На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

Реферати > Цінні папери > Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

Вступ

Передумовою розвитку ринкових відносин є розвиток підприємництва, а вирішальною умовою розвитку і стабільної (стій­кої) життєздатності будь-якого підприємства є доцільність вкла­дення капіталу у той чи інший проект.

Усю різноманітність процесів, що відбуваються в еко­номічній системі тієї чи іншої країни, можна представити як су­купність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів.

Вкладенню капіталу передує підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту. В інвестицій­ному процесі цьому етапу відводиться значне місце, адже чим більше вірогідної та грамотно оформленої інформації про підприємство (проект) одержить інвестор, тим менше на нього че­кає ризику на етапі реалізації проекту. Крім того, до початку ін­вестування потрібен досить тривалий період переговорів, експер­тиз, узгоджень, перевірок та переперевірок, предметом яких є ТЕО і які здійснюються майже всіма суб'єктами ін­вестиційної діяльності.

Оскільки, як ми визначили, головними формами інвестуван­ня є фінансові і реальні інвестиційні проекти, то насамперед ос­танні потребують розробки ТЕО. Це, у першу чергу:

—інвестування виробничих фондів з тривалими строками амортизації;

—вкладення у товарно-матеріальні запаси та інші оборотні активи з метою розширення виробництва;

—сумарні вкладення у виробничі фонди, включаючи придбання або оренду земельної ділянки.

Ці проекти можуть впроваджуватися як на нових, так і на діючих підприємствах — відповідно до методики розробки ТЕО має свої особливості. Разом з тим, реальні інвестиційні проекти за умов спаду виробництва, значного зношення основних фондів та знецінення амортизаційних відрахувань (за умови зростання банківської процентної ставки) стають малопривабливими для інвесторів і вони віддають перевагу фінансовим інвестиційним проектам, тобто вкладенням у ліквідні активи, які також вима­гають економічного обґрунтування.

Важливим етапом інвестиційного процесу є проведення аналізу потенційних проектів, який хоча й не залежить від інвестиційної політики держави, але має великий вплив на прийняття майбутніх рішень.

В умовах досконалої конкуренції критерієм ефективності інвести­ційного проекту є рівень прибутку, що отриманий на вкладений капітал. При цьому прибутковістю буде не тільки приріст капіталу, а такий темп його зростання, який повністю компенсує загальну зміну купівельної спроможності грошей протягом досліджуваного періоду, забезпечує міні­мальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, який пов'яза­ний зі здійсненням проекту.

1. Зміст та форми інвестиційного проекту

Усю різноманітність процесів, що відбуваються в еко­номічній системі тієї чи іншої країни, можна представити як су­купність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів.

Проект, з однієї сторони, можна розглядати як деякий захід із заздалегідь визначеною метою, досягнення якої означає завершення проекту, а з іншої — це одноразова сукупність задач і Дій, яка має характерні ознаки:

- чіткі цілі, які повинні бути досягненні з одночасним виконан­ням ряду технічних, економічних та інших вимог;

- внутрішні та зовнішні взаємозв'язки операцій, задач і ресурсів, які потребують чіткої координації у процесі виконання проекту;

- визначені строки початку й закінчення проекту;

- обмежені ресурси;

- певна ступінь унікальності цілей проекту, умов здійснення;

- неминучість різних конфліктів.

На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий Проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов’язаний з реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладен­ня капіталу до здачі його в експлуатацію та одержання прибут­ку), називають інвестиційним.

Тобто, під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт.

Найчастіше на практиці інвестиційний проект — це об'єкт реального інвестування, який може бути представленим у вигляді:

1. Інвестицій у підвищення ефективності виробництва. Їх метою є, перш за все, створення умов для зниження витрат фірми за рахунок більш досконалого обладнання, навчання персоналу або переміщення виробничих потужностей в регіони з більш вигідними умовами виробництва.

2. Інвестицій у розширення виробництва. Завданням тако­го виду інвестування є розширення можливостей випуску товарів для ринків, що раніше сформувалися, в рамках уже існуючих ви­робництв.

3. Інвестицій у створення нових підприємств. Такі інвестиції забезпечують створення зовсім нових підприємств, які бу­дуть випускати товари, що раніше не виготовлялися фірмою, або дозволять фірмі вжити спробу виходу з товарами, що раніше вже випускалися, на нові для неї ринки.

4. Інвестицій заради задоволення вимог державних органів управління. Цей різновид інвестиції стає необхідним у тому разі, коли фірма опиняється перед необхідністю задовольнити вимоги властей в частині або екологічних стандартів, або безпеки про­дукції, або інших умов діяльності, які не можуть бути забезпечені лише за рахунок удосконалення менеджменту.

Зважаючи на таку класифікацію, інвестиційний проект може існувати у формі:

а) нульового проекту, який передбачає утворення нового виробництва;

б) реконструкції — впровадження передових технологій без зміни профілю підприємства;

в) розширення або реабілітація (перепрофілювання) дію­чого підприємства.

Незалежно від виду та форми, змістом реальних інвес­тиційних проектів є — заходи щодо проектування, будівництва, придбання технології та обладнання, підготовку кадрів тощо, на­правлених на утворення нового або модернізацію діючого ви­робництва товарів (продукції, робіт, послуг) з метою одержання економічної вигоди. Це не лише система організаційно-правовихта розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення яких-небудь дій, але й заходи (діяльність), які передба­чають їх виконання для досягнення конкретних цілей.

Оскільки існують фінансові, реальні та інноваційні інвес­тиції, то і проекти можуть розрізнятися за такими напрямками вкладання коштів. Галузеві та регіональні проекти мають місце лише в тих випадках, коли суб'єктом інвестування є керівний ор­ган галузі (міністерство) або представники місцевих органів влади. Міжнародні проекти здійснюються за міждержавними угодами за участю, як правило, міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Основою класифікації проектів за типом доходів є ціль, раді якої вкладаються інвестиції. Це може бути як одержання ре­ального доходу від інвестиційних заходів, так і соціального ефекту.

Важливим в аналізі інвестиційних проектів є виділення різних відношень взаємозалежності. Наприклад, два проекти на­зивають незалежними, якщо рішення про прийняття одного не впливає на рішення про прийняття іншого. Якщо два або більше проекти, що аналізуються не можуть бути реалізовані одночасно, тобто прийняття рішення по одному з них автоматично означає, що проекти, що залишилися мають бути відхилені, то такі проек­ти називають альтернативними, або взаємовиключними.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат