На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правова статистика

Реферати > Правознавство > Правова статистика

2) зведення і згрупування даних статистичного спостереження;

3) аналіз одержаних результатів і формування висновків.

Для здійснення першого етапу дослідження застосовується метод масового статистичного спостереження, який забезпечує загальність, повноту і представництво(репрезентативність) одержання інформації. Тільки метод масового статистичного спостереження дає змогу виявлятися загальним умовам і закономірностям, характерних для всієї сукупності і уникнути впливу випадкових причин,що діють на окремі одиниці сукупності.

На другому етапі статистичного дослідження переходять від характеристики окремих одиниць до їх загальної характеристики, від вивчення індивідуальних значень ознаки до їх узагальнення. З цією метою проводять зведення зібраної в ході масового спостереження статистичної інформації. Суть зведення полягає в систематизації, обробці первинних даних, приведенні їх у певний порядок, підрахунку чисельності одиниць сукупності в цілому і окремих її частинах, а також обсягу ознак, що характеризують їх.

Найважливішим методом другого етапу дослідження є метод статистичних групувань, який дає змогу виділяти якісно однорідні соціально-економічні типи, групи і підгрупи, і тим самим дати узагальнену характеристику всієї сукупності.

На третьому, заключному етапі статистичного дослідження проводиться аналіз статистичної інформації і формулювання висновків.

Завдання статистичної науки тісно пов’язано з практичними потребами державного управління і керівництва розвитком народного господарства і соціальної сфери. Кожний новий етап розвитку суспільства висуває перед статистикою нові конкретні завдання.

Найважливішими завданнями статистики є :

1. збирання, розробка, узагальнення і аналіз статистичних даних, які характеризують стан і розвиток суспільного виробництва і соціальної сфери України;

2. всебічне дослідження на основі науково-обґрунтованої системи статистичних показників корінних перетворень економічних і соціальних процесів, що відбуваються у суспільстві;

3. своєчасне забезпечення вичерпною і достовірною інформацією законодавчі, виконавчі, управлінські та господарські органи, а також широкої громадськості;

4. розробка статистичних даних, які показують хід виконання народногосподарських планів, а також статистичних даних, необхідних для складання планів і розробки прогнозів розвитку нашого суспільства;

5. пропаганда передового досвіду, розробка даних, які характеризують ефективність нових технологій, форм організації праці і виробництва, ринкових відносин, міжнародних економічних зв’язків та ін.;

6. всебічне і глибоке вивчення пропорцій і взаємозв’язків у народному господарстві, факторів і резервів підвищення ефективності праці і життєвого рівня;

7. удосконалення статистичної методології і системи статистичних показників, які характеризують стан і розвиток народного господарства і культури України, збирання і обробки статистичної інформації, економіко-статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються у суспільному житті України;

8. розробка питань створення загальнодержавної автоматизованої системи збирання, нагромадження, обробки і аналізу статистичної інформації на основі новітньої обчислюваної техніки;

9. розробка заходів щодо зближення вітчизняної методології статистичних досліджень з методологією і стандартами міжнародної статистики, яку здійснюють Статистична комісія ООН, Міжнародний статистичний інститут та інші міжнародні організації, впровадження у статистичну практику системи національних розрахунків ООН.

Система статистичних органів України відповідає державному устрою і адміністративно-територіальному поділу країни.

Керівним організаційним і методологічним центром статистики в Україні, який здійснює централізоване керівництво справою обліку і статистики є Державний комітет статистики України (Держкомстат України). Він проводить свою роботу через відповідні статистичні управління. Низовими органами державної статистики, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні статистичних управлінь, є районні і міські управління статистики.

Права, обов’язки і функції органів державної статистики визначені Законом України «Про державну статистику»

Держкомстат України здійснює державне управління всією, що знаходиться в його веденні єдиною системою статистичних органів, справою статистики, обліку і звітності у всіх галузях народного господарства, створенням і функціонуванням статистичної інформаційної системи на основі єдиної наукової методології.

Правова статистика своїми показниками завжди характеризує тенденції і характер законодавчої, правоохоронної та правозастосовної діяльності державних органів.

Статистичні дані – це джерело для оперативного керівництва правоохоронними органами оскільки вони характеризують їх діяльність. Це дає змогу керівництву відповідного міністерства або відомства систематично контролювати діяльність підвідомчих органів, виявляти позитивні та негативні сторони статистичної роботи та приймати відповідні рішення для її вдосконалення.

Наприклад, показники, що характеризують роботу органів внутрішніх справ, дають змогу встановити, які недоліки наявні в їх роботі, які досягнення вони мають у справі розкриття злочинів, якими є тенденції в тому чи іншому регіоні стосовно зниження або зростання криміногенної обстановки ї які заходи необхідні для її поліпшення.

Дані статистики органів суду дають змогу встановити обсяг і якість роботи судів по здійсненню правосуддя: тривалість судочинства, навантаження на кожного окремо суддю, тривалість розгляду справ, якість їх розгляду, характер судової репресії, застосування тих чи інших видів покарань.

Статистичні звіти дають змогу керівним органам встановлювати основні тенденції в діяльності органів суду, прокуратури, міліції та виправно-трудових установ, виявляти типові недоліки в їх діяльності і застосовувати заходи щодо їх ліквідації та недопущення в майбутньому.

Статистичні дані мають велике значення у справі контролю і визначення напрямку діяльності органів правосуддя.

Реально статистичний аналіз діяльності правоохоронних органів проводиться головним чином на базі існуючої статистичної звітності, яка охоплює усі стадії кримінального, цивільного та адміністративного процесу.

Показники правової статистики широко використовуються при узагальненні судової та прокурорської практики.

Виключно великою є роль правової, в першу чергу кримінально-правової статистики при вивченні та попередженні злочинності.

Статистичні дані дають змогу вирішити питання про матеріально-фінансове забезпечення правоохоронних органів.

Правова статистика має велике значення при науково – дослідницької роботі по вивченню злочинності та інших питань кримінології, кримінального, цивільного та адміністративного права і процесу, криміналістики та інших правових наук. Правова статистика, є одним із важливіших джерел, які забезпечують юридичну науку фактичним матеріалом для теоретичного узагальнення.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат