На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правові основи підприємницької діяльності

Реферати > Економіка підприємства > Правові основи підприємницької діяльності

Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець. І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності…

Здавалося б, навіщо потрібен закон? Така вже логіка й основа співжиття великої кількості людей, які – пригляньмося уважніше! – в суспільстві, в соціальній групі, в колективі чітко виконують свої ролі. Одні виробляють матеріальні цінності, яких потребують інші люди, інші обслуговують потреби інших людей, а треті творять цінності нематеріальні – мистецтво, культуру, релігію.

Всю гігантську панораму людського співжиття можна порівняти з величезною грою з чіткими й зрозумілими правилами, яких мають дотримуватися всі. Якщо немає правил – то не існує й гри співжиття, немає тоді й цивілізованого, узгодженого, економічно ефективного співіснування різних людей, які вміють взаємодоповнювати один одного, взаємозбагачуватися, цивілізовано співпрацювати, спілкуватися і, при цьому, залишатися самими собою.

Такими правилами співжиття є закон, перед яким за демократичної системи всі люди мають бути рівними. “ Ми вважаємо самоочевидними такі істини, - писав Томас Джеферсон, - що всі люди створені рівними; що вони наділені Творцем невідчужуваними правами; що до таких прав входять життя, свобода і можливість досягати щастя”.

Фактично свої законодавчі основи й особливості у вигляді внутрішніх звичаїв і традицій має не лише кожна держава, а навіть кожна родина… Це ми відразу відчуваємо, побувавши в гостях у людей, з якими нещодавно познайомилися. Кожна людина – це жива Конституція, - вона має свої принципи, цінності й ідеали.

Без закону суспільне життя, напевно таки, нагадувало б хаос. Уявіть собі – кожен робив би те, що йому заманеться в конкретну мить у конкретному місці. Настала б анархія, в якій немає місця для свободи і вільного розвитку особистості. Видатний римський оратор і політичний діяч Ціцерон стверджував, що ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними.

Отож, ви маєте не лише володіти яскраво вираже ними рисами лідера, а й уміти впливати на інших людей та знати загальноправові основи ведення приватного бізнесу . Для цього треба засвоїти осо бливості правового статусу підприємця – його права, обов’язки та відпові дальність.

В нашій країні встановлено такі права, обов’язки і відповідальність для людини, яка займається підприємницькою діяльністю.

Права підприємця

Що таке право? Це система встановлених або санкціонованих дер жавою загальнообов’язкових правил поведінки.

В Україні бізнес-леді, як і кожен підприємець, має право робити такі дії:

створювати для здійснення підприємницької діяльності будь- які види підприємств;

купувати повністю або частково майно та набувати майново го права;

самостійно формувати господарську діяльність, добирати постачальників та споживачів, встановлювати ціни й тарифи, вільно розпоряджатися прибутком;

укладати з громадянами трудові договори про використання їхньої праці (контракти, угоди); самостійно визначати форми, системи й розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;

отримувати будь-який необмежений за розмірами особистий доход;

брати участь у зовнішньоекономічних відносинах, здійсню вати валютні операції;

користуватися державною системою соціального забезпечен ня і соціального страхування.

Обов’язки підприємця

Неможливо володіти правами, якщо ми не матимемо ще й обов’язків. Адже обов’язки одних людей створюють необхідні права для інших.

Що таке обов’язки, які ми виконуємо в суспільстві? Це – правові норми або правила, яких людина повинна обов’язково дотримуватися.

Тож ви як учасники колективної гри, що зветься бізнес, маєте такі головні обов’язки :

укладати трудові договори (контракти, угоди) з громадянами, яких приймають на роботу за наймом;

здійснювати оплату праці осіб, які працюють за наймом на рівні, не нижчому від мінімальних розмірів, встановлених законо давством;

забезпечити їм відповідні умови й охорону праці, а також інші соціальні гарантії;

дотримуватися прав з метою забезпечення законних інте ресів споживачів, підтримуючи надійну якість вироблених товарів (послуг);

отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність підприємця

Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це невидима аура довіри і ділових взаємовідносин, яка дає всім людям можливість співіснувати й співпрацювати.

Що таке відповідальність? Це – правові й етичні відносини бізнес-леді з іншими господарюючи ми суб’єктами – її партнерами, учасниками ринкових відносин, клієнтами, споживачами. В процесі цих відносин вона виконує певні правові норми або правила.

Підприємець в таких відносинах несе такі види відповідальності:

за зобов’язаннями, пов’язаними з її підприємницькою діяльністю, всім своїм майном, за винятком того, на яке відповідно до законодавчих актів не може бути звернене стягнення;

за охорону довкілля; за додержання заходів з техніки безпеки, охорони праці, виробничої гігієни та санітарії;

за заподіяну шкоду і збитки.

Це головний спектр відповідальності, який немовби замикає підприємницьку діяльність у певне правове коло з метою запобігання порушень й заподіяння шкоди іншим.

Свобода – це ціна перемоги, яку ми отримали самі над собою

Карл Маті