На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

Реферати > Банківська справа > Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

План

1.Вступ

2. Основні поняття і терміни.

3.Порядок та вимоги до реєстрації

4.Література

Вступ

Порядок реєстрації в Україні комерційних банків регулюється Законом України "Про банки та банківську діяльність" № 872-XII від 20 березня 1991 року (далі Закон) та Положенням Національного банку України № 77 від 27 березня 1996 року "Про затвердження положень "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" та "Про порядок ліцензування банків в Україні" (далі Положення).\

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону, комерційні банки різних видів і форм власності створюються на акціонерних або пайових засадах. Згідно з преамбулою Положення, комерційні банки різних видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Отже, доцільно зазначити, що у осіб, які мають намір створити комерційний банк за участю іноземного капіталу, може виникнути доволі просте питання - у якій, власне, організаційно-правовій формі може бути створено комерційний банк, особливо банк за участю іноземного капіталу? На поставлене запитання слід відповідати наступним чином - у ч. 1 ст. 22 Закону насамперед йде мова про пайові засади, під чим слід розуміти саме товариство з обмеженою відповідальністю, так як така юридична каегорія як пай має тотожний сенс з категорією доля, а тому, звертаючи увагу на визначення товариства з обмеженою відповідальністю, яке наведене у ч. 1 ст. 50 Глави 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" № 769/97-ВР від 23 грудня 1997 року, де зазначено, що товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство , що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, можна дійти висновку, що у Законі, застосовуючи таке поняття як пайові засади, законодавець саме мав на увазі товариство з обмеженою відповідальністю, що й знайшло своє безпосереднє підтвердження у преамбулі Положення.

Основні поняття і терміни.

Комерційний банк - це фінансово-кредитна установа, яка акумулює тимчасово вільні кошти підприємств, населення та бюджетних установ і здійснює кредитні, розрахунково-касові та інші операції.

Філія банку - це банківська установа, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО, здійснює банківські операції на основі довіреності головного банку і дозволу, виданого регіональним управлінням НБУ за місцем знаходження філії.

Представництво банку - це установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується, не має права здійснювати банківські операції. Відкриває поточний рахунок у НБУ.

Територіальне відокремлене безбалансове відділення банку - це підрозділ, який здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.

Пасивні операції банку - операції, за допомогою яких банк формує свої ресурси для здійснення активних операцій.

Активні операції банку - операції, з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку.

Ліцензування - це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій.

Доходи банку - загальна сума коштів, отриманих банком від здійснення активних операцій. До них відносяться: отримані відсотки, доходи і комісія від надання послуг, доходи від операцій з цінними паперами, валютою, золотом та інші доходи.

Витрати банку - загальна сума витрат з залучення коштів клієнтів, оплата послуг, амортизаційні відрахування за основними фондами, витрати на утримання апарату управління банку та інші витрати.

Чистий операційний прибуток - це різниця між операційними доходами та операційними витратами.

Прибуток до сплати податку - це різниця між чистим операційним прибутком і відрахуваннями за сумнівними активами, зкорегована на доходи або витрати від непередбачених обставин.

Чистий прибуток після оподаткування - це різниця між прибутком до сплати податку та податком на прибуток.

Прибуток, що підлягає розподілу, - це чистий прибуток після оподаткування за звітний рік, збільшений на розмір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшений на розмір відрахувань до резервного фонду та загального резерву.

Нерозподілений прибуток - це різниця між прибутком, що підлягає розподілу, та сумою виплачених дивідендів власникам банку. Він використовується на капіталізацію банку, тобто на розширення банківського бізнесу.

Порядок та вимоги до реєстрації

Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з часу його реєстрації НБУ в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ. Засновниками комерційного банку можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком профспілкових і політичних організацій, спілок і партій, громадських фондів, рад усіх рівнів, їх виконавчих органів, офшорних компаній і банків.

Мінімальний розмір статутного фонду складає:

· для банків з національним капіталом - не менше 1 млн євро;

· для банків з іноземним капіталом, якщо частка іноземного капіталу становить менше 50%, - не менше 5 млн євро; якщо частка іноземного капіталу 50% і більше, - не менше 10 млн євро;

· якщо у формуванні статутного капіталу банку беруть участь підприємства з іноземними інвестиціями (спільні підприємства, частка іноземного капіталу в яких перевищує 50%) і частка таких підприємств у статутному капіталі банку становить 10% і більше, мінімальний розмір статутного фонду має бути не менше 3 млн євро.

Частка будь-якого із засновників банку не повинна перевищувати 35% статутного фонду банку.

Внески засновників, акціонерів до статутного капіталу комерційного банку здійснюються у грошовій формі в національній валюті України та вільно конвертованій іноземній валюті (для нерезидентів).

Для створення комерційного банку створюється ініціативна група із засновників або інших осіб. Ця група бере на себе вирішення всіх питань, пов'язаних зі створенням банку.

Для формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку в регіональному управлінні НБУ за місцем створення комерційного банку засновникам відкривається тимчасовий рахунок. На цей рахунок кожен із засновників вносить визначену установчими документами частку статутного фонду. Підставою для відкриття такого рахунку є заява на відкриття рахунку та установчий договір.

До моменту реєстрації комерційного банку статутний фонд повинен бути сплачений: для банків відкритого типу - в розмірі 30%, закритого типу - 50%. Після реєстрації банку зібрані кошти перераховуються з тимчасового рахунку комерційного банку на кореспондентський рахунок.

У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового рахунку повертаються засновникам банку у тижневий строк за їх заявою.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат