На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління персоналом

Реферати > Підприємництво > Управління персоналом

Наука і практика виробили інструментарій вивчення стана діючої системи управління персоналом організації, побудови, обґрунтування і реалізації нової системи – методи та принципи побудови системи управління персоналом, що наведені в таблицях 1 та 2.[8]

Таблиця 1. Класифікація методів аналізу і побудови системи управління персоналом організації

Методи обстеження (збір даних)

Методи аналізу

Методи формування

Самообслідування

Інтерв'юіровання, бесіда

Активне спостереження робочого дня

Моментне спостереження

Анкетування

Вивчення документів

Функціонально-вартісного аналізу

Системний аналіз

Економічний аналіз

Декомпозиція

Послідовної підстановки

Порівнянь

Динамічний

Структуризації цілей

Нормативний

Параметричний

Моделювання

Функціонально-вартісного аналізу

Головних компонент

Балансовий

Кореляційний і регрєсійній аналіз

Дослідний

Матричний

Системний підхід

Аналогій

Експертно-аналітичний

Параметричний

Блоковий

Моделювання

Функціонально-вартісного аналізу

Структуризації цілей

Дослідний

Творчих нарад

Колективного блокноту

Морфологічний аналіз  

Методи обґрунтування

Методи впровадження

Аналогій

Порівнянь

Нормативний

Експертно-аналітичний

Моделювання фактичного і бажаного стану досліджуваного об'єкта

Розрахунок кількісних і якісних показників оцінки економічної ефективності запропонованих варіантів

Функціонально-вартісного аналізу

Навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників апарата управління

Матеріальне і моральне стимулювання нововведень

Притягнення громадських організацій

Функціонально-вартісного аналізу

Таблиця 2. Принципи побудови системи управління персоналом на виробництві

Принцип

Зміст принципу

Принципи, що характеризують вимоги до формування системи управління персоналом

Обумовленості функцій управління персоналом цілям виробництва

Функції управління персоналом формуються і змінюються не довільно, а відповідно до потреб і цілей виробництва

Первинності функцій управління персоналом

Склад підсистем системи управління персоналом, організаційна структура, вимоги до робітників і їх чисельність залежать від змісту, кількості і трудомісткості функцій управління персоналом

Оптимальності співвідношення інтра- і інфрафункцій управління персоналом

Визначає пропорції між функціями, спрямованими на організацію системи управління персоналом (інтрафункції) і функціями управління персоналом (інфрафункції)

Оптимального співвідношення управлінських орієнтацій

Диктує необхідність випередження орієнтації функцій управління персоналом на розвиток виробництва в порівнянні з функціями, спрямованими на забезпечення функціонування виробництва

Потенційних імітацій

Тимчасове вибуття окремих робітників не повинно переривати процес здійснення яких-небудь функцій управління. Для цього кожний робітник системи управління персоналом повинний вміти імітувати функції вищестоящого, нижчестоящого співробітника і одного-двох робітників свого рівня

Економічності

Припускає найбільше ефективну і економічну організацію системи управління персоналом, зниження долі витрат на систему управління в загальних витратах на одиницю продукції, що випускається, підвищення ефективності виробництва. У випадку, якщо після заходів щодо удосконалювання системи управління персоналом збільшилися витрати на управління, то вони повинні перекриватися ефектом у виробничій системі, отриманим у результаті їх здійснення

Прогресивності

Відповідність системи управління персоналом передовим закордонним і вітчизняним аналогам

Перспективності

При формуванні системи управління персоналом варто враховувати перспективи розвитку організації

Комплексності

При формуванні системи управління персоналом необхідно враховувати усі фактори, що впливають на систему управління (зв'язку з вищими органами, договірний зв'язок, стан об'єкта управління і т.д.)

Оперативності

Своєчасне прийняття рішень по аналізу та удосконалюванню системи управління персоналом, попереджаючих або оперативно усунуючих відхилення

Оптимальності

Різноманітна проробка пропозиції по формуванню системи управління персоналом і вибір найбільше раціонального варіанта для конкретних умов виробництва

Простоти

Ніж простіше система управління персоналом, тим краще вона працює. Безумовно, це виключає спрощення системи управління персоналом на шкоду виробництву

Науковості

Розробка заходів щодо формування системи управління персоналом повинна ґрунтуватися на досягненнях науки в галузі управління з урахуванням зміни законів розвитку суспільного виробництва в ринкових умовах

Ієрархічності

В будь-яких вертикальних розтинах системи управління персоналом повинно забезпечуватися ієрархічна взаємодія між ланками управління (структурними підрозділами або окремими керівниками), принциповою характеристикою якого є несиметрична передача інформації «униз» (дезагрегировання, деталізація) і «нагору» (агрегировання) по системі управління

Автономності

У будь-яких горизонтальних і вертикальних розтинах системи управління персоналом повинна забезпечуватися раціональна автономність структурних підрозділів або окремих керівників

Узгодженості

Взаємодії між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між щодо автономними ланками системи управління персоналом по горизонталі повинні бути в цілому узгоджені з основними цілями організації і синхронізовані в часу

Стійкості

Для забезпечення стійкого функціонування системи управління персоналом необхідно передбачати спеціальні «локальні регулятори», що при відхиленні від заданої цілі організації ставлять того або іншого робітника або підрозділ у невигідне положення і спонукають їх до регулювання системи управління персоналом

Багатоаспектності

Управління персоналом як по вертикалі, так і по горизонталі може здійснюватися по різноманітних каналах: адміністративно-господарському, економічному, правовому та ін.

Прозорості

Система управління персоналом повинна мати концептуальну єдність, містити єдину доступну термінологію, діяльність усіх підрозділів і керівників повинна будуватися на єдиних «несучих конструкціях» (етапах, фазах, функціях) для різноманітних по економічному змісту процесів управління персоналом.  

Комфортності

Система управління персоналом повинна забезпечити максимум зручностей для творчих процесів обґрунтування, виробітки, прийняття і реалізації рішень людиною. Наприклад, вибіркова преса даних, розмаїтість опрацювання, спеціальне оформлення документів із виділенням істотної інформації, їх гармонічний зовнішній вигляд, виняток зайвої роботи при заповненні документів і т.д.

Принципи, що визначають напрямки розвитку системи управління персоналом

Концентрації

Розглядається в двох напрямках: концентрація зусиль робітників окремого підрозділу або всієї системи управління персоналом на рішенні основних задач або концентрація однорідних функцій в однім підрозділі системи управління персоналом, що усуває дублювання

Спеціалізації

Поділ праці в системі управління персоналом (виділяється праця керівників, спеціалістів і службовців). Формуються окремі підрозділи, що спеціалізуються на виконанні груп однорідних функцій

Рівнобіжності

Припускає одночасне виконання окремих управлінських рішень, підвищує оперативність

Адаптивності

(гнучкості)

Означає пристосовуваність системи управління персоналом до цілей об'єкта управління та умовам його роботи

Спадкоємності

Припускає загальну методичну основу проведення робіт з удосконалювання системи управління персоналом на різних її рівнях і різних спеціалістах, стандартне їх оформлення

Безперервності

Відсутність перерв у роботі робітників системи управління персоналом або підрозділів, зменшення часу пролеживання документів, простоїв технічних засобів управління і т.п.

Ритмічності

Виконання однакового обсягу робіт у рівні проміжки часу і регулярність повторення функцій управління персоналом

Прямоточності

Упорядкованість і цілеспрямування необхідної інформації з виробітку визначеного рішення. Вона буває горизонтальна і вертикальна (взаємозв'язку між функціональними підрозділами і взаємозв'язку між різноманітними рівнями управління

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат