На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Система обліку і калькулювання за змінними витратами

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Система обліку і калькулювання за змінними витратами

12. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

Система “Директ-костінг”

Собівартість продукції (виробів, робіт, послуг) – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.

Ціліобліку собівартості продукції:

а) своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції;

б) розрахунки фактичної собівартості окремих видів і усієї продукції;

в) контроль за використанням матеріальних трудових і грошових ресурсів.

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень видатків витрати поділяються на змінні і постійні.

Змінні витрати – це ті види витрат, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з його зниженням.

До змінних витрат належать витрати на сировину і матеріали, купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо та енергію, на оплату роботи працівникам, зайнятим у виробництві продукції (робіт, послуг) з відрахуваннями на соціальні заходи, а також інші види витрат. У собівартості одиниці продукції вони залишаються незмінними (при постійних нормах витрат сировини, матеріалів, палива, окремих видів енергії і незмінних цінах) (рис. 1). Ці витрати можуть бути розраховані на кожний вид продукції, виходячи з норм витрат і ціни одиниці ресурсу.

Рис. 1 Залежність виробничих видатків від кількості виробленої продукції

Постійні – це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється.

До постійних належать витрати, пов'язані з обслуговуванням операцій та управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарських потреб виробництва.

Якщо внаслідок вивчення ринків збуту продукції з'являється можливість значного збільшення обсягу виробництва до рівня, який значно перевищує існуючі виробничі потужності, це можна вважати розширенням виробництва і може бути реалізовано тільки за умов збільшення постійних витрат. Крім того, постійні витрати можуть збільшитися (зменшитися) внаслідок якогось управлінського рішення (наприклад, кошти можуть бути використані, щоб збільшити або зменшити охорону тощо). У собівартості одиниці продукції постійні витрати змінюються обернено пропорційно зміні обсягу виробництва (рис. 1). Загальна сума постійних витрат розраховується в цілому по підприємству і його структурних підрозділах, потім залежно від технологічних умов виробництва по кожній статті витрат у калькуляції собівартості визначається їх частка, що припадає на окремі види продукції. Ставка постійних витрат на кожному підприємстві визначається після детального аналізу витрат з урахуванням технічних і організаційних умов його роботи.

Сума змінних і постійних витрат утворює собівартість продукції (робіт, послуг).

Залежність змінних і постійних витрат від обсягу виробництва в розрахунку на випуск і на одиницю продукції подана на рис. 1.

Наведені схеми наочно показують, що постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції знижуються при збільшенні обсягу виробництва. Це свідчить про те, що одним з найбільш ефективних шляхів зниження собівартості виробів є більш повне завантаження виробничих потужностей.

Калькуляція(від лат. сalculatio – рахунок, підрахунок) – це поданий у табличній формі розрахунок витрат на виробництво і збут одиниці продукції (виробів, робіт, послуг) або групи однорідних видів продукції.

Калькулювання змінних витрат (Variable Costing) – метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості продукції лише змінних виробничих витрат.

У системі калькулювання змінних витрат не тільки операційні витрати (на управління, збут та ін.), а й постійні виробничі витрати розглядають як витрати періоду і списують за рахунок прибутку. До собівартості незавершеного виробництва і готової продукції включають лише змінні виробничі витрати.

Система калькулювання змінних витрат дає змогу визначити маржинальний дохід, широко застосовуваний для аналізу прибутковості і прийняття управлінських рішень.

Отже, принципова відмінність системи калькулювання змінних витрат від системи калькулювання повних витрат полягає у підході до постійних виробничих накладних витрат (рис.2).

Рис. Калькулювання повних і змінних витрат

Рис.2 Калькулювання повних і змінних витрат

З наведеної схеми видно, що в системі калькулювання повних витрат до собівартості продукції включають усі виробничі витрати. Відповідно, всі виробничі накладні витрати (і змінні, і постійні) розподіляють між виробами і включають до собівартості незавершеного виробництва та готової продукції.

Приклад

Підприємство виробляє тумбочки для телевізорів.

Нормальна річна потужність компанії становить 80 000 одиниць на рік. Упродовж року було виготовлено 78 000 тумбочок. Основні витрати (прямі матеріали та пряма зарплата) становили 125 грн. на одиницю, змінні виробничі накладні витрати – 15 грн. на одиницю, змінні витрати на збут – 15 грн. на одиницю.

Постійні виробничі накладні витрати становили 2 400 000 грн., а постійні витрати на збут – 1 700 000 грн. Упродовж року 72 000 виробів було реалізовано за ціною 250 грн. кожен.

Початковий запас готової продукції становив 8 000 одиниць (змінні виробничі витрати – 130 грн. на одиницю, а розподілені постійні накладні витрати –25 грн. на одиницю).

Залишки незавершеного виробництва впродовж року не змінилися.

Компанія використовує метод ФАЙФО для оцінки запасів.

Використовуючи наведені дані, складемо звіти про фінансові результати на підставі калькулювання змінних витрат (таблиця1).

Таблиця 1

Звіт про фінансові результати (на основі калькулювання змінних витрат)

Стаття

Сума, грн.

Продаж

18 000 000

Собівартість реалізованої продукції ((8 000 х 130) + (64 000 х 140))

10 000 000

Виробничий маржинальний дохід

8 000 000

Змінні витрати на збут (15 х 72 000)

(1 080 000)

Маржинальний дохід

6 920 000

Постійні витрати (2 400 000 + 1 700 000)

(4 100 000)

Операційний прибуток

2 820 000

Система калькулювання змінних витрат забезпечує інформацію, необхідну для прийняття поточних рішень щодо оптимізації виробничої програми; ціноутворення; придбання чи вироблення комплектуючих виробів; розширення або скорочення виробництва певної продукції та ін.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат