На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях і складах створюється каса.

Каса – це спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання грошей та цінних паперів.

Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за прийняття та зберігання грошей і цінних паперів і за збитки, скоєні організації, підприємству як в результаті навмисних дій, так і недбалого відношення до своїх обов’язків.

Гроші, які зберігаються в касі відносяться до ненормованих оборотних засобів. Підприємства і організації можуть мати в своїй касі гроші готівкою в межах встановленого ліміту. Банк визначає ліміт залишку готівки в касі в розмірі, необхідному для виплати невідкладних витрат. Готівку можна витрачати лише на ті потреби, на які вони видані банком.

Касові операції здійснюються на підставі “Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України”, затвердженою постановою НБУ №21 від 2.02.1995 р.

Приймати і видавати гроші готівкою з каси підприємства можуть і по інших оформлених документах (платіжних відомостях, заявою на видачу грошей, рахунках за надані послуги). В цих випадках на таких документах ставиться спеціальний штамп “Прийнято” або “Оплачено”.

Зразу після видачі або одержання грошей касир записує в касову книгу ордера. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою, а кількість її листиків завіряється підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга являється регістром аналітичного обліку до рахунку 50 “Каса”.

Номер касового ордера

Від кого одержано або кому видано

Сума (грн.)

надходження

видатки

Касир _________________________________

Документів у кількості___________________

Прибуткових ____________________ Видаткових _________________

Передав касир ___________________ Одержав ____________________

В організації може бути стільки касових книг, скільки видів валюти. Записи в ній ведуться касиром в двох примірниках через копірку ручкою або хімічних олівцем. Перший примірник залишається в касовій книзі, а другий служить звітом касира. Два екземпляри листків нумеруються однаковими номерами.

Щоденно вкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає в бухгалтерію звір разом з прикладними до нього документами під розписку на першому екземплярі касової книги.

Отримані бухгалтерією касові звіти і документи опрацьовуються. Кожний запис звіряється з первинним документом, після чого проставляється в звіті шифр кореспондуючого з рахунком 50 “Каса” синтетичного рахунку і субрахунок. Залишок грошей на початок дня по звіту касира бухгалтер співставляє з залишком в попередньому звіті, і перевіряє правильність виведених оборотів і залишку.

На основі спрацьованого звіту касира у бухгалтерії ведеться облік касових операцій в журналі-ордері №1 по кредиту рахунку 50 “Каса” і в відомості №1 по дебету рахунку 50.

2. Призначення розрахункових рахунків

Для зберігання тимчасово вільних грошей та здійснення розрахункових операцій кожному підприємству відкривають у відділеннях банку по місцю їх знаходження розрахунковий рахунок.

Через них і здійснюються розрахунки шляхом відповідних записів з розрахункового рахунку одного підприємства або зарахування на розрахунковий рахунок іншого. Підприємство, якому відкрили розрахунковий рахунок являється його власником. Воно розпоряджається, в межах пред’явлених йому усіма засобами, що зберігаються на цьому рахунку. Розрахунковий рахунок відкривається в момент введення в дію підприємства.

Операції, що проводяться на розрахунковому рахунку в банку обліковуються на рахунку №51 “Розрахунковий рахунок”. Основою ля записів операції на цьому рахунку є виписки з розрахункового рахунка. Періодично банк видає власникам розрахункових рахунків виписки з рахунку з копіями розрахункових документів. Виписка обов’язково подається на перше число кожного місяця. У ній по кожній операції вказують дату, номер документа, код операції, сума оборотів по дебету і по кредиту.

При цьому сума, яка зарахована на розрахунковому рахунку у виписці відображається в оборотах по кредиту, а сума, описана з розрахункового рахунку – в оборотах по дебету. Після кожної операції виводяться новий залишок грошових засобів. До виписки додаються документи, на основі яких проведено списання або зарахування грошей. По операціям проведеним по дорученню власника рахунку і по грошовим чекам банк до виписки документи не дає (вони складаються самим підприємством). Виписка з розрахункового рахунку перевіряється з точки зору відповідності її даним підприємства документам, при цьому встановлюються чи всі записи відносяться до підприємства – власника.

У виписці проставляються номер кореспондуючого рахунку. Виписки є основою для записів до регістрів (журналу-ордеру 2) операцій на розрахунковому рахунку. Записи банку підприємства повинні бути ідентичними.

Регістрами для обліку грошових засобів по розрахунковому рахунку є журнал-ордер 2. У журналі-ордері 2 відображають операції по кредиту, а у відомості дві операції по дебету 51 рахунку. Складається журнал-ордер по даним випискам банку.

3. Облік цінних паперів, розрахунки векселями, нарахування дивідендів

Розрізняють такі види цінних паперів: акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, казначейські зобов’язання, приватизаційні папери.

Акція – це цінний папір без визначення обігу, який засвідчує внесення визначеного паю до статутного фонду акціонерного товариства. Вона дає право на участь в управлінні акціонерним товариством і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства.

Облігації – це цінні папери, що засвідчують внесення їх власникам грошових коштів і підтверджують зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість у передбаченні в них термін зі сплатою фіксованого процента. Сплата процентів по облігаціях здійснюється щорічно.

Ощадні сертифікати – це письмові свідоцтва кредитної установи про депонування грошових коштів, що засвідчує право власника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту і процентів по ньому.

Видають ощадні сертифікати як іменні, так і не пред’явника.

Казначейські зобов’язання – це різновид цінних паперів на пред’явлення, які розміщуються на добровільних засадах, посвідчують внесення їх держателями грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу протягом всього терміну володіння цими паперами.

Приватизаційні папери – це вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств.

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя.

Векселі бувають двох видів:

звичайний (простий)

переказний.

Простий вексель – це свідоцтво, що містить у собі письмове зобов’язання боржника сплатити визначену суму грошей своєму кредитору.

Переказний вексель – це документ, що містить письмову вказівку векселедержателя особі, на яку встановлений вексель.

Нарахування дивідендів.

Прибуток розподіляється після нарахування зобов’язань перед бюджетом, тобто частину коштів у розмірі визначеному від бази і діючої ставки резервується для сплати податку на прибуток.

Прибуток розподіляється за різними цільовими фондами відповідно з правилами записами установчими документами підприємства, враховуючи початкові потреби.

Якщо з статутом як установчим договором не передбачено відсоткового розподілу прибутку по фондах, його розподіляють відповідно з рішенням керуючих органів підприємства або наказом керівника.

Прибуток можна використовувати не розподіляючи по фондах, ніхто за це не буде покараний. Дивіденди не можуть бути виплачені раніше їх нарахування, а нарахування можливе з-за умови наявності коштів відповідного фонду, або просто нерозподіленого прибутку.

4. Види банківського кредитування

Залежно від суб’єктів кредитних відносин кредит поділяється на ряд видів:

національний

міжнародний

банківський

комерційний

споживчий

лізинговий

державний

консорціум

бланковий

іпотечний

ломбардний

та інші.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат