняття про обороті кошти їх склад і структура

На підприємствах мають місце поточні витрати фінансових

(грошових) коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу й товарну

стадії).

Сукупність грошових коштів, необхідних для здійснення

даного кругообігу називається оборотними коштами.

Всі оборотні кошти поділяються на оборотні фонди і фонди обігу.

Оборотні фонди - це переважно предмети праці, що беруть

участь лише в одному виробничому процесі, при цьому змінюють свою натурально-речову форму, а свою вартість повністю

передають на вартість готової продукції.

Оборотні фонди включають:

1. Виробничі запаси, тобто предмети праці, які ще не залучені

у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства

у вигляді запасів.

2. Незавершене виробництво, тобто предмети праці, які ще не пройшли всіх стадій обробки.

3. Витрати майбутніх періодів, тобто витрати на підготовку

і освоєння нової продукції, що мають місце в даний період, але будуть погашені у майбутньому.

Найбільшу питому вагу у складі оборотних фондів підприємства

мають виробничі запаси. До їх складу входять:

- сировина, основні і допоміжні матеріали;

- паливо;

- куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби;

- тара і гарні матеріали;

- запасні частини для ремонту; - малоцінні та швидкозношувані предмети.

Незавершене виробництво - такі предмети праці перебувають

безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування

від одного робочого місця до іншого. У складі незавершеного

виробництва виділяють напівфабрикати власного виробництва,

тобто такі предмети праці, які повністю пройшли обробку в одному підрозділі підприємства, але потребують дальшої обробки в інших підрозділах цього ж підприємства

Витрати майбутніх періодів не є речовим елементом оборотних

фондів, це грошові витрати, здійснені в даному періоді, але будуть віднесені на собівартість продукції у наступних періодах

(раціоналізація і винахідництво, проектування різних заходів,

придбання різного роду інформації, передплата періодичних

видань тощо).

Поряд з оборотними фондами, які функціонують у сфері виробництва продукції, процес її реалізації забезпечується фондами

обігу. До фондів обігу належать:

- готова продукція на складах підприємства;

- готова продукція, яка відвантажена і знаходиться в дорозі;

- грошові кошти на рахунках підприємства;

- дебіторська заборгованість;

- готівка в касі.

Як вже було сказано, сукупність грошових коштів підприємства,

вкладених в оборотні фонди і фонди обігу, становлять оборотні кошти підприємства.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат