На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

Переваги системи стандарт-кост полягають в наступному:

1. використовується для прийняття рішень.

2. на підставі встановлених стандартів можна зазделегідь визначити суму очікуваних витрат на виробництво і реалізацію виробів, обчислити собівартість одиниці виробу для визначення цін, а також скласти звіт про прибутки та збитки. При цій системі керівництво підприємства отримує інформацію про величину відхилень від нормативів і про причини їх виникнення.

3. менш складна техніка ведення обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції, оскільки картки стандартної собівартості друкуються зазделегідь із зазначенням нормативної величини виробничих витрат. Картка нормативної собівартості виробу показує всі повні витрати на його виготовлення, що виключає повторне обчислення виробничих витрат по операціях або замовленнях.

4. система стандарт-кост може використовуватись для оцінки виконання встановленого замовлення.

5. при правильній організації стандарт-косту потрібен менший бухгалтерський штат, ніж при обліку минулих витрат, тому що в межах цієї системи облік ведеться за принципом виключення, тобто враховується лише відхилення від стандартів.

Причиною широкого використання системи калькуляції собівар­тості за нормативними затратами є формування на її основі інформа­ції, корисної для досягнення багатьох цілей. Наприклад, для складання кошторисів, спрощення оцінки матеріально-виробничих запасів, прогнозування затрат майбутніх періодів, прийняття рішень, а також для контролю за ефективним використанням усіх видів ресурсів і оцінки ефективності діяльності підприємств у цілому.

Сьогодні розвиток нормативного методу повинен відбуватись в напрямку його комплексного використання як для бухгалтерської реєстрації витрат і обчислення собівартості продукції, так і для робіт, пов'язаних з підготовкою виробництва, його оперативним плануванням, розрахунком споживчих ресурсів і аналізом собівартості. При такому розширеному використанні нормативного обліку виступає як метод, що дозволяє органічно пов'язувати підготовку виробництва, планування, облік витрат, калькулювання і аналіз собівартості у взаємопов'язаний комплекс, який ґрунтується на чинних нормах витрат при системному обліку їх змін. Використовуючи інформацію про зміни чинних норм і відхилень від них, підприємства можуть своєчасно коригувати потребу в товарно-матеріальних цінностях.

Список використаної літератури.

1 ЗУ « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 XIV.

2.Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 « Витрати» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318.

4. Типове положення по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості науково-досліджуваних і опитно-конструкторських робіт, затверджуваних постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 р. № 830.

5.Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робот, послуг) в промисловості, затверджені наказом Державного комітету промислової політики від 02.02.2001 р. № 47.

6.Управленческий учёт и аудит-Киев:журнал,№12,декабрь 2008,с.54-59.

7. Анализ витрат і результатів . // http://www.consultіng.ru/maіn/іas/іndex.htm

8. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. «Бухгалтерський управлінський облік» - Житомир: ПП «Рута», 2002

9.Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2005 р. – 240 с 10.Кузьминський А. М., Кузьминський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. – К.: «Все про бухгалтерский учет», 1999.

11.Нападовська Л. Управлінський облік.-Діпропетровськ.2006.

12. Палий В.Ф. Организация управленческого учета. – М.: Бератор – Пресс, 2003. – 222 с.

13. Радецька Л. П. , Овод Л. В. Управлінський облік :Підручник.-К:Академія,2007

14.Самохин Л.В. Проблемные аспекты учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции по национальным учетным стандартам. /Дебет-Кредит. – 2000. - №34.

15.Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2006.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат