На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансові ресурси бюджетних установ

Реферати > Фінанси > Фінансові ресурси бюджетних установ

ЗМІСТ

1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

2

1.1.Поняття бюджетної установи

2

1.2. Фінансові ресурси бюджетних установ

4

2.ЗАДАЧА

14

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

17

1.ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

1.1.Поняття бюджетної установи

Основним нормативним документом, який регулює діяльність бюджетних установ являється Бюджетний Кодекс України. Він визначає засади бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Відповідно до п. 6 ст. 2 Бюджетного Кодексу бюджетна установа - це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Отже виходячи з вищевизначеного до бюджетних установ відносяться:

· Верховна Рада;

· Адміністрація Президента;

· міністерства і відомства;

· місцеві державні адміністрації;

· органи місцевого самоврядування (районні, районні у містах, міські, селищні, сільські ради);

· державні підприємства, установи і організації, що фінансуються виключно з бюджетів усіх рівнів.

Для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду бюджетні установи використовують план формування та використання фінансових ресурсів, який називається бюджетом (п. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу).

Бюджетні установи можуть фінансуватися із державного бюджету та із місцевих бюджетів, тому що вони являються учасниками бюджетного процесу і наділені відповідними правами і обов'язками або бюджетними повноваженнями.

Фінанси бюджетних установ мають деякі особливості:

1. Опосередкування процесу надання послуг.

2.Опосередкування процесу надання фондів виробничого призначення, їхнього розширення і використання.

3.Особистий характер. В специфіці послуг вони не можуть накопи­ чуватися і мають і відчужуватися у міру їхнього створення.

4.Необхідність використання специфічних елементів фінансового механізму, спрямованих на стимулювання праці.

У бюджетній сфері діє величезна кількість установ і органі­зацій, що здійснюють некомерційну діяльність, тобто таку, яка не має на меті отримання прибутку, до яких й відносяться бюджетні установи. Некомерційна діяльність не виключає можливості отримання установою певних доходів; проте останні використовуються на розвиток самої установи. Існування некомерційних організацій життєво необхідне для суспільства, оскільки сюди відносяться: велика частина установ охорони здоров'я і освіти, культури і мистецтва, фундаментальна наука, охорона природи і т.п. Функціонування цих установ і організацій у принципі не може бути орієнтовано на комерційні критерії. Переважна частина цих установ і організацій має соціально-культурне призначення. Специфіка їхнього функціонування полягає у тому, що, по-перше, завдяки їм здійс­нюються найважливіші конституційні права громадян (на освіту, медич­не обслуговування, соціальне забезпечення і т.п.), а, по-друге, при споживанні соціальних послуг використовуються як платні, так і безоплатні засади їхнього надання. В результаті при фінансуванні установ соціаль­но-культурного призначення використовуються різні джерела - і бюдже­тні кошти, і кошти населення (у різній формі), і грошові відрахування різних комерційних структур.

До організацій і установ соціально-культурного призначення, які є неприбутковими, відносяться такі види діяльності, як державне управ­ління, охорона громадського порядку, оборона. їхнє фінансування здій­снюється повністю з рахунку бюджетних коштів і передбачається у від­повідних планово-фінансових документах - кошторисах витрат.

Бюджетні установи надають різ­номанітні послуги: соціального характеру, управлінські, з охорони громад­ського порядку, оборони країни тощо. До недавніх пір майже усі витрати цих установ фінансувалися з бюджету, а послуги споживачам надавалися в основному безкоштовно. Проте останніми роками у зв'язку з необхідністю підвищення рівня соціально-культурного обслуговування громадян почалося розширення сфери пла­тних послуг, бюджетні установи перейшли на нові умови господарю­вання, що значно розширило склад джерел їхніх фінансових ресурсів.

1.2. Фінансові ресурси бюджетних установ

Фінансові ресурси бюджетних установ і організацій - це грошові кошти, виділені з бюджетів різних рівнів, а також мобілізовані уста­новами з різних джерел на здійснення і розширення своєї діяльності. Джерела формування фінансових ресурсів залежать від двох чинників: виду послуг, що надаються, і характеру (платного, безоплатного) їхньо­го надання. Одні з послуг можуть надаватися споживачам тільки на без­оплатних засадах, другі - тільки на платних, а треті - на поєднанні тих і інших.

Так, у сферах державного управління і оборони країни, де йдеться про надання послуг суспільству в цілому, кожен громадянин і будь-яка юридична особа одержує їх безоплатно, а єдиним джерелом їхнього фінансування виступають бюджетні кошти. При цьому держава має встановити такі норми бюджетного фінансування відповідних витрат, які до­зволяли б державним службовцям і військовослужбовцям мати достатньо високу оплату, що забезпечує гідний рівень їхнього життя і норма­льні умови для виконання професійного і військового обов'язку. Інакше не уникнути корупції, підкупів працівників державного апарату, пору­шень військової дисципліни та інших негативних у соціальному плані наслідків.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат