На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аудит обліку основних засобів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Аудит обліку основних засобів

2.2. Нормативно –правові акти які регулюють операції з основними засобами

До основних засобів належать матеріальні необоротні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарі і послуг, здавання оренду, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік).

У балансі підприємства інформація щодо основних засобів вказана в активі, у розділі “Необоротні активи”, рядках: 030- залишкова вартість, 031 – первинна вартість, 032 – знос.

Для обліку узагальнення інформації щодо наявності та руху власних або отримання на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів Планом рахунків бухгалтерського обліку, передбачений рахунок 10 “Основні засоби”. Він має 9 субрахунків, за дебетом рахунку 10 “Основні засоби” відображається надходження (придбання) основних засобів, за кредитом – вибуття.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо основних засобів визначені у П(с)БО 7 “Основні засоби”. Згідно П(с)БО 7, придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Перевіряючи правильність бухгалтерського обліку і відображення у фінансовій звітності основних засобів, аудитор повинен контролювати дотримання підприємством – клієнтом основних законодавчих та нормативних актів:

- Закон України “Про внесення змін до закону “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97 – ВР з усіма змінами і доповненнями, у тому числі внесеннями Законом України від 24.12.02 р. № 349 – ІУ;

- Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними наказами МФ України: 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”; 2 “Баланс”; 3 “Звіт про фінансові результати”; 5 “Звіт про власний капітал”; 7 “Основні засоби”; 14 “Оренда”; 15 “Дохід”; 16 “Витрати”; 19 “Об’єднання підприємств”;

- Наказ МФ України “Про Примітки до річної фінансової звітності” від 29.11.2000 р. № 302;

- План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств й організацій (затверджено наказом МФ України від 30.11.99 р. № 291) тощо.

Основними завданнями аудиту основних засобів є:

- перевірка первинних даних щодо основних засобів;

- контроль дотримання чинного законодавства щодо операцій з основними засобами;

- перевірка правильності документального оформлення операцій, які пов’язані з рухом основних засобів;

- перевірка фактичної наявності і нарахування азотизації (зносу);

- визначення фактів неефективного використання основних засобів, реалізації за зменшеною ціною, необґрунтованого списання;

- оцінка придатності наявних основних засобів для функціонування підприємства.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Способи вивчення операцій з основними засобами

Основна мета інвентаризації основних засобів полягає у виявлені фактичної наявності основних засобів, перевірці правил їх утримання та експлуатації, відповідності облікової і справедливої вартості таких основних засобів:

Об’єктами інвентаризації необоротних матеріальних активів є:

- Основні засоби (земельні ділянки, капітальні витрати на покращення земель, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби);

- Інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (не титульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи);

- Капітальні інвестиції (капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів).

Особливості проведення інвентаризації основних. До початку проведення інвентаризації необхідно перевірити: наявність і стан інвентарних карток, описів та інших регістрів аналітичного обліку, а також технічних паспортів, іншої технічної документації; наявність документів на основні засоби, що були здані або отримані підприємством на правах оренди (лізингу), на зберігання або тимчасове користування. За відсутності документів потрібно забезпечити їх отримання та оформлення.

Таким чином, комісія перевіряє дані про наявність основних засобів, вивчає записи про рух і технічний стан окремих об’єктів в інвентаризаційних картках або інших документах, а також перевіряє наявність документів, що характеризують окремі об’єкти основних засобів (технічні паспорти, плани з кожного поверху будівель тощо), наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об’єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

Під час інвентаризації будинків, споруд та іншої нерухомості комісія перевіряє наявність документів, що підтверджують перебування таких об’єктів у власності підприємства.

Перевірку наявності основних засобів проводять у наступних розрізах: власні основні засоби, основні засоби на відповідальному зберіганні, основні засоби в ремонті, основні засоби, передані або прийняті в оренду (лізинг).

Орендовані основні засоби підлягають інвентаризації орендодавцем із складанням окремого опису, в якому дається посилання на документи, що підтверджують прийняття цих об’єктів на відповідальне зберігання або оренду, та відомості про строк оренди. Орендовані основні засоби відображаються в інвентаризаційних описах окремо за кожним орендодавцем. Один примірник опису до складання річного звіту надсилають орендодавцю.

Основні засоби, що на момент інвентаризації знаходяться за межами підприємства (морські та річні судна в далеких рейсах; залізничний рухомий склад; автомашини; відправлені на капітальний ремонт машини та обладнання тощо) інвентаризують до моменту їх тимчасового вибуття.

Основні засоби, що перебувають в лізингу, ремонтні тощо, вносять до інвентаризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, які засвідчують приймання вказаного майна переробними, ремонтними, обслуговуючими та іншими підприємствами.

Під час проведення інвентаризації основних засобів треба пам’ятати, що:

- Обов’язковій перевірці підлягає наявність не тільки самих об’єктів основних засобів, але й технічної документації на них (наприклад, технічного паспорту, технічних умов експлуатації тощо);

- Потрібно перевіряти власні основні засоби та ті, що прийняті або здані в оренду, на зберігання або у тимчасове використання;

- Відповідно до чинного законодавства інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних фондів проводять один раз на три роки, а бібліотечних фондів – один раз на п’ять років.

Після детального вивчення облікової інформації члени комісії поводять огляд об’єктів в натурі з метою перевірки їх фактичної наявності у визначених розпорядчими документами керівника місцях експлуатації та встановлення ступеню їх придатності для подальшого використання за прямим призначенням. До опису зайнятості їх повну назву, призначення, інвентарний і заводські номери, рік випуску (побудови), дату введення в експлуатацію, балансову вартість.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат