На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аудит обліку основних засобів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Аудит обліку основних засобів

РЕФЕРАТ

Об'єм роботи 26 сторінок, 3 таблиці, 2 рисунка.

АУДИТ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ПІДПРИЄМСТВО

Розглянута ххарактеристика основних засобів; основна мета та задачі аудиту основних засобів; способи перевірки основних засобів; типові порушення з обліку основних засобів

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………………….5

1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЯК ОБ’ЄКТ АУДИТУ ……………………………………… 6

1.1. Характеристика основних засобів ………………………………………………….6

1.2. Суть і завдання аудиту основних засобів ……………………………………… .8

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ……………………………… .10

2.1. Джерела інформації аудиту основних засобів ……………………………………10

2.2. Нормативно –правові акти які регулюють операції з основними засобами ……12

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ……………… .14

3.1. Способи вивчення операцій з основними засобами …………………………… .14

3.2. Документальний контроль операцій з основними засобами …………………….18

3.3. Типові порушення ………………………………………………………………….21

ВИСНОВОК ………………………………………………………………………….….24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………….25

ВСТУП

Головною метою аудиту є забезпечення контролю за достовірністю інформації, відбиваної в бухгалтерській звітності. Серед проблем, висунутих практикою переходу до ринкової економіки, особливої актуальності набувають оцінка основних засобів і їх віддзеркалення в бухгалтерському балансі, а також методи алгоритмізації.

Точність показників об'єму, стани і рухи основних засобів, а певною мірою і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, на скільки правильно і достовірно проведена їх оцінка, маючи на увазі те, що неправильна оцінка основних засобів може не лише спотворити загальну картину, але і викликати:

неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутку;

спотворення сум податку, що належить, як з майна, так і з прибутку;

неправильне віддзеркалення в бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних засобів;

невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризують використання основних засобів: знос, коефіцієнти вибуття і вступу, широко вживані показники ефективності: фондовіддача, фондомісткість і фондовооруженность, невірно обчислюватиметься і ефективність капітальних вкладень.

Своєчасне проведення аудиторської перевірки правильності обліку, оподаткування і використання основних засобів дозволить уникнути багатьох неприємностей.

1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЯК ОБ’ЄКТ АУДИТУ

Характеристика основних засобів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі П(с)БО 7).

До основних засобів П(с)БО 7 належать основні засоби, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Для контролю за наявністю та рухом об’єктів основних засобів їх обліковують за відповідними групами.

Група основних засобів – сукупність однотипних технічним характеристикам, призначенням та умовами використання основних засобів.

Для введення бухгалтерського основні засоби класифікуються за наступними групами. Рисунок 1

Об’єкт основних засобів визнається як актив тоді, коли існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням активу , та його оцінка може бути достовірно визначена.

В П(с)БО визначені наступні види оцінки основних засобів:

Первісна вертіть основних засобів визначається як історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створені необоротних активів.

Переоцінена вартість – це вартість основних засобів після проведення їх переоцінки.

Вартість яка амортизується, представляє собою первісну або переоцінену вартість об’єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість визначається як сума коштів або вартість інших активів

Багетная рамка: Класифікація основних засобів

Рисунок 1 Класифікація основних засобів

які підприємство очкує отримувати від реалізації (ліквідації ) основних засобів по закінченню періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію (продаж) цього об’єкту.

Показники ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, є розрахунковими, оскільки їх значення визначається на підставі приблизних розрахунків, а не за допомогою безпосереднього вимірювання. Використання показників ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, дозволяє більш обґрунтовано визначити ту частину вартості об’єкту, яка повинна бути віднесена на витрати протягом періоду його використання підприємством (за умови достатньо точного визначення ліквідаційної вартості). Якщо величина ліквідаційної вартості є незначною, то при розрахунку вартості, що амортизується, її можна не враховувати.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат