На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аудит обліку основних засобів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Аудит обліку основних засобів

Справедлива вартість об’єкта основних засобів дорівнює сумі, за якою актив може бути обміняний при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедливою вартістю більшості випадків є ринкова вартість за умови тривалого збереження способу господарського використання об’єктів, тобто використання відповідних об’єктів, тобто використання одного і того ж або аналогічного виду діяльності. Ринкова вартість визначається професійними оцінювачами. При неможливості отримання інформації про ринкову вартість будь-яких об’єктів через їх специфічний характер, вони переоцінюються за відповідною вартістю з врахуванням фактичного зносу.

Залишкова (балансова) вартість основного засобу визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахування зносу (амортизації).

1.2. Суть і завдання аудиту основних засобів

Метою аудиту операцій з основними засобами є встановлення достовірності і первинних даних щодо руху основних засобів; повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку та оподаткування операцій з невідповідності методики обліку та оподаткування операцій з необоротними активами чинному законодавству.

Завданнями аудиту операцій з основними засобами є:

- встановлення правильності документального оформлення надходження, переміщення, використання та списання необоротних активів;

- перевірка ефективного їх використання та збереження;

- встановлення правильності визначення строку корисності експлуатації (використання) основних засобів, інших основних засобів;

- перевірка правильності нарахування зносу основних засобів;

- підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку первісної та ліквідаційної вартості основних засобів, а також результатів їх переоцінки;

- перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів та правильності відображення в бухгалтерському обліку понесені витрат;

- вивчення законності проведення операцій, пов’язаних зі списанням основних засобів внаслідок непридатності їх до використання та ліквідації;

- підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами.

Предметом аудиту операцій з основним засобами є господарські процеси та операції, пов’язані з наявністю, рухом і використанням основних засобів, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства і за його межами.

Перелік первинних документів з обліку необоротних матеріальних активів

Список осіб, які мають право підписувати документи з обліку необоротних матеріальних активів

Порядок контролю за матеріально відповідальними особами

Порядок оцінки та переоцінки необоротних матеріальних активів

Список корисної експлуатації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

Порядок і метод нарахування зносу необоротних матеріальних активів

Порядок обліку витрат на ремонт

Виходячи з цілей, що потрібно досягнути аудитору під час проведення дослідження операцій з основними засобами, формуються об’єкти аудиту. Рисунок 2

Рисунок 2 Об’єкти аудиту операцій із необоротними матеріальними активами

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Джерела інформації аудиту основних засобів

Джерелами інформації для аудиту операцій з основними засобами є:

1. Наказ про облікову політику підприємства з відповідними додатками.

2. Первинні документи з обліку основних засобів (таблиця 1, 2)

3. Облікові регістри, що використовують для відображення господарських операцій з обліку основних засобів (таблиця 3)

4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю

5. Звітність (таблиця 3).

Облік операцій з основними засобами здійснюють на підставі наступних первинних документів (таблиця 1)

Таблиця 1

Документування операцій з основними засобами

Шифр та назва рахунку

Документи

1

2

10 «Основні засоби»

Накладні; акти приймання – передачі (внутрішнього переміщення); акти списання (ліквідації); довідки; акти переоцінки; рахунки фактури); контракти; орендні угоди; страхові поліси; інвентарні картки обліку; описи інвентарних карток; інвентарні списки; паспорти з технічними характеристиками і інвентарних об’єктів; акти інвентаризації та порівняльної відомості за результатами інвентаризації

11 «Інші основні засоби»

13 «Знос основних засобів»

Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

15 «Капітальні інвестиції»

Акти введення в експлуатацію; акти приймання – передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; дефектні акти; акти виконаних робіт з ремонту основних засобів; кошториси та угоди на капітальний ремонт, технічне обслуговування основних засобів підрядними організаціями

Перелік типових форм первинної документації, якими оформлюють операції з руху основних засобів наведено в таблиці 2

Таблиця 2

Первинні документи з обліку основних засобів.

з/п

Форма документа

Назва документа

Примітки

1

2

3

4

11

ОЗ - 1

Акт приймання – передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів

Складають на кожний об’єкт окремо, а на декілька – лише втому разі коли об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією самою особою

2

ОЗ - 2

Акти приймання – здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів

Зазначають технічну характеристику та первісну вартість об’єкта. Актом такої форми оформлюють приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації основних засобів.

3

ОЗ - 3

Акт списання основних засобів

Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передають до бухгалтерії, де на його підставі роблять запис до інвентарного списку основних засобів

4

ОЗ - 4

Акт на списання автотранспортних засобів

Складають у двох примірниках підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена на це особа

5

ОЗ - 5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

Складають під час встановлення запуску і демонтажу будівельної машини, взятої на прокат. Підписується представником машино – прокатної бази та механіком будівельної дільниці

6

ОЗ - 6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Здійснюють на підставі актів приймання – передачі основних засобів та акта списання основних засобів: для обліку окремих об’єкті основних засобів; для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів. що надійшли в експлуатацію в одному календарному місці і мають одне і те саме виробничо – господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Як правило, заповнюють в одному примірнику та передають в бухгалтерію.

7

ОЗ - 7

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовують для реєстрації інвентарних карток. Цю форму складають в одному примірнику в бухгалтерії

8

ОЗ 8

Картка обліку руху основних засобів

Застосовують для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривають у бухгалтерії в одному примірнику.

9

ОЗ - 9

Інвентарний список основних засобів

Застосовують у місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкту за матеріально - відповідальними особами. Дані, що містяться в цій форсі, мають буди тотожними записам в інвентарних картках обліку зносу основних засобів.

10

ОЗ – 14,

ОЗ – 15,

ОЗ – 16

Розрахунок амортизації основних засобів

Використовують під час нарахування зносу основних засобів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат