На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна система України

Реферати > Фінанси > Бюджетна система України

Бюджетним кодексом передбачені таємні видатки. Це видатки на утримання органів державної влади, функціональне призначення яких — забезпечення національної безпеки. Вони включаються до Державного бюджету України без деталізації. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються комітетами Верховної Ради України з питань бюджету, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю і корупцією, з питань національної безпеки і оборони. Окремі звіти про проведені таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому засіданні.

У Державному бюджеті обов'язково передбачається резервний фонд бюджету.

Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбаче-них видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів із резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

Кабінет Міністрів України щомісячно звітує перед Верховною Радою України про витрачання коштів резервного фонду бюджету.

Отже, можна сказати, що видатки бюджету являються особливою економічною категорією, яка відображає відносини з приводу витрат держави на здійснення своїх повноважень. Видатки бюджету регламентуються відповідними законодавчими та нормативними актами органів державної влади. Бюджетне фінансування передбачає дотримання певних принципів, спрямованих на забезпечення ефективності використання бюджетних асигнувань.

3.2.1. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ

ДІЯЛЬНІСТЬ

На перехідному етапі економіки України важливою є роль бюджетного фінансування. Бюджетні видатки мають спрямовуватися насамперед на стабілізацію економіки, створення необхідного ринкового середовища, підтримання пріоритетних і базових галузей економіки, розвиток наукомістких технологій, підтримання в належному стані екології.

Основні напрями розвитку економіки визначаються Кабінетом Міністрів України, установами Академії наук України із залученням інших зарубіжних і вітчизняних фахівців та науково-дослідних установ.

На найближчу перспективу пріоритетними галузями народного господарства є енергетика, суднобудування, літакобудування, космічна галузь, металургія, сільське господарство. Саме вони в комплексі з інфраструктурою визначають економічний поступ України, забезпечують значні валютні надходження, зовнішньоекономічний імідж України. Оскільки на зовнішньому ринку діє жорстка конкуренція, на перехідному етапі держава має підтримувати експортні галузі.

Видатки бюджету на економічну діяльність здійснюються через такі форми фінансування:

– капіталовкладення;

– операційні витрати;

– кредити і дотації.

Фінансування капіталовкладень може здійснюватись за двома напрямами:

а) у відомчому розрізі;

б) згідно з інвестиційними проектами.

Фінансування інвестиційних проектів дає змогу концентрувати ресурси на вирішенні конкретного завдання.

Обсяг капіталовкладень, що фінансуються з бюджету, визначається двома чинниками:

• можливостями бюджету;

• наявністю обґрунтованих та ефективних проектів. Включення інвестиційних проектів у бюджетне фінансування має здійснюватись на конкурсній основі у такий спосіб: на підставі певних критеріїв (термін окупності, рентабельність, мінімальність ризиків, економічна ефективність і соціальна значущість проекту) проводиться тендер (конкурс) серед потенційних виконавців того чи іншого проекту.

В основі механізму виділення коштів на капіталовкладення лежать потреби у забезпеченні певних темпів економічного зростання (приріст ВВП).

Бюджетні кредити надаються підприємствам державного сектору на тимчасові потреби в разі фінансових ускладнень. Вони можуть бути безпроцентні або з невисокою процентною ставкою.

3.2.2. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНУ

СФЕРУ

З Державного бюджету фінансуються лише загальнодержавні заходи, програми, установи. Так, у медичній галузі фінансуються загальнодержавні медичні програми, установи Академії медичних наук, медичні центри тощо. Основна частина видатків на медицину здійснюється з місцевих бюджетів — фінансування поліклінік, лікарень, оздоровчих центрів, органів управління охороною здоров'я. Щоб мати більш реальну картину фінансування соціальної сфери, розглянемо видатки із зведеного бюджету (табл. 2).

Таблиця 2. Видатки на фінансування соціальної сфери у зведеному бюджеті України на 2000 і 2001 рр.

Видатки зведеного бюджету

2000 р., млн грн

2001 р.,

млн грн

Темп зростання, %

Питома вага у загальних ви­тратах, %

Усього

42 323,0

52 912,6

125,0

 

3 них:

Соціальна сфера, всього

17 259,6

23 653,7

137,0

44,7

У тому числі:

• Освіта

• Охорона здоров'я

• Соціальний захист та соціальне забезпечення

• Культура і мис­тецтво

• Фізкультура і спорт

• Наука

5 976,0

4 578,7

6 157,8

379,8

167,3

544,4 |

8 230,6 5 598,7

9 146,4

496,6

181,4

769,0

137,7

122,3

148,5

130,8

108,4

141,3

15,5

10,6

17,3

0,9

0,3

1,5

В Україні законодавством передбачено захист таких соціальних груп;

• ветерани праці та громадяни похилого віку;

• військовослужбовці;

• матері з дітьми;

• громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

• учасники бойових дій та ветерани Великої Вітчизняної війни;

• сім'ї з незначними доходами;

• молоді сім'ї;

• інші категорії.

Усього в 2001 р. налічувалось понад 30 категорій громадян, які мали пільги.

Розглянемо окремі з них.

Допомога молодим сім'ям при отриманні житла

Здійснюється на основі постанови Кабінету Міністрів України № 1352 від 3 грудня 1997 р. "Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики".

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат