На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Принципи класифікації системи моніторингу

Реферати > Екологія > Принципи класифікації системи моніторингу

План:

1.Принципи класифікації систем моніторингу.

2. Екологічний моніторинг і його завдання.

3. Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану біосфери.

4. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (ГСМНС).

5. Кліматичний моніторинг і його завдання.

Антропогенний вплив на біосферу розподілений не­рівномірно. В одних географічних зонах він майже від­сутній (центральна частина Антарктиди, південна частина Південного океану, заповідники на різних кон­тинентах), в інших — спричинює відчутні зміни пер­винних екосистем, рельєфу, навіть особливостей місце­вості (райони інтенсивного розвитку промисловості, відкритих розробок копалин, інтенсивного ведення сіль­ського господарства, урбанізовані території). У наслі­док антропогенної дії природні середовища таких райо­нів забруднені невластивими для них елементами (хі­мічними речовинами, їх сполуками). Таке становище зумовлює здійснення певних видів моніторингу на різ­них рівнях.

Принципи класифікації систем моніторингу.

Для вивчення природних процесів, що відбуваються в екосистемах і біосфері, використовують методи спосте­режень і досліджень різних галузей знань (геології, гідрогеології, метеорології, хімії, біології, фізики, еколо­гії, ґрунтознавства).

Залежно від мети здійснюють моніторинг компонен­тів біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери), біоло­гічний, екологічний моніторинги, моніторинг чинників впливу, джерел забруднення та інші його види на різ­них територіальних рівнях. З огляду на предмет спосте­режень виокремлюють абіотичний, геофізичний, фізич­ний, хімічний, санітарно-токсичний види моніторингу. Цим далеко не вичерпується класифікація систем моні­торингу, оскільки в наукових дослідженнях і практич­ній діяльності керуються різноманітними підходами і принципами (табл. 1.1).

Таблиця1.1

Класифікація систем моніторингу

Принципи класифікації

Наявні або розроблювані системи (підсистеми) моніторингу

Універсальні системи (територіально-просторово організовані)

Глобальний моніторинг (базовий, регіональний, імпактний рівні), у т.ч. фоновий і палеомоніторинг, державний, міждержавний, міжнародний моніторинги (моніторинг транскордонного переносу забруднюючих речовин)

Реакція основних складових біосфери

Геофізичний, біологічний (у т.ч. генетичний), екологічний, медико-біологічний, кліматичний, біоекологічний, геоекологічний, біосферний моніторинги

Ступінь антропогенного порушення середовища

Моніторинг антропогенних змін в атмосфері, гідросфері, ґрунті, кріосфері, біоті. Моніторинг джерел забруднення, інгредієнтний моніторинг (окремих забруднюючих речовин, радіоактивних випромінювань)

Просторово-часовий підхід

Дистанційний, авіаційний, космічний, історичний моніторинги

Різні види моніторингу можна проводити на певних територіальних рівнях: локальному, регіональному, глобальному (табл. 1.2), які відрізняються площею охоплення, мережею, програмами спостережень, об'єк­тами і предметами дослідження.

Об'єктами спостереження можуть бути:

— окремі місця і зони, розміри яких не перевищу­ють десятки кілометрів (локальний моніторинг);

— локальні джерела підвищеної небезпеки: терито­рії поблизу місць поховання радіоактивних відходів, зо­ни впливу АЕС, хімічні заводи (імпактний моніторинг);

Таблиця 1.2

Рівні моніторингу

Параметр

Локальний

Регіональний

Глобальний

Площа, охоплена системою моніто­рингу, км2

101—102

103—106

До 107-108

Відстань між пунктами відбору проб, км

0,01—10

10—500

До 3000—5000

Періодичність

досліджуваних

процесів

Дні - місяці

Роки

Десятиліття — століття

Частота спостережень

Хвилини— години

Декада — місяць

2—6 разів на рік

Кількість компонентів, що спосте­рігаються

3—30

120—1500

103106

Точність

Частки ГДК

До 30%

Десяті частки, %

Оперативність

видачі

інформації

У реальному

масштабі

часу

Через 1—3 місяці з початку відбору проб

Роки з дня відбору проб

— території площею до тисяч квадратних кілометрів (регіональний моніторинг);

— загальносвітові процеси і явища в біосфері та в екосфері Землі (глобальний моніторинг).

Система моніторингу на глобальному рівні, як пра­вило, вибірково охоплює підсистеми регіонального та локального моніторингів.

За критерієм обрання предмета спостереження най­більшу практичну цінність мають екологічний, фоно­вий, глобальний, кліматичний види моніторингу.

Екологічний моніторинг і його завдання.

Завдання екологічного моніторингу полягає у вияв­ленні в екосистемах змін антропогенного характеру. Для його здійснення придатні методи, що ґрунтуються як на окремих вимірюваннях параметрів забруднення біоти, реакції на дію антропогенних факторів, так і на безперервному визначенні інтегральних показників на великих територіях.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат