На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління персоналом

Реферати > Підприємництво > Управління персоналом

Названі умови обумовлюють появу в сфері управлінської праці нової професії - менеджера з кадрiв, тобто фахового керуючого, висококваліфікованого фахівця з роботи з персоналом, фахове підготування якого і забезпечення його безупинного утворення підвелося сьогодні з усією гостротою.

Особливе значення набули сьогодні питання перебудови кадрової роботи, системи управління, та переосмислення ролі персоналу у діяльності підприємства, насамперед такого, як відкрите акціонерне товариство “Конотопський хлібокомбінат”.

Досвід діяльності багатьох зарубіжних компаній демонструє, що однією з найважливіших складових ефективної діяльності фірми є високий рівень уваги до працівників. Враховуючи важливе значення організаційної культури на життєдіяльність підприємства, кадрові та управлінські органи повинні першочергову увагу приділяти саме удосконаленню кадрової роботи.

Бажаним є застосування на ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього.

Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації для кожного працівника, яка б включала в себе матеріальне та нематеріальне стимулювання. Система мотивації повинна бути комплексною, диференційованою, гнучкою та оперативною.

Відкритому акціонерному товариству потрібно якнайбільше уваги приділяти підвищенню кваліфікації працівників, що призведе до підвищення якості продукції, що виробляється на цьому підприємстві.

Досвід іноземних підприємств показує, що вкладання грошей у підготовку молодих кадрів є однією з найвигідніших інвестицій. ВАТ потрібно розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах.

Параметри організаційної програми й організаційна структура організації визначають необхідну кількість робочої сили і її якість. За допомогою кадрового прогнозування можна зменшити плинність кадрів, оцінюючи можливості кар'єри фахівців у межах організації.

Метою даної дипломної роботи було вивчення процесу організації управління персоналом підприємства і вона була досягнута.

Основні завдання, які були поставлені в роботі, були розглянуті:

- було вивчено методологічні основи управління персоналом підприємства;

- проаналізовано основні методи та технології управління персоналом на підприємстві ВАТ „Конотопський хлібокомбінат” ;

- розглянуто концепції управління персоналом організації.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів:

У першому розділі було розкрито всі аспекти, що стосуються теорії управління поводженням персоналу, розкрита сутність та структура персоналу, різні методи та принципи управління персоналом, розглянуто систему управління персоналом на підприємстві, а також було розкрито зарубіжний досвід управління персоналом.

У другому розділі були відбиті всі питання по управлінню персоналом на конкретному прикладі підприємства (зокрема, на ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”). Тут був проведений аналіз чисельності, складу і структури персоналу підприємства, було розраховано основні показники, що стосуються ефективності використання персоналу підприємства, зроблений аналіз системи підготовки та навчання кадрів, а також проаналізовані стратегічні напрямки розвитку виробництва і персоналу підприємства.

У третьому розділі були приведені проблеми, які існують на розглянутому підприємстві та були запропоновані пропозиції та рекомендації щодо вирішення даних проблем.

Ціллю даної роботи було формування рекомендацій щодо діяльності ВАТ, спрямованої на збільшення кадрового потенціалу та зменшення плинності кадрів на обраному підприємстві, що і було зроблено.

Теоретичною основою дипломної роботи стали роботи сучасних вітчизняних і закордонних фахівців із питань кадрового менеджменту.

При виконанні роботи було опрацьовано достатню кількість літературних джерел, монографій, наукових статей, навчальних посібників, публікацій з питань управління персоналом підприємства.

Отже, за даними дипломної роботи, можна зробити висновок, що відкрите акціонерне товариство “Конотопський хлібокомбінат”, як і будь-яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для свого розвитку і для розвитку економіки України в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 21 червня 1998 р.

2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.

3. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р.

4. Закон України „Про оплату праці” від 23 січня 1997 р.

5. Закон України „Про зайнятість” від 01 березня 1991 р.

6. Закон України „Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р.

7. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб.пособие/ Г.В. Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704с.

8. Антикризисное управление: Учеб пособие для технических вузов / В.Г.Крыжановский, В.И.Лапенков, В.И.Лютер и др.; под ред. Э.С.Минаева и В.П.Панагушина. – М.: «Изд-во ПРИОР», 1998 – 432с.

9. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Земменская Е.В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. – 464с.

10. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информация / Сост. В.И.Яровой; Под ред. Г.В.Щекина. – К.: МАУП, 1995. – 104с.

11. Боровский А.Б., Пототенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Методики профориентационной работы (приложения): Учеб-метод. пособие. – К.: МЗУУП, 1993. (в 2 книгах). – 278с.

12. Венин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М.: Общество «Знание» России. Центральный институт непрерывного образования. 1996. – 472с.

13. В.Р. Веснин «Практический менеджмент персонала»; пособие по кадровой работе; Москва 1998. – 315с.

14. Вихановский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 416с.

15. Волгин А. П. Управление персонал в условиях рыночной экономики: Учебник – М: 1992 г. – 293с.

16. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП. – 1997. – 112с.

17. Генкин Б.М. Основы управления персоналом: Учебник – М: 1996 г. – 487с.

18. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 1995. – 480с.

19. Гончарук В.А. Развитие предприятия. – М.:Дело, 2000. – 208 с.

20. Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1998. – 80с.

21. Горелова В.Л. Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования: Учебное пособие – И: Высш. шк., 1986 г. – 412с.

22. Грішнова О.А., Наумова О.О. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. - Т 2. Управління персоналом в організаціях. - К.: КНЕУ, 2005. – 435с.

23. Громова Н.Н. Кадровое прогнозирование: Учебник – М: 1993 г. – 245с.

24. Дмитриенко Г.А., Дорошенко Є.А. Оцінка рівня культури персоналу: Навч.-практич. Посібник. – К.: МАУП, 1998. – 88с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат