На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління конфліктами в організації

Реферати > Менеджмент > Управління конфліктами в організації

Зміст

Вступ стр. 3

1. Природа виникнення конфліктів на в організації. стр.4

Конфлікти в організації та їх класифікація. стр.4

Об’єктивні та суб’єктивні складові конфлікту. стр.8

Учасники конфлікту. стр.11

Роль керівника в процесі управлінні конфліктами. стр.12

2. Аналіз причин та рушійних сил виникнення конфліктів. стр.15

Причини виникнення конфліктів. стр.15

Рушійні сили, фактори розвитку конфліктів та межі їх поширення. стр.17

Поведінка, що спонукає до виникнення конфліктів стр.20

3. Шляхи вдосконалення між особових стосунків на підприємстві. стр.23

Способи розв’язання конфліктів. стр.23

Особливості діяльності керівника в управлінні

та запобіганні конфліктів. стр.26

Переговори, як метод вирішення конфліктів. стр.28

Рекомендації безконфліктного спілкування, результативного

завершення в процесі переговорів стр.30

Висновок стр.32

Список використаних джерел стр.33

Вступ

Знання про виникнення, механізм розвитку конфліктів важливе в практичній роботі менеджера будь-якого структурного підрозділу Такі знання допомагають правильно та вчасно діагностувати конфлікт. Для з’ясування суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки, сформулювати необхідні й достатні умови його виникнення.

Проведення аналізу між особових стосунків в організації дозволить керівникові вироб­ничого колективу виділити об’єктивні (об’єкт і предмет конфлікту, проблему, інцидент, умови протікання) і суб’єктивні (мотиви, потреби, мета, позиції, інтереси й цінності учасників) складові конфлікту. Подібний аналіз є необхідною процедурою яка дозволяє правильно виявити заходи для врегулювання конфлікту на конкретній стадії його розвитку.

Своєчасна фіксація наявності конфлікту і правильна оцінка ступеня його розвитку дозволяє керівнику організації не просто адекватно відреагувати на конфронтаційну ситуацію в організації, а й відповідно врегулювати розбіжності між суб’єктами конфліктної взаємодії. Правильний підбір методів поводження з конфліктами в організації забезпечує як збереження нормальної соціально-психологічної атмосфери в колективі, так і підвищення продуктивності праці і результативності діяльності організації.

При визначенні причин конфліктів керівник» повинен обов’язково врахувати їх об’єктивно-суб’єктивний характер. Конструктивне перетворення конфліктних ситуацій можливе лише за умови своєчасного виявлення та комплексного врахування чотирьох груп факторів, а саме: об’єктивних, організаційно-управлінських, соціально-психо­логічних, особистісних.

Розв’язання конфлікту в організації це спільна діяльність його учасників, спрямована на припинення протидії і вирішення проблеми, що призвела до зіткнення. Розв’язання конфлікту припускає активність обох сторін з усунення причин конфлікту. Необхідними умовами для розв’язання конфлікту є усвідомлення протиборчими сторонами об'єктивно існуючих між ними розбіжностей; зацікавленість в тому, щоб на взаємоприйнятій основі перебороти протиріччя, пошук і використання доступних сторонам методів, правил і способів розв’язання конфлікту.

Переговори — це менеджмент у дії. Вони складаються з виступів і виступів у відповідь, питань і відповідей, заперечень і доказів. Переговори можуть проходити легко чи напружено, парт­нери можуть домовитися між собою без труднощів чи зіткнув­шись із ними, або ж узагалі не прийти до згоди. Тому для досягнення успіху під час проведення ділових переговорів необхідно розробляти й застосовувати спеціальну техніку, тактику їх проведення.

1.Природа виникнення конфліктів в організації.

1.1 Конфлікти в організації та їх класифікація

Неминучість виникнення суперечностей є виявом закону єдності та боротьби протилежностей, одного з класичних законів розвитку. За цим законом будь-яке явище чи ситуація розглядається як єдність протилежних сторін, що взаємо виключають одна одну, долають опір свого антиподу, проте, водночас, не можуть існувати окремо, обопільно взаємо зумовлюються.

Єдність протилежностей завжди умовна, а їх боротьба абсолютна. (В.А. Стец, І.І. Стец, М.Ю. Костюмчик «Менеджмент персоналу», Тернопіль: Лілея,1996)

Спільна діяльність людей супроводжується зіткненням різних поглядів на події, що відбуваються в організаціях та за її межами. Ці зіткнення можуть бути скороминучими і не мати негативного впливу на стосунки між людьми, а можуть поглиблюватися і ускладнювати співробітництво.

У конфліктах беруть участь як окремі особи, так і групи людей.

Конфлікт – відсутність згоди між двома або більше сторонами (особами або групами); зіткнення протилежних поглядів, позицій, інтересів.

Конфліктам завжди передує конфліктна ситуація.

Конфліктна ситуація – це наявність причин, що створюють передумови конфлікту (однак це ще не означає, що конфлікт обов’язково станеться). ( О.Д. Сердюк «Теорія та практика менеджменту», Київ, 2004).

Конфліктна ситуація, що вимагає вирішення, передбачає існування кількох обов'язкових елементів:

• учасників конфлікту (дві або більше сторони, що переслідують не­схожі чи прямо протилежні цілі);

• об'єкт конфлікту (конкретне явище, причина, стан справ, навколо якого розгортається суперечка);

• рушійну силу - інцидент (факт зіткнення протилежних сил).

Об'єкт конфлікту та його учасники у своїй сукупності утворю­ють предмет конфлікту, тобто вони розглядаються як необхідні обов'язкові умови виникнення конфліктної ситуації. Інцидент призво­дить до початку конфлікту, відіграє роль каталізатора. Конфліктна си­туація визначається об'єктивними обставинами, а інцидент виникає випадково, коли створені необхідні передумови.

Типову схему конфлікту можна узагальнити так:

Схема 1. Природа конфлікту

Багато вважає, що конфлікти в організації небажані, оскільки спричиняють антагонізм, сварки, протистояння і розрив відносин. Однак сучасний менеджмент стверджує, що конфлікт корисний за умови ефективного управління ним.

Таблиця 1.1

Класифікація конфліктів

Ознака класифікації

Види конфліктів

1. Спосіб розв’язання:

- насильницькі; - ненасильницькі

2. Сфера прояву:

- політичні; - соціальні; - економічні; - організаційні

3.Спрямованість впливу:

- вертикальні; - горизонтальні

4. Ступінь виразності:

- відкриті; - приховані

5. Кількість учасників:

- внутріособистісні; - міжособистісні; - міжгрупові

6. Потреби:

- когнітивні; - конфлікти інтересів

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат