На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Реферати > Економіка підприємства > Потенціал підприємства: формування та оцінка

Даний метод використовується у процесі експрес-діагностики ринкової вартості підприємства та передбачає виявлення джерел і розмірів чистого доходу, визначення ставки капіталізації, оцінка вартості підприємства. Коефіцієнт капіталізації може бути визначений:кумулятивним методом;методом ринку капіталу;за фінансовими показниками схожих підприємств (аналогічного підприємства);на основі ринкових мультиплікаторів;на базі середньозважених витрат на залучення та використання капіталу;методом внутрішньої ставки дохідності.

Використання коефіцієнтів капіталізації дещо обмежене внаслідок значних коливань рівня прибутковості різних сфер підприємства, а також сучасних ринків, коли рентабельність діяльності підприємств всередині окремої сфери коливається сильніше, ніж між підприємствами різних галузей державної економіки.

Розрахунки за методом прямої капіталізації передбачають:

- Аналіз фінансової звітності, її нормалізацію та трансформацію в міру необхідності.

- Оцінка величини прибутку, що підлягає капіталізації.

- Визначення адекватної ставки капіталізації, як правило, вирахуванням зі ставки дисконтування очікуваних середньорічних темпів зростання прибутків.

- Визначення попередньої величини вартості підприємства на базі наведеної вище формули, а також внесення поправок у розрахункову величину залежно від наявності не функціонуючих активів на балансі підприємства, недостач, ліквідності, рівня контролю за майном тощо.

Метод дисконтування грошового потоку дає змогу оцінити вартість підприємства з огляду на перспективи його розвитку. Він базується на постулаті, що потенційний інвестор платить не за набір засобів праці, команду працівників, сукупність прав на інтелектуальну власність і т. п., а за кінцевий потік коштів (капіталу). Основні етапи оцінки вартості підприємства методом дисконтування грошових потоків:

Етап 1. Моніторинг сфери підприємства, визначення її специфіки та оцінка рівня системного ризику.

Етап 2. Обґрунтування моделі формування грошового потоку підприємства.

Етап 3. Визначення періоду оцінки. Як правило, за період оцінки підприємства береться термін, за який стабілізуються грошові потоки, генеровані ним.

Етап 4. Прогнозування внутрішніх та зовнішніх факторів, що визначають грошовий потік: частки ринку підприємства та темпів її зміни; ринкових цін на емітовані акції підприємства та темпи їх зміни; валового виторгу та динаміки; рівень інфляції та її динаміку тощо.

Етап 5. Розрахунок грошових потоків по кожному виду діяльності за кожен рік періоду оцінки.

Етап 6. Визначення ставок дисконту у розрізі видів діяльності, що дасть змогу адекватно врахувати рівень ризику щодо кожного припливу та відпливу капіталу.

Етап 7. Визначення грошових потоків у постпрогнозний період, що дасть можливість оцінити вартість підприємства до кінця його життєвого циклу.

Етап 8. Оцінка вартості підприємства та внесення підсумкових поправок.

Метод оцінки вартості підприємства на базі опціонів – це модифікація стандартного методу дисконтування грошових потоків, але з урахуванням можливості зміни стратегічних орієнтирів та ухвалення нових управлінських рішень у міру надходження додаткової інформації. Опціони на стороні активів забезпечують гнучкість та створюють додаткову вартість підприємства тільки за умови перевищення їхніх економічних результатів над витратами щодо укладення та виконання. Опціони на стороні пасивів справляють істотний вплив на показник середньозважених витрат на капітал. З метою систематизації опціонів на стороні активів можна запропонувати таку класифікацію:

- опціони на припинення діяльності;

- опціони на відстрочку розвитку;

- опціони на розширення;

- опціони на скорочення;

- опціони на зміну діяльності (диверсифікацію).

Одним з найяскравіших прикладів результатного підходу до оцінки вартості підприємства є метод економічного прибутку, концептуальна формула розрахунку якого має такий вигляд:

Перевага методу економічного прибутку над методом дисконтування грошового потоку у тому, що сам показник економічного прибутку дає змогу оцінити результати діяльності фірми в окремо взятому році, у той час як вільний (чистий) грошовий потік не дає такої можливості.

Основні етапи оцінки вартості підприємства відповідно до методу економічного прибутку:

Етап 1. Аналіз результатів минулої діяльності з метою визначення реальної вартості інвестованого капіталу, факторів, що її зумовлюють, визначення системи цільових орієнтирів фірми.

Етап 2. Прогнозування майбутньої діяльності, що передбачає визначення поточного стратегічного положення, розробка ймовірних сценаріїв розвитку, поелементний прогноз усіх сфер діяльності та використання у них усіх видів майна, перевірка достовірності сформованих прогнозів, встановлення періоду оцінки та тривалості життєвого циклу фірми.

Етап 3. Оцінка витрат на капітал включає визначення цільової структури капіталу, визначення вартості акціонерного (власного) та позикового (залученого) капіталу, визначення середньозважених витрат на використання капіталу.

Етап 4. Визначення вартості економічного прибутку за кожен рік періоду оцінки, підбір методики та визначення вартості економічного прибутку поза періодом оцінки.

Етап 5. Визначення вартості підприємства підсумовуванням приведеної вартості потоку економічного прибутку протягом періоду оцінки та поза його межами.

Метод додаткових прибутків можна вважати модифікацією методу дисконтування грошових потоків. Він визначає вартість підприємства на основі порівняння середньої дохідності (прибутковості) в окремій галузі та дохідності участі капіталу у конкретному бізнес-проекті. Розрахункова вартість підприємства дорівнює сумі ринкової приведеної вартості середньорічного капіталу та приведеної вартості капіталізованого за певний період надлишкового доходу від діяльності підприємства. Практична реалізація даного методу може спиратися на такі етапи:

1) використовуючи методику регулювання балансу чи методику чистих активів, визначають попередню вартість підприємства;

2) оцінюються додаткові витрати покупця підприємства, пов'язані з його придбанням, що відтворюють вартість вибору:

3) на основі середньорічних показників визначають приведену вартість річних грошових потоків;

4) визначаються можливі додаткові грошові надходження як різниця між прогнозованими чистими припливами капіталу та додатковими витратами на купівлю підприємства, а також визначається остаточна вартість підприємства.

Методи оцінки вартості підприємства, що базуються на порівняльному підході.

Порівняльний підхід дає можливість визначити вартість підприємства відповідно до представлених на вільних ринках аналогічних об'єктів, враховуючи сучасні умови. Основний постулат за такої оцінки – схожі економічні інтереси (вигоди) повинні оцінюватися приблизно однаково.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат