На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Матеріально - сировинна стратегія

Реферати > Економіка підприємства > Матеріально - сировинна стратегія

Зміст

Введення…………………………………………………………………….…….2

1. Теоретичні основи стратегії…………………………………………………3

1.1. Визначення стратегії та стратегічне планування……………………3

1.2 Ресурсні стратегії………………………………………………………6

1.3 Матеріально – сировинна стратегія…………………………………16

2. Аналіз діяльності ЗАТ „Бернард Кроне”………………………………… 21

2.1. Загальна характеристика ЗАТ „ Бернард Кроне ”…….………… 21

2.2. Розрахунок основних показників оцінки стану ЗАТ „ Бернард Кроне ”…………………………………………………………… 25

2.3. Аналіз показників виробничо-господарської і фінансової діяльності ЗАТ „Бернард Кроне ” (SWOT-аналіз)………………………………36

3. Розробка стратегії для ЗАТ „ Бернард Кроне ”…………………………….40

Висновки…………………………………………………………………………51

Використана література…………………………………………………………52

Введення.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби і швидко змінної ситуації фірми повинні не лише концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні. У минулому багато фірм могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів в поточній діяльності. Зараз же, хоча і не знімається завдання раціонального використання потенціалу в поточній діяльності, виключно важливим стає здійснення такого управління, яке забезпечує адаптацію фірми до швидко змінних умов ведення бізнесу. Прискорення змін в довкіллі, поява нових несподіваних можливостей для бізнесу, що відкриваються досягненнями науки і техніки, розвиток інформаційних мереж , що роблять можливим блискавичне поширення і здобуття інформації, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших причин привели до різкого зростання значення стратегічного управління. Не існує стратегії, єдиної для всіх компаній, так само, як і не існує єдиного універсального стратегічного управління. Кожна фірма унікальна у своєму роді, тому і процес вироблення стратегії для кожної фірми унікальний, оскільки він залежить від позиції фірми на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик вироблюваного її товару або її послуг, що надаються, стану економіки, культурного середовища і ще багатьох чинників. В той же час є деякі основоположні моменти, які дозволяють говорити про деякі узагальнені принципи вироблення стратегії поведінки і здійснення стратегічного управління.

Розгляд відповідності системи управління діяльністю і самої діяльності стосовно організації не як їй вже іманентна властивість або параметр, але як тільки можливо властиве їй - є в даний час однією з концептуальних стратегічних побудов в теорії управління фірми.

Стратегічний аспект проблеми грунтується на тому, що перш за все необхідно передбачити можливі кризисні впливи, частково їх оцінити і досліджувати напрями нейтралізації такого тиску, як відносно економіки держави в цілому, так і окремій організації, як співвідношення ресурсів на вході і ресурсів на виході її діяльності.

Обов'язковому обліку при побудові і коректуванні стратегічної системи управління, у тому числі і антикризового є облік унікальності економічних подій, тобто неможливість проведення одних і тих же операцій за незмінних умов середовища. Ця умова визначається – по-перше, обмеженістю ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); по-друге, постійною зміною ринку (розвиток конкуренції і попиту на товар організації).

1. Теоретичні основи стратегії.

1.1. Визначення стратегії та стратегічне планування

Існує декілька поглядів на поняття стратегії. Типові визначення подано нижче.

Стратегія – це вміння керувати або планувати.

Стратегія – це першочерговий засіб досягнення основної мети. Власне кажучи, основна мета – це будь-яка мета, яка наразі є пріоритетною. Без наявності такої мети видається безглуздим говорити про стратегію.

Розглядаючи стратегію в такому аспекті, її можна визначити як невід'ємну частину співвідношення "мета – засіб".

Стратегія – це визначення напрямку та масштабів діяльності організації в довгостроковій перспективі. Вона ідеально визначає ресурси, які відповідають умовам середовища, що змінюється, особливо, ринкові, клієнтам, споживачам з метою задоволення очікувань власників підприємства.

Причину існування різних визначень можна пояснити грецьким походженням терміну стратегія: "strategia" – мистецтво ведення війни. В бізнес-середовищі цей термін має декілька значень. В схемі 1 підсумовано ці значення та наведено приклади різних аспектів розуміння поняття стратегії. Їх наявністю і пояснюється існування такої значної кількості концепцій розробки стратегії. Ці концепції не можна вважати такими, що виключають одна одну. Вони навпаки, взаємодоповнюються. Отже, визначення, які відрізняються цілісним підходом до поняття стратегії, краще передають її значення, ніж ті, що характеризують певні її сторони. В цьому розрізі час виникнення визначення не має ніякого значення. Прикладом цілісного визначення є варіант, запропонований Chandler в 1962 році. Воно визначає стратегію як "визначення основних цілей та задач компанії, а також напрямку діяльності та розміщення ресурсів найкращим чином для досягнення поставлених задач".

Багато з процесів розробки стратегії, що використовуються підприємцями й зараз, базуються на новаторській роботі Andrews та Christiansen у 1960-х (Гарвардська бізнес-школа). Використовуючи єдинонаправлений підхід (див. схему 3), ці процеси породжують цілий ряд чітко визначених кроків, які робляться послідовно, і включають збір та аналіз даних, розробку стратегії, оцінку, відбір та впровадження. Суттю цього підходу (відомого також, що школа проектування або школа підбору розглядають стратегію як співвідношення між потенціалом компанії та можливостями, які їй надає конкурентне середовище. SWOT аналіз (strength – сильні сторони, weaknesses – слабкі сторони, opportunities – можливості та threats – загрози) нерідко використовувався для досягнення цієї мети. Представниками цієї школи є Christiansen, Andrews, Hamermesh, Porter, Ohmae, Johnson та Scholes. На мал. 1 наведено приклади процесу розробки стратегії, який базується на концепції школи проектування.

Стає зрозумілим, що недолік підходу школи проектування полягає в її неможливості пристосуватись до швидкозмінних умов. Однак ця концепція все

ще широко застосовується, а отже, її поняття є важливою віхою на шляху розробки стратегії.

Мал. 1. Основи планування

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат