На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

Реферати > Банківська справа > Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

ВСТУП

Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція розвитку процесу бюджетування. Тому є надзвичайно актуальним завданням вирішення питань, які потребують наукових досліджень, зокрема оптимізація процесу управління бюджетними видатками, визначення їх структури та контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Однак, дотримання системності управління потребує, щоб організація контролю ґрунтувалась і на засадах дедуктивного підходу, охоплюючи макрорівень функціонування державних фінансів. Цим вимогам відповідає така новітня форма контролю, як „державний аудит”.Однак, на сьогоднішній день наше законодавство не розкриває повністю змісту даного терміну. Крім того, більшість науковців та практиків в Україні вважають, що аудит – це вид підприємницької діяльності, що здійснюється на замовлення суб’єкта господарювання на платній основі і, отже, є несумісним з виконанням державою своїх функці.

Саме тому ми пропонуємо наступне визначення даного поняття: державний аудит – це форма державного фінансового контролю. Система державного фінансового контролю в Україні за ефективним і раціональним використанням фінансових ресурсів та майна знаходиться на етапі реформування. Існує низка невирішених питань, пов’язаних з визначенням особливостей контролю за використанням державних ресурсів фінансовими органами та бюджетними установами, а також потребує подальших досліджень і розробок організаційних та методичних засад здійснення контрольних повноважень держави та її органів.

Фінансовий контроль держави - одна з найважливіших функцій державного управління, спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами та іншою державною власністю, а за наявності таких відхилень - на своєчасне вжиття відповідних коригувальних і запобіжних заходів. Від ефективності державного фінансового контролю залежить економічне, і, значною мірою, політичне благополуччя нації.

Безумовно, у період, коли Україна розбудовує ринкові відносини, не можна недооцінювати роль фінансового контролю держави, яка полягає в забезпеченні фінансової дисципліни. Слід пам'ятати, що фінансовий контроль - це один із способів наповнення державного бюджету, що є важливим для такої країни, як наша. Це також інструмент боротьби зі злочинами у сфері фінансових відносин, спосіб збереження державного майна і коштів, що вкрай актуально останнім часом в Україні. Крім того, ефективність здійснення контрольних функцій є чинником підвищення авторитету держави у світовому співтоваристві.

Для контролю за виконанням законів України, постанов, прийнятих Верховною Радою України, виконанням Державного бюджету України, поквартальним розподілом доходів і видатків бюджету, в тому числі видатків з обслуговування внутрішнього й зовнішнього боргу України, витрачанням органами виконавчої влади бюджетних коштів, коштів цільових і позабюджетних фондів, у тому числі і за їх призначенням, виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги, передбачених у Державному бюджеті України, інвестиційної діяльності органів виконавчої влади, перевірки законності й ефективності використання фінансових ресурсів Державного бюджету України, здійснення різних експертно-аналітичних оцінок створена і діє протягом десяти років Рахункова палата.

Головними напрямами розвитку та вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні, який здійснюється Рахунковою палатою, є:

оптимізація функцій і повноважень;

формування системної і довершеної нормативно-правової бази (в тому числі стандартизація державного фінансового контролю);

приведення методологічних засад у відповідність із сучасними вимогами;

розвиток і вдосконалення системи процедур фінансового контролю (методичної бази);

створення науково-дослідницької і навчальної бази, формування системи кадрового забезпечення;

реформування організаційних структур;

організація адекватної інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

матеріально-технічне (включаючи соціально-побутове) і фінансове забезпечення функціонування контрольних органів;

удосконалення відносин з Верховною Радою України, органами державної влади, органами фінансового контролю інших держав.

Під час формування цілісної нормативно-правової бази державного фінансового контролю в Україні слід вирішити такі завдання:

визначити понятійний апарат державного фінансового контролю;

розробити методологію державного фінансового контролю (цілі, завдання, принципи тощо) та здійснювати цю діяльність на наукових засадах;

визначити (сформувати) організаційну структуру всієї системи державного фінансового контролю; органи нормативно-правового регулювання державного фінансового контролю, їх права й обов'язки; суб'єкти права державного фінансового контролю; предмет, відносини регулювання, цілі й завдання системи нормативно-правових актів державного фінансового контролю; основні джерела права державного фінансового контролю (нормативно-правові акти) й рівні нормативно-правового регулювання; порядок побудови системи нормативно-правових актів державного фінансового контролю, її структуру (частини, розділи, підрозділи тощо, їх розташування в певній послідовності) та зміст;

розробити порядок систематизації нормативно-правових актів державного фінансового контролю;

узгодити основні напрями взаємодії правових актів державного фінансового контролю з актами інших підгалузей (сфер) фінансового права, а також з іншими галузями права.

Вся система нормативно-правових актів державного фінансового контролю має вибудовуватися з урахуванням таких основних вимог:

відсутність у нормативно-правових актах державного фінансового контролю суперечностей (у тому числі невідповідності у назвах, термінології тощо), дублювання один одного. Виконання цього принципу в цілому має бути забезпечене чіткою концепцією і правилами побудови системи правового регулювання державного фінансового контролю;

чітке визначення того, які конкретні питання державного фінансового контролю розглядаються на тому чи тому рівні нормативного регулювання, як відбувається процес взаємодії з іншими рівнями, які види нормативно-правових актів належать до того чи того рівня;

з'ясування обов'язковості застосування, порядку розроблення й узгодження нормативно-правових актів державного фінансового контролю

Головним правовим актом, що є своєрідною системо утворювальною ланкою загальної системи нормативно-правових актів державного фінансового контролю, має стати Закон України "Про державний фінансовий контроль".

У Законі України "Про державний фінансовий контроль" всі органи державного фінансового контролю в Україні доцільно законодавче розмежувати на:

органи загальної компетенції, які здійснюють контроль щодо достатньо широкого кола об'єктів і питань відповідно до сфер своєї діяльності. Такими органами, зокрема, є: Рахункова палата, ГоловКРУ, контрольні органи, створені при державних адміністраціях, органи державного фінансового контролю, що здійснюють окремі функції фінансового контролю, тощо;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат