На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

Реферати > Маркетинг > Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

Міністерством економіки України у 2005 році були затверджені зміни до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (№ 259) (далі – Правил). Ці Правила регламентують порядок приймання, збері­гання, підготовки до продажу та продаж непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також ви­значають вимоги щодо дотримання прав споживачів сто­совно належної якості та безпеки товарів і рівня торговельного обслуговування.

Дані Правила поширюються на всіх суб'єктів господарю­вання на території України незалежно від форм власності, які пройшли державну реєстрацію в установленому порядку та здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі непро­довольчими товарами.

У випадках, передбачених законодавчими актами, суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері роздріб­ної торгівлі непродовольчими товарами, повинен отримати відповідні дозвільні документи.

Роздрібна торгівля непродовольчими товарами здійс­нюється через спеціалізовані підприємства, підприємства з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів, дрібнороздрібну торговельну мережу.

Суб'єкт господарювання самостійно вирішує питання забезпечення торговельних приміщень (місць) обладнан­ням, реєстраторами розрахункових операцій відповідно до законодавства та нормативних документів.

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються у торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне клеймо та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання, зберігання і продажу роздрібній мережі непро­довольчих товарів відповідно

до вимог законодавства.

Непродовольчі товари, продаж яких може завдати шкоди здоров'ю людей, підлягають державній санітарно-епідеміоло­гічній експертизі в установленому законодавством порядку.

Суб'єкт господарювання повинен реалізовувати не­продовольчі товари, які підлягають обов'язковій сертифіка­ції, за наявності в документах на товари реєстраційних но­мерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом.

Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють обслуговування споживачів, повинні мати спеціальну про­фесійну підготовку: знати асортимент і якісні характерис­тики товарів певної групи, ознаки дефектів виробничого ха­рактеру; правила підготовки товарів до продажу; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення вітрин; спосо­би показу і пакування товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; порядок таврування засобів міри та ваги; правила роботи реєстраторів розрахункових операцій і порядок розрахунку із споживачами; види торговельного обладнання, інвентарю, інструментів і правила користування ними; правила поводження з тарою; правила санітарії і гігіє­ни, а також техніки безпеки та пожежної безпеки тощо.

До подання товарів у торговельний (демонстрацій­ний) зал працівники суб'єкта господарювання проводять підготовку товарів до продажу (розпакування, перевірка цілісності індивідуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявності маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектність ви­робів, перевірка роботи в дії тощо).

У разі пошкодження (потертості) маркувального яр­лика підприємства-виробника суб'єкт господарювання пе­реносить усі маркувальні дані на дублікат товарного ярли­ка, який засвідчує підписом особа, відповідальна за

прий­мання товару. Дублікат товарного ярлика прикріплюється до товару.

Продаж непродовольчих товарів здійснюється мето­дом самообслуговування, з індивідуальним обслуговуван­ням, за зразками або через торговельні автомати.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний усіляко сприя­ти споживачу у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплек­тності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контроль­но-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів. Продавець зобов'язаний перевірити справність виробу, продемонструвати по змозі його роботу та ознайомити спо­живача з правилами користування.

У торговельному (демонстраційному) залі мають бути виставлені наявні в суб'єкта господарювання товари або їх зразки в повному асортименті.

Забороняється продаж товарів, що не мають відповідно­го маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку.

Суб'єкт господарювання позначає роздрібні ціни на ярликах (цінниках) або в покажчиках цін товарів, що надхо­дять до продажу.

Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчиз­няного та іноземного виробництва, працівники суб'єкта господарювання зобов'язані надати споживачам необхід­ну, достовірну та своєчасну інформацію про товари в суп­ровідній документації, що додається до продукції, на ети­кетці, а також маркуванням чи іншим способом (у доступ­ній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів, яка має містити:

♦ назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

♦ найменування нормативних документів, вимогам яких повинні

відповідати вітчизняні товари;

♦ дані про основні властивості товару;

♦ відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застережен­ня щодо застосування окремих товарів, якщо такі застере­ження встановлені нормативно-правовими актами;

♦ дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару;

♦ дату виготовлення;

♦ відомості про умови зберігання;

♦ гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

♦ правила та умови ефективного і безпечного вико­ристання товару;

♦ строк придатності (строк служби) товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про мож­ливі наслідки в разі невиконання цих дій;

♦ найменування та місцезнаходження виробника (вико­навця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Стосовно товарів, які підлягають обов'язковій сертифіка­ції, споживачу повинна надаватись інформація про їх сер­тифікацію. Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути не­безпечними для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (вико­навець, продавець) зобов'язаний довести до відома спожи­вача інформацію про такі товари і можливі наслідки їх спо­живання (використання). Інформація споживачу повинна надаватися згідно із за­конодавством про мови.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат