На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

Реферати > Педагогіка > Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

В паралелях „С" і „Д" ряд предметів вивчається за скороченою і спрощеною програмою; збільшується число годин на практичні предмети. Як правило, саме з цих паралелей після закінчення 5-ти основних класів більшість учнів йдуть із школи, причому далеко не всі з них складають екзамени.

Середнясучаснашкола (ModernSchools). Це найбільш масовий тип школи в системі середньої освіти. Термін навчання — 5 років. До учбових предметів початкової школи тут додаються: елементи геометрії і тригонометрії, загальне природознавство з елементами фізики і хімії, домоводство (в жіночих школах). В половині шкіл зараз вивчається іноземна мова. Велике місце займає ручна праця та інші «практичні» предмети.

Основним завданням школи є «виховання індивідуумів з соціальне бажаними якостями і підготовка їх до життя». Як і в початковій школі, учні поділяються на потоки; таких потоків 3-5. Найсильніші учні вчаться в потоці „А", найслабші — в потоках „С" і „Д". Робота в паралельних класах ведеться різними методами. В паралелі „А" викладання значною мірою носить академічнийхарактер, впаралелях „С" і„Д" — практичний.

Середні «сучасні» школи мають гіршу від інших шкіл навчально-матеріальну базу. В класі навчається понад 40 чоловік, в той час, як в граматичних школах це число не перевищує 30, а в приватних школах 20 чоловік. Все це приводить до того, що більшість учнів цих шкіл виходять в самостійне життя без міцних знань з основних предметів шкільного курсу. Учні переходили з класу в клас на основі поточних оцінок і висновку вчителя, а невстигаючих переводили в паралель для найслабших, де вони й «досиджували» до закінчення терміну обов'язкового навчання.

Формування зацікавленості до навчання в цих школах полягає в організації в них професіоналізованих чи допрофесійних курсів, проходження яких дасть учням можливість після закінчення школи легше потрапити в систему фабрично-заводського учнівства чи отримати більш кваліфіковану роботу. З цією метою в учбовий план старших класів ряду шкіл стали включати додаткові предмети: основи техніки чи сільського господарства, комерційна справа стенографія і машинопис, а також деякі інші предмети. Запровадження всіх цих заходів повинно змінити негативне ставлення англійських промисловців до випускників цих шкіл.

Аналіз учбових планів масової середньої сучасної школи показує, що основний акцент тут робиться на вивчення математики і англійської мови; на ці дисципліни відводиться майже в два рази більше часу, ніж на інші. В багатьох «сучасних» школах фізика і хімія не вивчаються самостійно, а об'єднуються в один предмет— «Загальне природознавство», навчання якому йде три роки по три години щотижнево. Обмеженість годин не дає можливості включити в шкільні програми найновіші відкриття в природознавстві. В окремих школах не вивчаються окремо і такі предмети, як історія і географія. Вони об'єднуються в один предмет «суспільні науки». В останні роки в багатьох школах у вигляді експерименту впроваджено вивчення нового предмету «Події дня». Метою його вивчення є політичне виховання учнів.

Середнітехнічнішколи (Secondary Technical Schools). Це нечисленна група середніх шкіл з 6-7-річним терміном навчання. В ряді районів Англії їх взагалі немає. Перед середніми технічними школами при їх створенні в 1944р. були поставлені наступні завдання:

1) готувати учнів до вступу в систему учнівства;

2) тих учнів, які будуть залишатися в школі ще 2 роки —до 18 років, готувати до вступу в середні спеціальні учбові заклади або університети;

3) дати можливість деяким учням вже в рамках самої школи підготуватися до тієї чи іншої роботи в сфері промисловості, торгівлі і суміжних галузях.

Відмінність їх від граматичних шкіл полягає в тому, що диференціація навчання тут спрямована на спеціалізацію в галузі таких предметів, як техніка, комерційна справа і т.п., з яких учні складають екзамени на атестат зрілості звичайного і підвищеного рівня. В школах чисто технічного спрямування обов'язково вивчається машинознавство і технічне креслення, в ряді випадків — нарисна геометрія.

Об'єднанасередняшколаomprehensiveSchools). Перші такі школи були засновані в 1947 р. з ініціативи лейбористів; на їх думку, об'єднані школи повинні були замінити нерівноцінні напрямки середньої освіти. В 1965 р. лейбористський уряд видав циркуляр, що передбачав поступовий повсемісний перехід до об'єднаних шкіл. Лейбористи запропонували різні варіанти такого переходу:

1) наскрізнашкола{об'єднана школа з 11 до 18 років);

2) яруснішколи: а) молодша середня школа (11-14} років і старшасередня школа (14-18 років), причому перехід з однієї в іншу на основі відбору; б) неповна середня школа (11-16 років) і коледж (16-18 років); в) проміжна школа (8 чи 9— 12 чи 13 років) і середня школа.

В старших класах, як і в молодших, учні працюють в основному в школі, додому завдань майже не задають, в щоденниках найчастіше зустрічаються два слова «non set» — нічого не задано. Хоч предмети не такі вже й прості: математика, технологія, іноземні мови, гуманітарні та природничонаукові предмети тощо. За ґрунтовністю до пори до часу, до спеціальних класів, не ганяються, тут вивчають не основи наук, як у наших школах, а картину світу. Двічі на рік учителі складають звіти для батьків «про прогрес і досягнення дітей». Після закінчення 11-річного обов'язкового навчання можна не складати екзамени, це не обов'язково, але якщо хочеш отримати сертифікат, то треба скласти біля десятка складних іспитів. Життя людини сильно залежить від того, чи є у неї сертифікат, і ця обставина й примушує дітей вчитися, незважаючи на те, що школа начебто від них нічого не вимагає. Різниця між українською й англійською школами в тому, що нашавимагає, англійськажнадаєможливості. Наша ображає багатьох дітей, англійська (як і американська) намагається сформувати гідність.

Широкого розповсюдження в англійській школі набрало тестування. Тести поділяються на індивідуальніігрупові. Тести, призначені для групового тестування, поділяються на вербальні(словесні) і невербальні.

Приватні школи (Private Schools). В Англії поряд з державними існують приватні школи, в яких навчається приблизно 10-12% всіх дітей і підлітків. За якістю навчання вони різко відрізняються одна від іншої. Серед приватних шкіл і безплатні, і разом з тим школи з низькою, помірною і дуже високою платою за навчання. Школи бувають денними та інтернатного типу; деякі приватні школи існують на благодійні кошти. В більшості приватних шкіл учбово-виховна робота поставлена досить низько.

«Незалежні» школи (Independent Schools) — теж приватні школи, але вищої категорії. На чолі їх стоять опікунські ради, що складаються з представників аристократи, духовенства, верхівки інтелігенції графств і держави. Формально вони незалежні від держави. Серед цього типу приватних шкіл особливо виділяються привілейовані середні школи інтернатного типу—паблік скулз(Public Schools) — суспільні школи. Тут навчається 3-4% англійських дітей, хоч престиж їх достатньо високий. Ці школи різко відрізняються від інших шкіл своїм соціальним статусом в державі, а також організацією і мето­дами учбово-виховної роботи. Найбільш відомі серед паблік скулз — Вінчестер Коледж, Ітон Коледж, Шрусбері, Вестмінстер, Рагбі, Харроу, Чартерхауз тощо. Плата за навчання в цих школах — 400-500 фунтів стерлінгів на рік (річна зарплата некваліфікованого робітника). Незважаючи на високу плату, при вступі до цих шкіл завжди має місце великий конкурс. Одне з основних завдань паблік скулз полягає в тому, щоб виховувати майбутніх державних і політичних діячів, послів і дипломатів, готувати кадри для керівного державного апарату країни, вищих службовців великих промислових компаній, які стануть ними після обов'язкового закінчення курсу в Оксфордському чи Кембріджському університетах.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат