На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Нормативний облік затрат і калькулювання собівартості продукції передбачає управління господарськими процесами через відхилення, наявність яких є свідченням того, що в системі управління відбуваються небажані явища або розроблені норми не є обґрунтованими.

Відомий термін «управління за відхиленнями» можна охарак­теризувати як систему оперативного реагування на ситуацію, що складається. Тому особливий інтерес для керівництва має інформація саме про відхилення, оскільки вона сигналізує про недоліки в системі управління й про необхідність термінового втручання в процес діяльності з метою коригування та встановлення причин і винуватців відхилень.

Вважається, що система калькуляції собівартості за норматив­ними затратами доцільна для технологічних процесів, які складаються з великої кількості операцій, що постійно повторюються. За таких умов вона є найбільш ефективною.

Причиною широкого використання системи калькуляції собівар­тості за нормативними затратами є формування на її основі інформа­ції, корисної для досягнення багатьох цілей. Наприклад, для складання кошторисів, спрощення оцінки матеріально-виробничих запасів, прогнозування затрат майбутніх періодів, прийняття рішень, а також для контролю за ефективним використанням усіх видів ресурсів і оцінки ефективності діяльності підприємств у цілому.

3.2 Основні принципи системи «стандарт- кост».

Суть системи «стандарт- кост» розкривається на основі основних принципів і особливостей цієї системи.

До основних принципів системи «стандарт-кост» можна віднести:

1) науково обґрунтоване попереднє нормування витрат;

2) роздільний облік витрат за нормативами та відхилень від нормативів;

3) періодичний перегляд нормативів при зміні умов вироб­ництва;

4) калькулювання собівартості продукції за нормативними і фактичними витратами;

5)систематичний контроль і аналіз відхилень від нормативів за їх видами, місцями виникнення, причинами; оперативне реагування на відхилення.

Основними особливостями є :

- наявність норм споживання ресурсів і облікових цін на ці ресурси в процесі діяльності підприємства;

- відображення фактичних затрат з розподілом їх на затрати за нормами та відхилення від норм;

- оперативний облік відхилень від норм споживання ресурсів з визначенням величини відхилень за місцями виникнення, при­ чинами і винуватцями цих відхилень для управління затратами;

- системний облік змін норм для перевірки обґрунтованості поточ­ного рівня норм і контролю економічної ефективності здійснення організаційно-технічних заходів;

- формування звітів про затрати та деталізація даних про виявлені відхилення з урахуванням конкретних чинників і винуватців у цих відхиленнях.

Завдяки вказаним принципам і особливостям цей метод обліку є ефективним інструментом:

1) планування. Наявність норм спрощує планування потреб у виробничих ресурсах (обладнанні, матеріалах, персоналі) та фінансах для придбання цих ресурсів. Формування на базі норм затрат плано­вих калькуляцій дає змогу планувати затрати, програму випуску, ціни та обсяги реалізації, а також виручку та майбутній прибуток;

2) оперативного контролю й прийняття управлінських рішень. У процесі виробництва внаслідок різноманітних причин виникають відхилення від нормального режиму технологічного процесу, а разом із ними і відхилення в споживанні виробничих ресурсів, що викликає, як правило, додаткові затрати на виробництво. Оперативним вияв­ленням причин, що призвели до відхилень, можна відновити нормаль­ ний хід виробничого процесу та уникнути негативних відхилень у майбутньому;

3) аналізу. Внаслідок використання аналітичної класифікації виявлених відхилень за причинами та винуватцями, об'єктами обліку, реально ще до закінчення звітного періоду спрогнозувати результати діяльності підприємства в цілому, окремих місць виникнення затрат і центрів відповідальності та розробити програму скорочення затрат

1.3 Порівняльна характеристика нормативного методу та методу «стандарт кост».

Система «стандарт-кост» і нормативний облік витрат мають багато спільних рис:

— в основі обох систем є стандарти (нормативи);

— обидві підвищують якість управління витратами шляхом виявлення відхилень з використанням сигнального документу­вання;

— обидві використовуються для бюджетування;

— відхилення відображаються на спеціальних рахунках;

— передбачають можливість списання відхилень на витрати періоду та віднесення за рахунок фінансових результатів.

Проте ці системи мають і суттєві відмінності (мал. 1).

Малюнок 1.

Система «стандарт-кост» не передбачає аналітичного обліку витрат за об'єктами калькуляції (видами продукції, замовлення­ми і т. ін.). Витрати в межах стандартів обліковують на єдиному рахунку і лише для обліку відхилень від стандартів передбачають окремі рахунки, які у кінці звітного періоду закривають рахунком «Собівартість реалізації». Така методика значно полегшує аналітичний облік витрат. Система нормативного обліку витрат і калькулювання со­бівартості передбачає детальний аналітичний облік у розрізі об'єктів віднесення витрат за трьома складовими: за нормами, зміни норм, відхилення від норм. Фактична собівартість виго­товленої продукції визначається як алгебраїчна сума цих складо­вих. Така методика обліку є більш трудомісткою та менш опера­тивною порівняно з системою «стандарт-кост».

1.4 Порядок нормування витрат і визначення нормативної собівартості продукції .

Важливою умовою ефективного функціонування норматив­ного методу обліку витрат і калькулювання собівартості є на­явність заздалегідь розроблених і затверджених нормативних затрат на виробництво одиниці про­дукції.

Нормативні затрати або нормативи - це заздалегідь вста­новлені реальні прямі затрати на кожен із видів матеріальних ресурсів, оплату праці та загальновиробничі накладні затрати в розрахунку на одиницю продукції в розрізі статей облікової калькуляції.

Під час визначення нормативних затрат виникає проблема встановлення вимог до норм. Існують два підходи залежно від вимог, які висувають до норм споживання ресурсів і облікових цін.

Перший підхід базується на нормах споживання виробничих ресурсів, що фактично склалися, тобто на основі даних минулих періодів.

Другий підхід базується на розрахункових і експериментальних методах розроблення норм, в яких беруть участь конструкторські, технологічні та інші підрозділи (відділи головного механіка, енергетика, інженера, маркшейдера, економіста, бухгалтера).

Кожен із цих підходів має недоліки і переваги. Так, перший - менш трудомісткий, однак він не позбавлений недоліків, що випливають з минулої діяльності підприємства. Другий метод не має недоліків минулих періодів, базується на прогнозуванні майбутньої діяльності, проте він надзвичайно трудомісткий. Підприємство, вибираючи той чи інший метод, має керуватися принципом «затрати - вигоди», тобто затрати на формування інформаційної бази не мають перевищувати вигоду, отриману внаслідок використання інформації.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат