На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Соціально трудові відносини

Реферати > Економіка підприємства > Соціально трудові відносини

[3 стр. 134-135]

7.Резерви росту продуктивності праці.

Резерви росту продуктивності праці - це невикористанні можливості економії витрат праці (зниження трудомісткості та підвищення виробітку).

Резерви використовуються та знову виникають під впливом науково-технічного прогресу. Кількісно резерви можливо визначити як різницю між досягнутим та максимально можливим рівнем продуктивності праці за певний термін часу.

Кожний вид резервів можна розглядати відносно певного фактора, а всю сукупність резервів доцільно класифікувати у відповідності із класифікацією факторів, що наведена вище. Це дає можливість при проведенні аналізу з'ясовувати основні причини витрат та невиробничих витрати праці за кожним фактором та визначити шляхи їх усунення.

Другий признак класифікації резервів-джерело їх виникнення. За цією ознакою відрізняють резерви загальнодержавні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, внутрівиробничі.

Загальнодержавні резерви і їх використання здійснюють вплив на зріст продуктивності праці у всій економіці. Це резерви, що пов'язані із створенням ефективного державного механізму управління економічними процесами, створенням у країні стабільної економічної, політичної, соціальної, моральної ситуації, раціональним використовуванням зайнятості населення тощо.

Регіональні резерви - це можливості кращого використання продуктивних сил, що характерні для даного регіону.

Міжгалузеві резерви пов'язані з можливістю покращення зв'язків, укріплення договірної дисципліни між підприємствами різних галузей. Наприклад, покращення співробітництва підприємств різних транспортних галузей у транспортних вузлах.

Внутрівиробничі резерви визначаються недоліками у використанні на підприємстві сировини, матеріалів, устаткування, робочого часу.

Окрім витрат робочого часу (внутрізмінних та цілодобових) існують скриті витрати, пов'язані з виконанням робіт, що не передбачені технологією.

З метою використання резервів на підприємствах розроблюють плани організаційно-технічних заходів, у яких указують види резервів росту продуктивності праці, заходи з їх реалізації, витрати, що на це потрібні, термін проведення відповідних робіт, відповідальних виконавців.

Висновки

Таким чином, можна зробити висновки:

1. Продуктивністьпраці – це показник економічної ефективності трудової діяльності працівників. Вона визначається співвідношенням кількості виробленої продукції чи послуг та витрат праці, тобто виробітком на одиницю витрат праці. Алі ефективність праці не вичерпується тільки її економічною складовою.

2. Значення продуктивності праці визначається тім, що її зріст є неодмінною умовою розвитку виробництва, який складає економічну основу розвитку суспільства незалежно від системи господарювання, що існує.

3. У системі показників продуктивності, що використовуються у розвинутих країнах , показник продуктивності праці розглядається як один з окремих показників глобальної продуктивності різних факторів. При розрахунках продуктивності праці у цілому по країні до уваги береться не тільки населення, що зайняте у виробництві, а і безробітні, тобто розрахунок ведеться за чисельністю економічно активного населення.

4. Джерелом росту продуктивності, який не має меж, є науково-технічний прогрес, технічне, технологічне та організаційне вдосконалення виробництва, появлення нових матеріалів, видів енергії тощо.

5. Фактори - це сили, причини, зовнішні обставини, що впливають на який-небудь процес або явище. В залежності від ступеня та характеру впливу на рівень продуктивності праці фактори можна об'єднати в чотири групи: матеріально-технічні, організаційно-економічні, соціально-економічні та соціально-психологічні.

6. Сучасна філософія управління стверджує, що в основі впливу на людей лежить не примус, а мотиваційні регулятори, побудовані з урахуванням психологічних особливостей людини.

Кожен працівник підприємства - особистість, він не просто робітник, він живе - працюючи, а працюючи - реалізує себе як особистість.

Теорії мотивації засновані на ідеї задоволення внутрішніх спонукань, що називаються потребами. Потреби, як відомо, можна задовольнити винагородами (те, що людина вважає для себе цінним).

7. Резерви росту продуктивності праці - це невикористанні можливості економії витрат праці (зниження трудомісткості та підвищення виробітку).

Резерви використовуються та знову виникають під впливом науково-технічного прогресу. Кількісно резерви можливо визначити як різницю між досягнутим та максимально можливим рівнем продуктивності праці за певний термін часу.

Використаналітература.

1. Економіка підприємства: навчальний посібник./А.В.Шегда, Т.М.Литвиненко, М.П. Нахаба та ін ; За ред А.В.Шегди. – 2-ге вид., стер. – К.:Знання-Прес, 2002.-335с.

2. В.М Лукашевич економіка праці та соціально трудові відносини6 Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ - 2000»;2004р. - 248с.

3. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П., Корецький М.Х., Михайлова Г.О. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навчальний посібник/ Під ред. Є.П. Михайлова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с.

4.Есинова Н. И. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Учеб. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 464 с.: іл.,табл. - Библиогр.: 40 назв.

5. Економіка підприємства. Курс лекцій для студентів ЗГИА спеціальності 6.050200 направления 0502 «Менеджмент» Часть 1 / сост.: Г.М.Остапова. – Запорожье: ЗГИА, 2007-312с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат