На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

Реферати > Міжнародні відносини > Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

Головними заходами у цій сфері мають бути:

- усунення адміністративних та регуля­торних бар'єрів для започаткування власної справи та подальшого її розши­рення. Здатність новостворених підпри­ємств до зростання є ключовим факто­ром для створення робочих місць;

- розвиток консультативних служб в га­лузі започаткування бізнесу та надання допомоги малим та середнім підприємс­твам в галузі управління людськими ре­сурсами й фінансовими ризиками;

- збільшення доступу до фінансових ре­сурсів з метою започаткування малих та середніх підприємств;

- підвищення управлінської культури, зо­крема, шляхом сприяння запроваджен­ню менеджерських курсів у навчальних програмах вищої та професійної освіти;

- перегляд законодавства про банкрутство з метою зменшення надмірних ризиків для підприємців;

- зниження рівня податкових нарахувань на заробітну плату низькооплачуваних/низько кваліфікованих працівників. Велика сума фіскальних нарахувань та соціальних виплат може відігравати роль стримуючого фактору для роботодавців при наймі нових працівників;

- на засадах забезпечення максимального рівня зайнятості як головної мети ство­рення умов, за яких рівень заробітної плати відповідав би ситуації на ринку та загальному рівню продуктивності праці. Крім того, необхідно враховувати об'єк­тивність істотної диференціації заробітної плати в залежності від сектора та регіону.

Розвиток і поширення наукових дослід­жень та інновацій. З метою підвищення рів­ня зайнятості та забезпечення економічного зростання ЄС має відповісти на подвійний виклик: стимулюючи інновацію й наукові дослідження, необхідно сприяти впроваджен­ню їх результатів в економічній сфері на всій території об'єднання.

У цій сфері країнам-членам пропонується:

1. Сприяти створенню мереж та налагод­женню партнерства задля розвитку та роз­повсюдження інновацій на регіональному або секторальному рівні, а також залучення до цього процесу університетів, дослідницьких установ, підприємств та органів влади;

2. Збільшити використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) шля­хом збільшення доступу до них та роз­ширення відповідної сфери навчання на всіх рівнях;

3. Забезпечити створення належних стиму­лів - як фіскальних, так і в галузі захи­сту інтелектуальної власності - з метою підвищення рівня приватних інвестицій у сферу наукових досліджень та іннова­ції. Рівень інвестицій у сферу наукових досліджень планується підвищити до 3% середнього ВВП по Євросоюзу, з яких дві третини повинні надходити від при­ватного сектору.

Здатність сучасних підприємств до зрос­тання та створення робочих місць залежить від їх спроможності до інновації. Головним джерелом інновації слід розглядати ІКТ. Во­ни також відіграють роль ключового засобу для збору, збереження та поширення знань. Вдосконалення навичок ІКТ та їх викорис­тання на всіх рівнях навчання та серед різ­них верств населення є передумовою для ус­пішного поширення інновації.

Однак, сам по собі доступ до новітніх тех­нологій та процесів не є запорукою успішно­го впровадження інновації. Необхідною умо­вою є адекватне сприйняття інновації праців­никами, що передбачає сучасну організацію робочого процесу та управління людськими ресурсами.

Партнерство й мережі, що створюються з метою впровадження інновації і об'єднують компанії, навчальні та дослідницькі устано­ви, повинні отримати максимальну підтримку та розглядатися як головний інструмент по­ширення інновації. Частиною таких ініціатив має бути сприяння інтенсивнішому обміну персоналом між підприємствами та дослід­ницькими установами. Важливу роль у цьому процесі можуть відігравати регіональні агент­ства сприяння розвитку.

Забезпечення гнучкості та безпеки на рин­ку праці. Більша адаптованість економіки до змін вимагає забезпечення більшої гнучкості на ринку праці, зокрема, й шляхом сучасної організації виробничого процесу та більшого вибору механізмів здійснення трудової діяль­ності, що передбачає урізноманітнення меха­нізмів юридичного оформлення трудових від­носин. Реалізація цих завдань пов'язана з не­обхідністю переглянути існуючі законодавчі вимоги щодо оформлення трудових контрак­тів з метою підвищення їх гнучкості. Нові умови трудових відносин потребують забезпе­чення належного рівня безпеки працівників за будь-якої форми контракту та попередження виникнення тіньового ринку робочої сили.

Крім того, необхідно усунути бар'єри для створення та розвитку агентств, що надають послуги з тимчасового працевлаштування, як ефективного та перспективного посередника на ринку праці. Вони пропонують кращі ва­кансії та керуються високими стандартами в галузі підбору працівників. Особливо ефек­тивними є такі агентства в галузі влаштуван­ня осіб, що шукають роботу вперше або піс­ля тривалої перерви.

Гарні перспективи для ринку праці від­криваються завдяки використанню ІКТ, що сприяють гнучкому розподілу робочого часу та дозволяють модернізувати організацію ро­бочого процесу. В цьому контексті необхід­ним видається усунення бар'єрів та збільшен­ня зацікавленості роботодавців і працівників у частковій зайнятості.

Сучасні системи соціального захисту та­кож мають бути адаптовані до нових умов з метою підтримки мобільності на ринку праці та нормального забезпечення зміни одного статусу на інший (робота, навчання, звіль­нення або відкриття власної справи), що мо­же бути належним чином компенсована.

Аналізуючи інструменти політики зайнято­сті за цим напрямком, варто відзначити, що чимало завдань, які стоять перед ЄС вже да­но сформульовані та взяті до виконання в ук­раїнській політиці зайнятості. Такий збіг по­в'язаний в першу чергу із реалізацією проек­тів технічної допомоги у сфері зайнятості та підтримки підприємництва з боку CUJA(USAID) та GC(TACIS). Тим не менше, можна стверджувати, що в Україні не врахо­вуються пріоритети, передбачені для ЄС і в той же час актуальні для нашої держави.

Наприклад, в питаннях усунення адмініс­тративних та регуляторних бар'єрів, не див­лячись на значне сприяння з боку проектів US AID, виконавча влада та місцеве самовря­дування не демонструють послідовності. Ще у 2001 році було розроблено пакети регуля­торних актів, які сприяють вирішенню про­блеми зарегульованості підприємницької ді­яльності. За виключенням окремих міст, ці пакети не були запроваджені саме через па­сивність місцевої влади, яка в свою чергу не може втрачати можливості наповнення бюд­жетів за рахунок дрібних підприємців. В цьо­му контексті варто забезпечити тіснішу спів­працю Державної служби зайнятості на та Державного комітету з питань підприємниц­тва та регуляторної політики.

Висновки:

Розширення ЄС, яке відбулося 1 травня 2004 року, — це якісно новий крок переходу ЄС від економічно-торговельного блоку до загальноєвропейського міждержавного політико-економічного утворення. При розгляді питань про вступ до ЄС пере­вага віддається країнам Східної Євро­пи.

Перспектива бути прийнятим в ЄС стала для країн Східної і Центральної Європи істотним стимулом для досягнення фінансової рівноваги. Подібні процеси відбувалися в Західній Європі під час введення в оборот євро. дивовижна очевидна політична реакція проти урядів, які привели свої країни в ЄС. Вражаючою є схожість з тим, що відбулося в Західній Європі під час введення в оборот євро. Уряд Романо Проді, якому, не дивлячись ні на що, вдалося добитися включення Італії у валютний союз Європи, ліг три місяці опісля після цієї події. Чехія, Польща і Угорщина теж перенесли урядові кризи незабаром після того, як вступили в ЄС. Держави, що тільки що вступили, відчули, що їх попросили внести зміни у фінансову політику для того, щоб прийняти в ЄС. Навіть якщо ці зміни були зроблені на користь самих країн в довгостроковій перспективі, в найближчому майбутньому вони виявилися політично дорогими. Виборці в Центральній і Східній Європі в даний час відчувають, що вони зробили погану операцію з урядами, які привели їх в ЄС: затягування ременя потугіше, обмеження на ринку праці і горезвісний шквал правил ЄС. Результатом стала реакція проти цих урядів і відсутність суспільного інтересу в справах ЄС.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат