На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

Реферати > Педагогіка > Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

- загальнокультурні знання (знання про людину, її становлення, розвиток у реальній соціокультурній дійсності; спеціальні знання з культурології, соціології, етики, естети­ки, деонтології, економіки, права, управління);

психологічні знання (знання загальних характерис­тик особистості: спрямованість, характер, темперамент, зді­бності та ін.; особливостей перебігу психологічних проце­сів (мислення, пам'ять, уява та ін.); методів психологічно­го дослідження закономірностей навчання і виховання: психологічні основи навчання і виховання; закономірнос­тей і особливостей вікового розвитку учнів, особливостей засвоєння навчального матеріалу відповідно до індивіду­альних та вікових характеристик; особливостей навчально-пізнавальної та комунікативної діяльності учнівського ко­лективу, конкретного учня, взаємодії! спілкування; умін­ня застосовувати набуті знання у педагогічній діяльності, володіння способами і прийомами психічної саморегуляції, технологіями подолання професійної деструкції, реф­лексією);

- педагогічні знання (знання основних теорій форму­вання і розвитку особистості, провідних ідей і законо­мірностей цілісного педагогічного процесу, законів, принци­пів педагогіки і психології, основних форм діяльності тощо; конструювання навчально-виховного процесу; вирішення практичних завдань навчання і виховання в конкретних умо­вах; знання про основні напрями і зміст праці вчителя, сут­ність і особливості професійно-педагогічної діяльності, роз­виток педагогічної і психологічної науки, професійну під­готовку, позитивні та негативні сторони своєї професійної діяльності, особистісні якості з професійно-педагогічного вдо­сконалення, та ін.);[]

— знання з методики викладання предметів, методики виховної роботи, дидактики (підготовка і проведення уро­ків, організація діяльності школярів), знання педагогічної техніки (способів вирішення педагогічних задач і ситуацій, проведення дослідницької роботи), необхідні для організа­ції і ефективної взаємодії у педагогічному процесі.

Система професійних знань дає змогу вчителеві вільно орі­єнтуватися в потоці різноманітної інформації, обирати з неї найбільш істотну та значущу; вирішувати професійні завдан­ня на рівні теоретичного узагальнення з використанням різноманітних прийомів педагогічного мислення; осми­слювати, конструювати і обґрунтовувати свої програми дія­льності, з'ясовувати їх внутрішню логіку на основі знання закономірностей педагогічного процесу; на науковому рівні описувати педагогічні явища і факти, забезпечувати одно­типність, тотожність підходів до їх інтерпретації; поясню­вати факти, використовуючи причинно-наслідкові зв'язки, типові для навчально-виховного процесу; передбачати нап­рями розвитку та зміни педагогічних об'єктів, явищ, про­цесів.[]

Професійні знання поглиблюють, спрямовують і органі­зують індивідуальний досвід вчителя, допомагають осмис­лити його в системі соціального досвіду, відкривають мож­ливості для його вдосконалення і розвитку Вчитель сам планує свою діяльність, враховуючи дер­жавні програми й документи. Внутрішнє «Я» постійно зай­няте порівнянням того, яким є вчитель згідно з особистою «Я-концепцією» (тим, що людина думає про себе), і тим, як він реалізується у професії. Гуманна людина гостро переживає відхилення від певного ідеалу, норми (наприклад, накрича­вши на дитину), а інша — не буде хвилюватися, навіть коли здійснить значно гірший вчинок. Отже, внутрішнє життя вчителя має орієнтуватися на самовдосконалення.

Світогляд людини розвивається внаслідок роздумів і ре­флексії (внутрішньої мисленнєвої роботи). Тому розвину­та самосвідомість є необхідною умовою професійної та особистісної самореалізації вчителя. Ігнорування духовного росту, роботи з власною свідомістю може спричинити по­ступову деградацію та втрату мотивації до педагогічної праці.

Вчитель повинен володіти такими професійними умін­нями:

1) «переводити» зміст об'єктивного процесу нав­чання й виховання в конкретні педагогічні завдання: дос­лідження особистості і колективу з метою визначення рівня його готовності до активного оволодіння знаннями й про­ектування на цій основі процесу розвитку; виділення освіт­ніх, розвиваючих і виховних завдань, визначення серед них домінуючих;

2) створювати і задіювати логічно завершену пе­дагогічну систему: комплексне планування навчально-ви­ховних завдань, обґрунтований вибір змісту освітнього про­цесу; оптимальний вибір форм, методів, засобів його реа­лізації;

3) бачити взаємозв'язки між компонентами і фа­кторами виховання, приводити їх у дію; створювати для цього необхідні умови; активізація особистості учня, розви­ток його діяльності, яка перетворює його на суб'єкт вихо­вання; організація і розвиток спільної діяльності; забезпе­чення зв'язку з навколишнім середовищем, регуляція зов­нішніх непередбачуваних впливів;

4) враховувати і оцінювати результати педа­гогічної діяльності: самоаналіз і аналіз освітнього процесу та результатів діяльності вчителя; визначення нових за­вдань.

Теоретична і практична підготовка до педагогічної ді­яльності дає змогу вчителю набути такі професійні вміння:

інтелектуальні вміння, які виявляються у здатності ефективно виконувати операції логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, виділення головного та ін.); утворюють інтелектуальну основу професійної праці, сприяють розвитку педагогічного мислення, форму­ванню глибоких знань;

аналітичні вміння, через які виявляється узагальне­не вміння педагогічне мислити: діагностувати педагогічні явища, аналізувати їх складові (умови, причини, мотиви, засоби, форми та ін.), знаходити способи оптимального ви­рішення педагогічних проблем;

- прогностичні вміння, що виявляються у прогнозу­ванні педагогічного процесу, побудові образу кінцевого ре­зультату діяльності, складанні плану дій для досягнення по­ставленої мети; розвитку особистості та її соціальних від­ношень;

проективні вміння, що полягають у конкретизації педа­гогічного прогнозування в планах навчання і виховання, об­ґрунтуванні способів і етапів їх реалізації: підбір змісту пе­дагогічного процесу, визначення основних видів діяльності тощо;

рефлексивні вміння, котрі виявляються в уміннях вчи­теля аналізувати власну професійну діяльність: правильність постановки мети і завдань, адекватність змісту педагогічно­го процесу поставленим завданням, відповідність форм, ме­тодів, засобів навчання індивідуальним і віковим особли­востям тих, хто навчається тощо;

мобілізаційні вміння, що виявляються у розвитку ін­тересу, формуванні мотивації до навчального процесу, стимулюванні до саморозвитку й творчості, забезпеченні умов для ефективної самореалізації особистості тощо;

- інформаційні вміння, що передбачають отримання, систематизації знань, їх адаптацію до педагогічного про­цесу, організацію їх чіткої та ефективної передачі;

- розвиваючі вміння, які спрямовують взаємодію з уч­нями задля створення умов для всебічного розвитку їх особистості (психічних процесів, властивостей);

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат