На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Реферати > Економіка підприємства > Потенціал підприємства: формування та оцінка

Методологія оцінки трудового потенціалу підприємства.

Відстоюючи позиції вартісної оцінки трудового потенціалу підприємства, треба враховувати зміну вартості самих грошей, так само як і при дисконтуванні чистих потоків економічного прибутку від експлуатації підприємства. Тому загальна методика такої оцінки відтворена у такій формулі:

Приведена вартість трудового потенціалу = (Вартість управлінського потенціалу + Вартість потенціалу технологічного персоналу) * kd * Коефіцієнт приведення,

де kd – темпи зміни в прогнозований період, кумулятивний коефіцієнт поступового зростання величини трудового потенціалу.

Уведення в формулу кумулятивного коефіцієнта зумовлене необхідністю врахування об'єктивних тенденцій, виявлених на основі соціологічних досліджень.

Система факторів оцінки управлінського потенціалу підприємства:

1. Організаційно-управлінські характеристики:

- Здібності та вміння організувати колектив;

- Об'єктивність в оцінці підлеглих;

- Уміння непомітно та ефективно контролювати роботу:

- Уміння делегувати повноваження та розподіляти відповідальність;

- Уміння правильно підбирати та розставляти персонал;

- Уміння створення потрібного соціального клімату;

- Уміння розробки, постановки та доведення до підлеглих цілей діяльності;

- Уміння матеріального та морального стимулювання підлеглих відповідно до їх очікувань та кінцевих результатів;

- Уміння організації інформаційного забезпечення;

- Уміння прислухатися до думки підлеглих;

- інноваційність тощо.

2. Індивідуально-особисті характеристики:

- Вимогливість;

- Пунктуальність;

- Організованість;

- Якість викладення власних думок;

- Критичність;

- Тактовність;

- Вміння завойовувати та зберігати авторитет;

- Самостійність;

- Рішучість;

- Вміння дотримувати обіцянки;

- Принциповість;

- Цілеспрямованість;

- Енергійність;

- Турботливість за підлеглих;

- Ліберальність морально-етичних поглядів;

- Професійна підготовка;

- Загальний рівень ерудованості;

- Психологічна стійкість;

- Креативність тощо.

Методики оцінки трудового потенціалу підприємства.

Витратні методики оцінки трудового потенціалу підприємства чи окремого працівника прирівнюють розмір трудового потенціалу підприємства (працівника) до суми минулих витрат на його підготовку, поточне утримання та майбутній розвиток.

Найтиповішою методикою серед них можна вважати розробки В.Н. Авдєєва та В.А. Котлова.

Для оцінки розміру трудового потенціалу підприємства пропонується взяти такі показники:

1. Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу:

,

де ЧВ – чистий виторг від реалізації, тис. грн; МВ – матеріальні витрати, пов'язані з виробництвом та реалізацією певного обсягу продукції, тис. грн; ВЕ – вартість енергоносіїв, спожитих у процесі виробництва та реалізації продукції, тис. грн; АМ – сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів підприємства, тис. грн; ЧПс – середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб.

2. Коефіцієнт змінності робочої сили (Кзр):

де Фд – кількість людино-днів, фактично відпрацьованих працівниками в усіх змінах (чи за планом) протягом аналізованого періоду; Дн — кількість людино-днів, відпрацьованих у найзавантаженішу зміну протягом аналізованого періоду.

3. Коефіцієнт змінності роботи робочого місця (Кзм):

де БВ – балансова вартість обладнання, розміщеного на робочому місці, тис. грн; - частка витрат на модернізацію обладнання, встановленого на робочому місці, за весь строк служби у його загальній балансовій вартості; - частка амортизаційних відрахувань на реновацію обладнання; - ліквідаційна вартість обладнання робочого місця, тис. грн; Т – тривалість амортизаційного терміну, роки; - середньодобовий ефективний фонд часу роботи обладнання; - продуктивність робочого місця у розрахунку на одну годину, виробів; - частка прибутку, яка спрямовується на розвиток підприємства.

4. Коефіцієнт віддачі повної заробітної плати (Квзп):

де ЧВ – чистий виторг від реалізації, тис. грн; - фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. грн; - фонд матеріального стимулювання персоналу підприємства, тис. грн.

5. Коефіцієнт творчої активності працівників (Кта):

де П(Ек) – чистий прибуток (економія витрат), отриманий від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій протягом аналізованого періоду, тис. грн; Ва — витрати, пов'язані з розробленням, апробацією та впровадженням винаходів і раціоналізаторських пропозицій протягом аналізованого періоду, тис.грн.

Порівняно з попередньою методикою оцінка потенціалу на основі одиниці живої праці дає змогу краще врахувати ефективність використання трудового потенціалу підприємства. Розрахунки трудового потенціалу згідно з даною методикою проводяться за такими етапами:

1. Визначається одиниця оцінки живої праці одного робітника через встановлення її фондового аналога у вартісному виразі:

де А – оцінка одиниці живої праці працівника; - продуктивність праці співробітника у звітному році, тис. грн; - зростання фондоозброєності праці у розрахунку на одного працівника порівняно з базовим роком, %; - зростання продуктивності праці працівника порівняно з базовим роком.

2. Визначається трудовий потенціал технологічного персоналу підприємства:

де ЧП – середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб; Еф – коефіцієнт реалізації трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

3. Управлінський потенціал у вартісному виразі виявляється на основі частки витрат на адміністративно-управлінський апарат у загальній структурі витрат підприємства.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат