На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

Реферати > Економічні теми > Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

Інвестиційне проектування - це розробка комплексу технічної документації, що містить техніко-економічне обґрунтування (проектне креслення, пояснювальні записки, бізнес-план інвестиційного проекту й інші матеріали), а також докладний кошторис, що визначає вартість всього інвестиційного проекту. Будь-який інвестиційний проект проходить три головні фази свого розвитку: це передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза та експлуатаційна або оперативна фаза. Планування проекту здійснюється у передінвестиційній фазі за наступною структурою:

Ø Аналіз інвестиційних можливостей

Ø Аналіз альтернатив проекту та попереднє визначення

Ø Попереднє ТЕО

Ø Бізнес-план

Як бачимо, вінцем процесу планування проекту є створення бізнес-плану. Бізнес-план - це документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності підприємства, в тому числі і інвестиційної, аналізує всі проблеми, які можуть виникнути, а також визначає способи розв’язання цих проблем.

В цілому бізнес-план вважається інструментом для отримання кредиту,але він безумовно виконує функції набагато глибші:

Ø виявлення цілей бізнесу

Ø сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей бізнесу

Ø створення системи вимірювання результатів діяльності

Ø надання інструментів для управління бізнесом

Ø виявлення альтернативних напрямків розвитку.

У бізнес-плані повинні бути відображені наступні питання: 1) загальна характеристика підприємства: активи і основний капітал, форма власності, ступінь самостійності, наявність збутових підприємств, дочірніх підприємств та філій, рівень сертифікації продукції; 2) науково-технічний потенціал підприємства, характеристика основного технологічного обладнання та технологій; 3) характеристика допоміжних виробництв (складське, транспортне); 4) організація управління, праці, професіонально-кваліфікаційний склад; 5) фінансове забезпечення, основні результати фінансової діяльності попереднього року, оцінка сучасного стану, проектна модель фінансового забезпечення; 6) досвід зовнішньоекономічної діяльності, включаючи експортні поставки; 7) у висновках до проекту робляться основні висновки, вказуються його недоліки, оцінюється ймовірність здійснення та оцінюється ефективність проекту, що оцінюється. Підходи до розробки та викладення бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту. Структура бізнес-плану: 1. Резюме (коротка характеристика інвестиційного проекту). Із цього розділу інвестор повинен зробити висновок про відповідність проекту: – його інвестиційній діяльності та інвестиційній стратегії, – потенціалу наявних інвестиційних ресурсів; – чи влаштовує його проект за періодом реалізації та термінами повернення вкладеного капіталу. Резюме повинно включати: – викладення концепції інвестиційного проекту; – ступінь розробки інвестиційного проекту; – необхідну сума інвестиційних ресурсів у національній валюті на момент розробки бізнес-плану період здійснення інвестицій до початку ефективної експлуатації об’єкта; період окупності об’єкта, що проектується; – для іноземних інвесторів повинні викладатися основні положення державного та правового регулювання даного бізнесу в Україні. 2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект: – відповідність галузевої спрямованості інвестиційного проекту завданням структурної перебудови економіки України; – тенденції розвитку попиту на продукцію галузі; – рівень розвитку ринкових відносин у галузі; – середній рівень прибутковості капіталу в галузі; 3. Характеристика продукту (послуг): – особливості та привабливість для споживачів (клієнтів); – достоїнства та переваги порівняно з іншими продуктами (послугами); – оцінка конкурентоспроможності за основними якісними ознаками, рівнем цін, гарантіями та послугами після продажу; – прогнозований загальний період життєвого циклу продукту та можливість його подальшого удосконалення; – за окремими, принципово новими продуктами необхідно обумовити необхідну форму правового захисту (патент, авторське право, торговий знак). 4. Розміщення об’єкта: – дозволить оцінити інвестиційну привабливість регіону; – розглянути потенційні переваги його конкретного місцезнаходження з позицій наближення до факторів виробництва або ринків збуту; – ринкова оцінка земельного наділу, на якій знаходиться об’єкт, і територій, що до нього прилягають. 5. Аналіз ринку (найбільш складний розділ при розробці бізнес-плану). Охоплює не тільки поточний, але і прогнозований стан даного ринку: – характеристика потенційних покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливості та можлива чисельність у рамках даного регіону. – оцінка нинішнього обсягу попиту (продажу) на продукт чи послугу на цьому ринку; – з урахуванням чисельності оптових і роздрібних покупців та характеристики сучасного стану попиту прогнозується можливий обсяг продаж у межах інвестиційного проекту, що розглядається; – оцінка рівня та динаміки цін на продукцію.; – оцінка сучасного та прогнозного рівня конкуренції на внутрішньому ринку. 6. Запланований обсяг та структура виробництва продукту (здійснення послуг): – обґрунтовується загальний обсяг випуску продукцій (надання послуг) у середньому за рік при виході об’єкта інвестування на проекту потужність; – проводяться розрахунки за окремими асортиментними групами продукту (послуги); – запланований обсяг та структура виробництва продукції (послуг) розраховується: у кількості одиниць (або інших одиницях виміру). 7. Забезпечення випуску продукції (послуг) основними факторами виробництва: – забезпечення випуску продукції (послуг) основними видами сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів; – забезпечення випуску продукції (послуг) сучасною технологією; – забезпечення випуску продукції (послуг) сучасним обладнанням.; – забезпечення випуску продукції (послуг) відповідними виробничими приміщеннями та об’єктами виробничої інфраструктури; – аналіз забезпечення випуску продукції (послуг) кадрами відповідної кваліфікації. 8. Стратегія маркетингу. Розробляється як самостійний розділ бізнес-плану в наступних випадках: – при виході на ринок з принципово новим видом продукції (послуг); – при впровадженні на інших регіональних ринках; – при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку (ринку послуг) даного регіону. 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту: – визначається організаційно-правова форма реалізації проекту. – бажано представити схему організаційної структури управління об’єктом на стадії його експлуатації (у випадку, якщо проект пов’язаний із створенням нової компанії).; – можливість реалізації інвестиційного проекту самостійно чи необхідність залучення підрядника чи субпідрядника; – у випадку залучення підрядника чи субпідрядника в бізнес-плані відображаються його характеристики: наявність досвіду роботи в даній галузі та з аналогічними інвестиційними проектами, рівень технологічного і кадрового забезпечення, ділова та фінансова репутація. 10. Оцінка ризиків та їх страхування. Розглядаються наступні ризики: – ризик затримки початку реалізації проекту; – ризик несвоєчасного закінчення будівельно-монтажних робіт за проектом; – ризик суттєвого збільшення кошторисної вартості проекту; – ризик невиходу на заплановані показники зовнішньоекономічної діяльності у зв’язку із зміною експортної політики держави; – ризик зниження запланованого рівня ефективності діяльності та збільшення періоду окупності капіталу у зв’язку з державним регулюванням рівня цін, посиленням податкового регулювання. Відповідно до оцінки рівня окремого ризику викладають найбільш доцільні форми їх страхування: – розробка відповідних профілактичних заходів для їх запобігання; – розподіл негативних фінансових наслідків ризиків серед інвесторів та учасників, що залучені до реалізації проекту; – створення відповідних резервних фондів; – зовнішнє страхування найбільш суттєвих ризиків; – отримання документальних гарантій захисту від окремих видів ризиків від місцевих органів самоуправління. 11. Фінансовий план. Це найбільш важливий розділ бізнес-плану, головний критерій прийняття інвестиційного проекту до реалізації. Складається із декількох етапів. Для оцінки фінансової спроможності проекту необхідно спрогнозувати обсяг продаж, порівняти його з витратами за проектом та визначити джерела покриття можливих витрат. Під час прогнозування обсягів реалізації враховується: – час на збут – середній час між закінченням виробництва продукту і відвантаженням у днях; – затримка платежів – середній час між відвантаженням та оплатою товару в днях. – процент продажів за фактом – показує, який процент від суми реалізації продається з оплатою за фактом відвантаження; – процент продажу у кредит – показує, який процент від суми реалізації продається з оплатою в кредит; – процент продажів з авансом – показує, який процент від суми реалізації продається з передоплатою. Фінансовий план включає наступні відносно самостійні розділи (модулі): – план прибутку; – податковий план; – баланс грошових потоків; – прогноз бухгалтерського балансу; – розрахунок показників ліквідності і рентабельності; – розрахунок показників ефективності проекту.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат