На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Завдяки одержаній закономірності менеджери зможуть значно підвищити ефективність контролю, а отже, поліпшити фінансовий результат діяльності

Система «стандарт-кост» базується на обчисленні відхилень за принципом відповідності доходів і затрат, згідно з яким для визна­чення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з затратами, які були здійсненні для отримання цих доходів.

Для визначення відхилень користуються формулою:

ΔП=ΔД-ΔЗ,

Де

ΔП- відхилення прибутку;

ΔД- відхилення доходу (виручки);

ΔЗ - відхилення затрат.

Порівнюючи величину затрат і доходів, можна виявити відхилення фактичних даних від кошторисних. Дослідження причин цих відхилень яку бік перевищення, так і в бік економії - важлива ділянка роботи керівника. Ці відхилення - інформація для прийняття управлінських рішень. Вони акцентують увагу на найбільш вірогідних у майбутньому або наявних проблемах у діяльності підприємства. В управлінні затратами та доходом відхилення використовують як засіб зворотного зв'язку. Прийняття рішень на основі отриманих відхилень пов'язане з кори­гуванням планів або виробничого процесу.

Для визначення відхилень необхідна надійна, гнучка й ефективна система обліку фактичних затрат.

Відхилення від норм оформлюють, в основному, сигнальними документами, які відрізняються від звичайних іншим кольором або червоною лінією, з метою акцентувати увагу керівництва на їх наяв­ності. На всі зміни поточних норм, що відбуваються на підприємстві незалежно від їх причин, виписують повідомлення, в яких відобра­жають попередню та нову норми, а також вказують точну дату впро­вадження нової норми.

Повідомлення про зміни норм затрат матеріалів, придбаних комп­лектуючих виробів, напівфабрикатів, палива й енергії, норм часу, ви­робітку, обслуговування й розцінок заповнюють відповідальні виконавці

Зміни норм, як правило, впроваджують на початку місяця, але таких правил не завжди слід дотримуватися. На підприємства машинобудування, з масовим характером виробництва, зміни норм , впроваджують у разі необхідності.

2.2 Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток.

Відхилення фактичних витрат від нормативних повинні оперативно

виявлятися і аналізуватися менеджерами, відповідаль­ними за управління витратами. При аналізі та оцінці всі відхи­лення поділяють на сприятливі (які сприяють економії витрат та збільшенню прибутку) і несприятливі (які призводять до змен­шення прибутку).

Аналіз відхилень виконують окремо за кожним видом вит­рат, використовуючи методи факторного аналізу:

а) за прямими витратами матеріалів (на фактичний обсяг діяльності)

— відхилення за рахунок зміни норм витрачання матеріалів = (фактичні витрати матеріалів — нормативні витрати на фактичний обсяг виробництва) * нормативна ціна одиниці матеріалів;

— відхилення за рахунок зміни цін на матеріали = (фактич­на ціна одиниці матеріалів — нормативна ціна) * фактичний об­сяг використаних матеріалів;

— загальне відхилення витрат на матеріали = (фактична кількість витрачених матеріалів * фактична ціна одиниці матеріа­лів) — (нормативна кількість матеріалів на фактичний обсяг ви­робництва * нормативна ціна одиниці матеріалів) = відхилення за рахунок норм + відхилення за рахунок цін;

б) за прямими витратами на оплату праці (на фактичний обсяг діяльності)

— відхилення за рахунок зміни витрат робочого часу (про­дуктивності праці, трудомісткості виробництва) = (фактичні вит­рати праці — нормативні витрати праці на фактичний обсяг ви­робництва) * нормативний рівень оплати 1 люд.-год.;

— відхилення за рахунок рівня оплати праці = (фактичний рівень оплати 1 люд.-год. — нормативний рівень оплати 1 люд.-год.) * фактичні витрати праці в людино-годинах;

— загальне відхилення з оплати праці = фактичні витрати на оплату праці — нормативна сума оплати праці на фактичний об­сяг виробництва = відхилення за рахунок витрат робочого часу + відхилення за рахунок рівня оплати праці.

в) за виробничими накладними витратами

— чисте відхилення загальновиробничих (накладних) витрат = фактичні накладні витрати — розподілені (списані) загальнови­робничі витрати за нормативною ставкою на фактичний обсяг діяльності;

— відхилення за рахунок зміни ставки витрат під впливом відхилення обсягу виробництва = загальновиробничі витрати за гнуч­ким бюджетом, розрахованим на фактичний обсяг діяльності — роз­ поділені та списані загальновиробничі витрати за нормативною (статичною) ставкою на фактичний обсяг діяльності;

—відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності, скориговані при складанні гнучкого бюджету і не включені в суму чис­того відхилення = розподілені і списані загальновиробничі вит­рати за бюджетною ставкою на фактичний обсяг діяльності — загальновиробничі витрати за статичним (початковим) бюдже­том (нормативні витрати на нормативний обсяг діяльності).

Методику аналізу відхилення накладних витрат розглянемо на прикладі.

Приклад. Плановий обсяг виробництва — 1000 од. продукції, нормативні загальновиробничі витрати на цей обсяг виробницт­ва складали:

постійні — 500 грн,

змінні — 1 грн • 1000 од. = 1000 грн,

всього — 1500 грн, або 1,50 грн на одиницю продукції.

Фактич­ний обсяг виробництва становив 900 од. продукції, сума фактич­них загальновиробничих витрат — 1380 грн, а сума списаних вит­рат (900 • 1,50 грн) = 1350 грн.

Визначимо відхилення накладних виробничих витрат усьо­го та за рахунок зміни окремих факторів.

1. Загальна сума відхилення накладних витрат:

1380 — 1500 == — 120 грн (зменшення — сприятливе відхи­лення)

2. Нормативна сума накладних витрат при фактичному об­ сязі діяльності (гнучкий бюджет):

500 + 1 • 900 = 1400 грн.

3. Відхилення загальновиробничих витрат за рахунок обсягу діяльності: 1350 — 1500= —150 грн (сприятливе).

4. Чисте відхилення загальновиробничих витрат:1380 — 1350 = +30 грн (несприятливе).

5. Відхилення за рахунок зміни ставки витрат залежно від зміни обсягу діяльності:1400 — 1350 = +50 грн (несприятливе).

6. Відхилення за рахунок зміни рівня фактичних витрат:

1380 - 1400 = -20 грн (сприятливе).

Отже, при відхиленні фактичного обсягу діяльності від взя­того за базу при розрахунку нормативної ставки накладних вит­рат необхідно визначити відхилення цих витрат за рахунок як зміни обсягу діяльності, так і зміни ставки витрат під впливом цього фактора.

Для аналізу відхилення накладних витрат від нормативу скла­дають гнучкий бюджет накладних витрат, якому передбачають суму змінних витрат на одиницю бази розподілу і загальну суму постійних витрат за період, яка не змінюється в межах релевантного діапазону.

Загальна сума виробничих накладних витрат = Постійні витрати +Змінні витрати на одиницю продукції * Об­сяг виробництва продукції.

Загальну суму накладних витрат ділять на кількість одиниць вимірювання бази розподілу і визначають нормативну ставку накладних витрат на фактичний обсяг діяльності (табл. 2.2).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат