На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік і аудит витрат на виробництво продукції

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік і аудит витрат на виробництво продукції

До статті калькуляції "Позавиробничі (комерційні) витрати" належать витрати, на реалізацію продукції, зокрема:

— на відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін,

— на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом пос­тавки, передбаченими угодою сторін;

— на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів; на рекламу і передпродажну підготовку товарів. До витрат підприємства на рекламу належать витрати на: розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейску­рантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо);

— розробку і виготовлення ескізів, етикеток, зразків фір­мових пакетів і упаковки;

— рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп'ютерну та іншу зовнішню рекламу;

— виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентаря);

— зберігання та експедирування рекламних матеріалів; оформлення вітрин, кімнат - зразків, виставок-продаж, уцінку продукції, що повністю або частково втратила пер­винну якість за час експонування у вітринах;

— проведення інших рекламних заходів; пов'язаних з діяльністю підприємства;

— відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вар­тості безплатно переданих зразків і моделей на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи сплату праці обслуговуючого персоналу) у роз­мірі до двох відсотків від обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період та в цілому за рік.

Витрати на пакування продукції включаються до позавиробни­чих (комерційних) витрат, якщо пакування готової продукції про­водиться після її здавання на склад. Якщо пакування продукції (згідно з установленим технологічним процесом) проводиться в це­хах до здавання її на склад готової продукції, вартість тари включається до виробничої собівартості продукції (до відповідних статей калькуляції або до комплексної статті, якщо тара виготов­ляється окремо від виробу).

Витрати, що входять до складу позавиробничих (комерційних) витрат, безпосередньо відносяться на собівартість відповідних видів продукції. У разі неможливості такого віднесення вони мо­жуть розподілятися між окремими видами продукції виходячи з їх ваги, обсягу або виробничої собівартості.

Якщо не вся випущена продукція реалізується в місяці її виробництва для визначення повної собівартості випуску товарної продукції щомісяця складається розрахунок позавиробничих витрат, що включається до собівартості випущеної товарної продукції. Цей розрахунок робиться виходячи з обсягу випуску товарної продукції і фактичного рівня цих витрат за звітний або попередній місяць для відвантаженої частини продукції.

Витрати в іноземній валюті, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), перераховуються в національну грошову одиницю за курсом Національного банку України, що діяв на час проведення операцій.

1.3. Характеристика об’єкту дослідження

ВАТ “Коломийський ДОЗ” (далі – Товариство) засновано регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківскій області, шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства” №1576-ХІІ від 18.09. 1991 року “Про приватизацію майна державних підприємств” №2163-ХІІ від 4.03.1992 року та згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від січня 1995 року №4.

Місце знаходження Товариства: 285200, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Симоненка, 2, тел. 25537.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство користується закріпленою земельною ділянкою площею 22,45 гектар, із яких 19,13 га під основним виробництвом та 8,48 га у санаторно-профілакторію “Шешори”. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується правлінням Товариства і реєструється в торгово-промислові палаті України; печатку зі своєю назвою.

Статутний фонд Товариства становить 3939393 гривні 25 копійок із врахуванням індексації основних фондів станом на 01.01.1995 року. Статутний фонд Товариства поділено на 15757573 прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Акціонери Товариство без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше встановлено чинним законодавством.

Управління Товариством здійснюють:

вищий орган Товариства;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори визначаються правовими, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів.

Спостережна рада ВАТ “Коломийського ДОЗ” є органам управління АТ, що здійснює контроль за діяльністю правління АТ по виконанню рішень основних напрямів діяльності Товариства в період між загальними зборами акціонерів. Спостережна рада АТ обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 4 роки.

Правління Товариства складається із 7 членів. Термін повноважень правління – 3 роки, з часу обрання загальними зборами акціонерів. До складу правління входять:

голова правління;

перший заступник голови правління;

другий заступник голови правління;

два члени правління;

головний бухгалтер (за посадою).

Голова і члени правління обираються загальними зборами акціонерів і можуть бути звільнені з посади до закінчення терміну їх повноважень тільки за рішенням загальних зборів.

Ревізійна комісія ВАТ “Коломийський ДОЗ” є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ. Ревізійна комісія АТ обирається загальними зборами акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 4 роки з числа акціонерів, що не є членами спостережної ради, правління АТ: не посідають посад, передбачених частиною 3 статті 23 закону України “Про господарські товариства”.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її в встановленому порядку й обсязі органом державної статистики. Внесення змін до Статуту Товариства з компетенцією вищого органу Товариства.

Таблиця № 1

Основні показники роботи

ВАТ “Коломийський ДОЗ” у 1998 році

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


Показники

Од.

виміру

Фактично за 1998 рік

Фактично за 1997 рік

% виконання

1.

Обсяг реалізації продукції

т. грн

1849,5

1506,0

122,8

2.

Товарна продукція

-//-

1742,2

1642,0

106,1

3.

Товарна продукція в порівняльних цінах, з неї:

-//-

1660,3

1632,2

101,7

- меблі спеціальні учнівські

т. грн

1116,0

1263,0

89,0

- меблі побутові

-//-

350,0

207,2

169,0

- інші ТНС

-//-

34,0

20,2

168,3

- інша продукція

-//-

160,1

156,8

102,1

4.

Товари народного споживання в порівняльних цінах:

-//-

1502

1526

Головний асортимент виробів:

шт.

1608,5

17401

92,4

1.

Стілець учнівський

-//-

260

635

40,9

2.

Стілець п\м

-//-

151

56

274,5

3.

Стілець поворотний

-//-

5164

4046

127,3

4.

Стіл учнівський

-//-

248

1

--

5.

Дошка класна

-//-

20

20

100

6.

Комплект УЧК-2

-//-

12

1

у 12 раз

7.

Комплект КП 01

-//-

5

1

у 5 раз

8.

Комплект УК-04

-//-

129

227

65,8

9.

Крісло керівника К-031

-//-

15

--

--

10.

Комплект вагонка

к-т

61

--

--

11.

Комплект фізики

-//-

36

--

--

12.

Комплект хімії

-//-

197

115

171,3

13.

Шафа книжкова

шт.

91

88

--

14.

Шафа для одягу

-//-

13

9

144,4

15.

Комплект Трембіта

-//-

32

14

228,5

16.

Комплект Менеджер

-//-

361

180

200,5

17.

Стіл викладача

шт.

400

200

200

18.

Стіл комп'ютрний

-//-

20

--

--

19.

Шотківниця мала

-//-

115

100

115,0

20.

Парта-лавка одномісна

-//-

200

--

--

21.

Парта-лавка двомісна

-//-

26767

26924

99,3

5.

Середньорічна вартість

т. грн

0,065

0,60

106,3

6.

Фондовіддача

грн.

463,9

362,6

127,9

7.

Фонд оплати праці, всього

т. грн.

402,3

330,8

121,6

В т. ч. ПВП

-//-

249,9

221,4

112,8

а) із них робітників

-//-

134,9

115,1

117,2

- відрядно

-//-

115,0

106,3

108,1

- погодинно

-//-

152,4

109,4

139,3

б) ІТП

-//-

858

966

88,8

8.

Середньооблікова чисельність, всього

чол.

793

804

87,7

В тому числі ПВП

-//-

367

298

123,1

9.

Середньооблікова чисельність по заводу в повному еквіваленті зайнятості

-//-

45,06

31,28

144,0

10.

Середньорічна зарплата одного працюючого

грн.

105,34

101,40

103,9

11.

Середньомісяна зарплата одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості

-//-

1935,1

1586,7

121,9

12.

Валовий виробіток одного працюючого

-//-

27

22